Освіта за кордоном // Статті // Навчання в Австрії

реєстрація

Зверніть увагу!

Навчання в Австрії

За останнє десятиліття здобувати освіту в Австрії стало дуже популярним. Австрія - один із лідерів міжнародного освітнього ринку. Тут щорічно навчається понад 160 000 іноземних студентів. Міністерство освіти в даний час контролює тисячі шкіл, сотні державних коледжів і десятки університетів. Навчання в Австрії визнане одним з кращих. Система вищої освіти Австрії поділяється на три сектори: університети та університети мистецтв; коледжі, в яких навчають викладачів і соціальних працівників; вищі школи.

Австрійський студент самостійний у виборі

Особливістю навчання в університетах Австрії є широкий профіль підготовки. Університет, як правило, дає загальні теоретичні знання. Практичні навички і здібності більшою мірою формуються у процесі трудової діяльності. У навчальному плані регламентується обсяг часу на обов'язкові дисципліни і дисципліни за вибором. Студент самостійно формує свою програму, на перших порах йому допомагає консультаційна служба при навчальному закладі, а також студенти старших курсів, які зможуть дати корисні поради щодо того, як краще розпорядитися своїм часом.

Всі університети в Австрії державні. Викладачі і співробітники університетів є державними службовцями. Оскільки всі основні університети фінансуються з федерального бюджету, навчання для австрійських громадян є безкоштовним. Академії - це професійні навчальні заклади з трирічним терміном навчання: педагогічні академії (Paedagogische Akademien), академії з підготовки соціальних працівників, медико-технічні академії, що випускають медичні кадри середньої ланки і технічних асистентів.

Fachhochschulen - це наймолодший сектор австрійської вищої школи, що сформувався лише на початку 90-х років. Він орієнтований на 8-семестрові програми професійного навчання. У їх рамках випускникам шкіл даються переважно практичні знання, що дозволяє швидко влаштуватися на роботу. Принцип "вільного навчання" Навчання в університеті починається з ввідного етапу (Einfuerungstutorien), мета якого - допомогти студентам-першокурсникам освоїтися у ВИЗ. У цьому їм допомагають тьютори - старшокурсники. Принцип "вільного навчання" вимагає від студентів гарної орієнтації у пропонованому факультетом навчальному матеріалі, самостійності і організованості.

Передбачено не тільки право вибору навчальних дисциплін, тем курсових і дипломних робіт, але й право складати іспит у термін, що встановлюється самим студентом. Якщо дисципліну ведуть кілька викладачів, студентові надається можливість вибору екзаменатора.

Етапи навчання

Навчальний рік поділяється на два семестри. Початок зимового семестру - 1 жовтня, літнього - 1 березня. Основу навчального процесу становлять семінари і практичні заняття. На лекції відводиться близько 25% навчального часу.

Тривалість навчання становить 8-12 семестрів. Проте у відведені терміни укладаються лише 4% студентів. Реальна тривалість навчання перевищує встановлені терміни у півтора рази. Відсоток відсіву студентів високий, на деяких факультетах успішно закінчує університет лише половина тих, що вступили.

Навчання в університеті підрозділяється на два етапи (на медичних факультетах - три етапи навчання): базовий і спеціалізація. Кожен етап завершується іспитами - переддипломними в кінці базового і дипломними - після закінчення навчання. На першому етапі даються фундаментальні наукові знання, здійснюється огляд наукових галузей, що відносяться до вибраного наукового напряму (Studienzweige), а також суміжних наукових дисциплін. Другий етап присвячений поглибленню науково-теоретичної сфери та спеціалізації знань. Вивчаються також філософські, історичні і соціологічні аспекти, пов'язані з конкретною науковою галуззю. На другому етапі збільшується обсяг навчального часу, що відводиться на семінарські заняття і самостійну наукову роботу, проводяться спеціалізовані дослідницькі семінари.

Оцінювання знань

Знання студентів оцінюються за п'ятибальною шкалою: "дуже добре" (sehr gut"), "добре" (gut), "задовільно" (befriedigend), достатньо (genuegend), "недостатньо" (ungenuegend). Іспит вважається зданим, якщо отримана оцінка "достатньо". При виведенні середнього балу за дипломні іспити ставиться "відмінно", якщо більш ніж половина іспитів здані на "дуже добре" і немає оцінок нижче за "добре". Допускається перездача іспитів до трьох разів, але для перездачі потрібний дозвіл академічних органів. На останньому курсі студенти пишуть дипломну роботу. Це може бути як теоретичне дослідження, так і експериментальний проект - аж до виконання конструкторських робіт.

Форми навчання

Після закінчення навчання випускники отримують перший академічний ступінь: дипломованого інженера (Dipl.-lng.) або магістра (Magister, скорочено Mag.) філософії, права, соціальних наук, архітектури і інших напрямів.

Поряд із звичними для нас лекціями і семінарами в Австрії прийняті й особливі форми занять. Наприклад, "просемінари" (Proseminar), на яких даються базові знання, вивчається спеціальна термінологія і ін. Бесіди (Konversatorien) - дискусії і з'ясування у викладача незрозумілих моментів. Важливо згадати також спільну роботу над проектами. Під проектом розуміється реальна проблема, рішення якої вимагає міждисциплінарного підходу. При роботі над проектом студенти на практиці застосовують знання з різних областей.

Зарахування в університет

В університети приймаються без іспитів випускники австрійських гімназій, що мають атестат зрілості (Matura). Прийом здійснюється двічі на рік - на зимовий і літній семестри. Вступні іспити проводяться лише у творчих вузах.

Абітурієнти повинні надати атестат зрілості (оригінал і переклад німецькою мовою) та успішно скласти іспит з німецької мови (Universitaets-Sprachpruefung), шо містить письмові і усні завдання, за допомогою яких перевіряється розуміння запропонованих текстів і вміння вільно спілкуватися. Вирішується перездача іспиту до трьох разів.

Уляна Лисак// Куди піти навчатись. -
2008. - № 4(49)

Попередня сторінка розділу: Статті

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.