www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Туризм...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція  "Туризм як фактор розвитку регіону"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.06.2011
АдресаВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вынниця, вул. Острозького, 32
E-майлcherrys21@rambler.ru
Адреса оргкомітету21100, кафедра економічної і соціальної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32

Дата проведення: 12-14 жовтня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 30 червня 2011 р.

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова, Львівський національний університет ім.І.Франка, Тернопільський національний педагогічний університет ім.Гнатюка, Українське географічне товариство (Вінницьке відділення)

Робочі напрямки:
1. Природничі аспекти розвитку туризму в регіоні.
2. Історико-географічні чинники розвитку туризму.
3. Регіональні аспекти розвитку туризму.
4. Суспільно-географічні чинники розвитку туризму.
5. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури туризму в контексті Євро-2012.
6. Інноваційні форми та напрямки розвитку туризму та готельного господарства.
7. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

Робоча мова: українська

Крім збірника матеріалів конференції найбільш змістовні статті будуть видані в "Наукових записках ВДПУ. Серія "Географія".

Організаційний внесок: 200 грн., додатково 20 грн. за 1 стор. публікації.

Кошти переказати поштовим або електронним переказом на поштову адресу організатора на ім'я Ковальова Л.П.

Умови участі:
до оргкомітету подати наступні матеріали - заявку на участь у конференції (подається на кожного учасника окремо): прізвище, ім’я, по-батькові; країна, місто; організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса; посада, вчений ступінь, наукове звання; контактний телефон, факс, E-mail; поштова адреса для листування; назва наукового напряму; назва доповіді; технічні засоби, необхідні для доповіді; форма участі у конференції (доповідь, участь у конференції без доповіді, надсилання матеріалів без безпосередньої участі); необхідність у готелі.

Матеріали доповіді надсилати електронною поштою. Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на E-mail з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc або *.rtf. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Petrenko.doc). До матеріалів доповіді можна додавати рисунки, таблиці та картографічні матеріали.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у раніших версіях Word (формат "rtf"). Обсяг – 3-5 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу – 20 мм, ліворуч та праворуч – 25 мм. Матеріали подаються українською таросійською мовами.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, у тому ж рядку по правому краю прізвище та ініціали автора (авторів) жирним шрифтом та курсивом. У наступному рядку – повна назва організації курсивом та вирівняно по правому краю. Нижче, у наступному рядку, через один інтервал, назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання – від центру. Нижче, через рядок, з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на літературу( згідно вимог ВАКу) – у квадратних дужках. Під текстом, через рядок, з відступу друкується список використаних джерел.

Бажано не розміщувати в тексті складних графічних матеріалів та великих таблиць.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватись в авторській редакції.

Вимоги до оформлення статті:
1. Матеріали подаються українською, російською мовами.
2. Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у попередніх версіях Word (формат "rtf"). Обсяг – 7-10 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу, ліворуч та праворуч – 30 мм.
3. На початку статті обов’язково вказати УДК, прізвище та ініціали автора/авторів, заголовок статті, резюме українською, російською, англійською мовами (до 5-ти рядків кожне) та ключові слова (до 5 слів), розділених комою. В резюме російською та англійською мовами необхідно вказати авторство та заголовок статті відповідною мовою.
4. Відповідно до постанови ВАК України, наукові статті, які публікуються в наукових фахових виданнях повинні мати такі обов'язкові елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначений стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
5. Рисунки і таблиці повинні розміщуватись після першого згадування в тексті або зразу на наступній сторінці. Розмір рисунків і таблиць не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки найбільш бажано подавати у чорно-білому вигляді або у контрастних відтінках сірих тонів форматів bmp, tiff, jpg, gif (300 dpi). Обов’язковою умовою є можливість читання на рисунках всіх наведених елементів. Підписи до рисунків наводяться під рисунками симетрично до тексту, підписи до таблиць наводяться над таблицями. Загальна кількість рисунків і таблиць до кожної статті не повинна перевищувати чотирьох.
6. Список використаних джерел (до 15 назв) повинен бути оформлений в алфавітному порядку та згідно нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера списку.
7. Особливо ретельно варто перевіряти текст статті на наявність орфографічних та граматичних помилок.
8. Окремим файлом подати інформацію про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса.
9. Матеріали до публікації та інформацію про авторів варто подавати у роздрукованому вигляді (1 примірник) та на CD- чи DVD-диску. На електронному носієві окремими файлами варто подати рисунки і таблиці. Назви всіх файлів повинні бути латинізованими.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия