www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Другий випуск збірника наукових праць "Кременецькі...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Другий випуск збірника наукових праць "Кременецькі компаративні студії"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.03.2012
Телефони+380 67 279-10-97, +380 93 632-87-85
E-майлcomparative_studies@ukr.net

Останній день подачі матеріалів: 15 березня 2012 р.

Важливі дати:
15 березня 2012 р. – Останній термін подачі статей і відомостей про авторів.
30 березня 2012 р. – Останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
15 квітня 2012 р. – Останній термін оплати друку статей.
Травень 2012 р. - Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць.
1-30 червня 2012 р. – Розсилка збірника авторам.

Організатори:
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
Кафедра іноземних мов
Кафедра англійської філології

Мета збірника: об’єднати українських і російських літературознавців для обговорення та обміну думками з актуальних питань сучасного вивчення творчості Ч. Діккенса та її важливості для поступу літератури.

Випуск збірника присвячено 200-річчю з дня народження Чарльза Діккенса.

В ході заочної дискусії передбачається розглянути широке коло актуальних проблем вивчення творчості Ч. Діккенса в Україні та Росії, зокрема:
1. Творчість Ч. Діккенса в контексті світової літератури.
2. "Український" Діккенс: проблеми рецепції та трансляторики.
3. Сучасна "діккенсіана": проблеми та перспективи.
4. Діккенс у інтермедіальному дискурсі.
5. Творчість Ч. Діккенса і "вікторіанський" текст.
6. Поетика прози Ч. Діккенса.
7. Ч. Діккенс – журналіст, видавець і критик.
8. Творчість Ч. Діккенса і методика викладання зарубіжної літератури.
9. Лінгвістичні аспекти творів Ч. Діккенса.

Робочі мови збірника: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок - це оплата за публікацію матеріалів збірника - 20 грн. за 1 сторінку (або 120 рублів).

У вартість публікації вже включена вартість поштових витрат на пересилання примірників збірника наукових праць авторам і провідним бібліотекам України і РФ.

Увага! Оплату за публікацію надсилати тільки після підтвердження про прийом статті до публікації поштовим переказом на адресу:
47004, Україна, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. С. Петлюри, д. 18, кв. 53
Чику Денису Чабовичу.
У розділі "Для письмового повідомлення" вказати – "публікація статті".

Прохання зберігати квитанцію про оплату.

Для участі у виданні збірника на адресу електронної скриньки оргкомітету необхідно надіслати:
- статтю, оформлену згідно вимог;
- в окремому файлі - відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактний тел., домашня адреса, персональна електронна скринька (обов’язково!) Зразок оформлення відомостей додається.

Контактні особи:
Чик Денис Чабович (відповідальний редактор, e-mail: dennys@meta.ua)
Коханська Ірина Станіславівна (випусковий редактор, e-mail: kohanska@gmail.com)

Вимоги до оформлення статей:
1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, форма А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки (в правому кутку) УДК; у лівому кутку – ініціали та прізвище автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок – основний текст статті.

2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні у тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в "парних" лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20 тис. друкованих
знаків (7-10 аркушів). Матеріали менше 15 тис. знаків редколегією не розглядатимуться.

4. В кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок – Список використаної літератури), на яку посилається автор. Спершу література – кириличним алфавітом, потім – латинським.
Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) –
www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm Російським авторам слід послуговуватися ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".

5. Через один рядок після списку використаної літератури – анотація (до 30 слів!) та ключові слова українською, російською та англійською (для авторів з України), російською та англійською мовами (для авторів з РФ) (розмір
шрифту 12, курсив). Анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів) та назву статті повністю
та анотований виклад змісту статті.

Тема статті повинна бути актуальна, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали. До статті учасника без наукового ступеня додається рецензія за підписом доктора або кандидата філологічних наук. Статті докторів філологічних наук друкуватимуться безкоштовно.

Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають темі збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.

Зразок оформлення відомостей про автора

Відомості про автора

Прізвище _________________
Ім'я _____________________
По батькові ______________
Місце роботи _________________
Посада _______________________
Науковий ступінь _____________
Вчене звання _________________
Контактний телефон ___________
Адреса для листування _________________
Ел. пошта ___________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия