www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська наукова конференція пам'яті...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська наукова конференція пам'яті Д.І.Квеселевича (1935 - 2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.02.2012
АдресаНавчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету ім.І.Франка, м. Житомир, вул. Пушкінська, 49
Телефони(412) 37-14-04, 097 785-19-98, 063 634-14-92, 098 211-71-72
E-майлconference@nniif.org.ua
Адреса оргкомітету10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 49, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Навчально-науковий інститут іноземної філології, кафедра англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича

Дата проведення конференції: 20 квітня 2012 р.

Останній день подачі матеріалів: 1 лютого 2012 р.

Організатор: Кафедра англійської філології та перекладу ім. проф. Д.І.Квеселевича Житомирського державного університету ім.І.Франка

До участі запрошуються: викладачі, аспіранти, студенти.

Робочі напрямки секцій:
- Проблеми граматики та словотвору
- Лексична семантика і фразеологія, актуальні проблеми лексикографії
- Когнітивне і прагматичне вивчення мовних одиниць
- Порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць
- Стилістика, лінгвокультурна комунікація та переклад
- Сучасне літературознавство: проблеми та перспективи

Робочі мови: українська

Доповіді будуть опубліковані в періодичному науковому виданні "Вісник Житомирського державного університету", затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання.

Організаційний внесок: 80 грн. + вартість публікації (45 грн. - 1 сторінка)
Увага! публікація статей докторів філологічних наук безкоштовна.
Розсилка матеріалів здійснюється за кошти учасників.
Дорога і проживання – за рахунок учасників конференції.

Кошти перерахувати: на адресу 10012, м. Житомир, вул. Б. Тена, 51-А, кв.3,
Топачевському Сергію Костянтиновичу

Умови участі
До оргкомітету на ім'я Мосієнко Олени Володимирівни необхідно надіслати:
- заявку на участь, яка повинна містити назву теми, відомості про автора (прізвище, ім’я по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, адреса електронної пошти);
- роздрук тексту доповіді та її електронну версію (диск CD-R/RW, текстовий редактор Word), оформлені відповідно до вимог та рецензію наукового керівника/фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників без наукового ступеня);
- квитанцію про грошовий переказ коштів (відповідно до кількості сторінок та оргвитрат);
- конверт з маркою і заповненою зворотною адресою.

Контактні особи: Мосієнко Олена Володимирівна, Ревчук Тетяна Іванівна, Топачевський Сергій Костянтинович.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- Обсяг статті – 4-5 сторінок:
- Стандарти: папір А4, шрифт набору Times New Roman, кегель 10 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, усі поля – 3 см, Сторінки без нумерації (нумеруються та підписуються автором олівцем на звороті);
- Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа 0 мм, інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм;
- Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Необхідно використовувати прямі лапки (Вставка: символ). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире.

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
1. індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю, напівжирний шрифт);
2. ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю, напівжирний шрифт);
3. вчене звання, вчений ступінь, посада (без скорочень, окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
4. місце роботи (без скорочень): назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи). Всі дані про місце роботи – у дужках, окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
5. назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
6. анотація статті 5-6 рядків українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
7. текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
8. список використаних джерел та літератури (обов’язково) (напівжирний шрифт, великі літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру). Бібліографічні джерела, оформлені із дотриманням стандартів ВАК України, наводяться у порядку цитування.
9. місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_______2012 р (окремий абзац, вирівнювання по лівому краю);
10. анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (напівжирний шрифт, курсив, вирівнювання по центру). Анотації 5-6 рядків (окремі абзаци, курсив, вирівнювання по центру). При написанні статей необхідно враховувати Постанову 15.01.2003 N 7-05/1 Президії ВАК "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України". До друку приймаються лише статті, в яких присутні наступні необхідні елементи: постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними задачами; аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано вирішення визначеної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті; викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.

Увага! Дотримання всіх зазначених вимог обов'язкове. Статті, що не відповідають вимогам, відхиляються; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора. Інформацію про підтвердження прийняття матеріалу до друку можна отримати в оргкомітеті.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия