www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // III Всеукраїнська науково-практична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

III Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція "Статистичний та інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях"
РубрикаКонференції
Дата проведення07.03.2012
Телефони(642) 63-02-53
Web-сторінкаhttp://www.lsmu.edu.ua
E-майлsiad@lsmu.edu.ua, siad2009lsmu@gmail

Дата проведення: 12-23 березня 2012р.

Мета конференції: забезпечення підвищення рівня медико-гуманітарних досліджень за рахунок впровадження статистичних та інтелектуальних методів аналізу даних.

У межах конференції пропонується обговорення питань за такими напрямами (секції конференції):
1) біостатистика у доказовій медицині;
2) статистичний аналіз даних у біології;
3) статистика у хіміко-фармацевтичних дослідженнях;
4) статистика в педагогіці, психології та соціології;
5) статистика в фізичній культурі та спорті;
6) інтелектуальний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (комп'ютерні дослідження та виявлення у "сирих"даних "прихованих", нетривіальних, раніше невідомих закономірностей);
7) методика викладання біостатистики у ВНЗ;
8) інформаційне забезпечення статистичного аналізу даних;
9) стандартизація статистичного аналізу даних у наукових медико-гуманітарних дослідженнях

Робота конференції за всіма секціями проходитиме на Internet-сайті (адреса сайта буде повідомлена пізніше), де українські та закордонні вчені зможуть обговорити результати своїх робіт у режимі реального часу.

Доповіді будуть розміщені на Internet-сайті, тези доповідей надруковані у збірнику наукових робіт за підсумками конференції, за бажанням учасників може бути надрукована стаття у журналі "Український медичний альманах", що є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медицини.

Строк подання текстів та оплати: до 7 березня 2012 року.

Офіційні мови публікації: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення доповідей і тез:

До опублікування і друку приймаються тексти, які підготовлені в форматі MS Word 97/2003 і відповідають вимогам:
l перший рядок сторінки тексту - Тези або Доповідь / Секція - верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 10;
l другий рядок сторінки тексту - УДК - верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний;
l третій рядок сторінки тексту - Прізвище та ініціали авторів - верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний;
l четвертий рядок сторінки тексту - назва доповіді - по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі літери великі;
l п'ятий рядок сторінки тексту - місце роботи / навчання - по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, курсив;
l шостий рядок сторінки тексту - порожня;
l текст доповіді або тез - шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14;
l після основного тексту доповіді - порожній рядок;
l Список літератури - Література: - по ширині сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14;
l Рис. 1 "назва"- під рисунком, по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний;
l Таблиця - по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14;
l Назва таблиці - по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний.
Міжрядковий інтервал - 1,5.
Поля тексту - 20 мм з усіх боків.
Абзац - 10 мм.

Заборонені: перенос тексту, абзац пробілами

Доповідь / Біостатистика у доказовій медицині
УДК:
Іванов І.І.
Застосування сучасних методів біостатики у ряді проблем
Доказової медицини
Київський національний університет
Сучасні методи біостатистики ………

Література:
1.

Об'єм тексту доповіді: повинен бути від 5 до 12 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці (назва файлу повинна містити прізвище автора, наприклад, dopovid_Ivanov).

Об'єм тексту тез: повинен бути до 2 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці (назва файлу повинна містити прізвище автора, наприклад, tezi_Ivanov).

Правила для оформлення статей:
1. Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом "Times New Roman"(14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм. Текст статті повинен включати слідуючи елементи:
- резюме українською, російською та англійською мовами;
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними проблемами;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор:
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Яким присвячена остання стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання);
- освітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (мета дослідження, наукові результати);
- висновки з даного дослідження;
- перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

2. Обсяг оригінальних статей - не більше 12 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, ілюстрації та підписи до них).

3. На початку статті пишуться: 1) УДК, 2) прізвище та ініціали автора (авторів, не більше 5), 3) назва статті (великими літерами, без абревіатур), 4) найменування кафедри або відділу (в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали керівника) та назву установи, де виконана робота.

4. Структура резюме (українська, російська та англійська мова): 1) назва статті (великими літерами), 2) прізвище та ініціали автора (авторів), 3)текст резюме, 4)ключові слова, 5)назва установи, де виконана робота, і (в дужках) місто, де ця установа розташована.

5. Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Назва фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).

6. Матеріал оригінальної статті має бути викладений чітко, стисло. Не рекомендується дублювати в тексті цифровий матеріал, який подано в таблиці.

7. Формули, дози лікарських засобів візуються автором на полях. Формули виконуються за допомогою редактора "MS Equation". Діаграми виконуються в редакторі "MS Graph"або "MS Excel"та розташовуються у тексті.

8. Таблиці слід друкувати в тексті, на тому місці, де вони повинні знаходитись. Розташування таблиць вертикальне, вони повинні мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Заголовок кожної графи повинен відповідати її змісту. Скорочення в назві таблиць не дозволяються. Цифрові дані подаються із статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об'єктів в кожній групі, одиниці вимірювання.

9. Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться згідно з вимогами національних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових - до 60. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.

Об'єм тексту статті повинен бути від 5 до 12 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці (назва файлу повинна містити прізвище автора, наприклад, stattya_Ivanov).

Текст доповіді та статті можуть бути однакові, але оформлені окремо згідно вимогам.

Увага! Тексти, які оформлені з порушенням вказаних умов, не будуть прийматися до публікації.

Вартість участі в конференції складає:

l 40 грн. - обов'язкова публікація на сайті кожного тексту доповіді.
l плюс 25 грн. за кожну повну чи неповну сторінку тез доповіді, які будуть надруковані у збірнику.
На одну публікацію у збірнику розсилається один примірник.
l Один додатковий екземпляр збірника - 25 грн.
l 30 грн. за кожну повну чи неповну сторінку статті, яка буде надрукована у журналі "Український медичний альманах".

Оплата для учасників:
Одержувач: Якимов Олександр Миколайович
“ПриватБанк”
МФО 305299, ОКПО 14360570,
№ рахунку 29244825509100
У призначення платежу необхідно вказати:
“Інтернет-конференція”, прізвище автора,
кошти для поповнення карти № 6762462039594137.
Переказ на рахунок через поштові відділення не приймаються. Тільки через відділення банків!!!

Реєстрація: Для того ,щоб пройти реєстрацію, треба заповнити реєстраційну таблицю.

Умови участі:
Для участі в конференції необхідно відправити електронною поштою за адресою (з обов'язковим копіюванням на іншу адресу): siad@lsmu.edu.ua, siad2009lsmu@gmail.com:
- реєстраційну таблицю
- текст Вашої доповіді, тез та, за бажанням, статті
- електрону копію документу про сплату

Додаткова інформація на сайті організатора.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия