www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів "Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України:  досвід, можливості,  технології"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.03.2012
Телефони(4631) 2-31-30, 2-50-71; +380 97 522-00-14
E-майлnatinau@ukr.net
Адреса оргкомітетуВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" вул. Шевченка, 10, м. Ніжин, Чернігівська область, Україна, 16600

Дата проведення: 29-30 березня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 березня 2012 року

Організатори:
Кабінет Міністрів України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ніжинський агротехнічний інститут
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України
Харківська філія Українського НДІ прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого

Секції:
Секція 1. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві, шляхи
впровадження.
Секція 2. Інноваційний розвиток АПВ України, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
Секція 3. Економічний розвиток агропромислового виробництва України в
умовах глобалізації.
Секція 4. Інновації в галузі вищої аграрної освіти та проблеми підготовки фахівців
агропромислового комплексу.
Секція 5.- Сучасні проблеми правового регулювання агропромислового виробництва
в Україні.

Форми участі:
- доповідь на секційному засіданні (10
хвилин),
- виступ в обговоренні (5 хвилин),
- вільний слухач.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Необхідно подати в Оргкомітет заявку на участь, текст доповіді (статтю згідно з
вимогами), сплатити оргвнесок та надіслати чек в електр онн ому вигляді на адресу
електронної пошти

Організаційний внесок: 70 грн. Друк статей - 10 грн. за сторінку

Оплата участі:
Платіжні реквізити для сплати оргвнеску:
Одержувач платежу:
БФ "Перспектива розвитку НАТІ"
Код 34721801
р/р №26007101148
в ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
МФО 380805
У призначенні вказати: благодійний внесок від ПІБ за участь у конференції " Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології"

Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукова стаття повинна маги такі неодмінні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв'язання конкретної проблеми та на які спирається автор, виділення тих частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
- формулювання мети та завдань статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
- висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Текст подавати в такому оформленні:
- обсяг статті 6-12 сторінок тексту (210 х 297 мм, Ф А4);
- текст має бути набраним у редакторі Microsoft Word від 97 до 2007;
- шрифт Times New Roman Cyr, розмір -14 pt;
- поля: ліве 30 мм, праве 10 мм, верхнє 20 мм,
нижнє 20 мм;
- абзац 1,27 см., інтервал 1,5, вирівнювання по ширині.

У лівому верхньому куті першої сторінки ставиться індекс "УДК", а в нижньому правому куті цієї сторінки "Copyright О". Нижче, через один інтервал посередині, великими літерами друкується назва статті (без переносів). На новому рядку через інтервал, друкуються ініціали, прізвище, факультет, спеціальність, курс (без скорочень) авторів, через один інтервал - назва організації. У наступному рядку - анотація (до 50 слів напівжирним курсивом розміром 14 пт), а з нового рядка жирним курсивом ключові слова (до 5 словосполучень). Через один інтервал нижче друкується текст статті. Потім, через один інтервал, друкується список літератури, оформлений за ДСТУ 7.1-84, який слід
подавати за алфавітом у кінці статті. Посилання в тексті статті на літературне джерело - його порядковим номером у квадратних дужках, іноземні прізвища - мовою оригіналу. Завершують статтю назва статті, ПІБ авторів, анотації та ключові слова російською та англійською мовами.

У разі невиконання вимог, висунутих до оформлення та змісту статей, оргкомітет
залишає за собою право редагування та скорочення тексту статті або відмови в публікації.

Якщо учасником не сплачено організаційний внесок та друк, стаття не включається в програму конференції та не публікується.

Заявка на участь:
Висловлюю бажання взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної
конференції "Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості,
технології"
Прізвище, ім'я, по батькові
Тематичний напрямок
Назва доповіді
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, назва ВНЗ (установи)
Поштова адреса
Тел.: Факс:
E-mail:
Форма участі (доповідь на секційному засіданні,
стендова доповідь), необхідне підкреслити.
Необхідне технічне обладнання для доповіді:
- мультимедійний проектор
- інше
Потреба в житлі
так, ні
Дата й час заїзду
Дата й час від'їзду
Додаткова інформація для оргкомітету
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия