www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Міжнародна науково-практична Конференція "Аграрний...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Міжнародна науково-практична  Конференція "Аграрний форум - 2012"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.04.2012
Телефони(542) 62-78-58
Факс(542) 78-74-22
Web-сторінкаhttp://www.sau.sumv.ua/
Адреса оргкомітетуСНАУ, вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021, Україна

Дата проведення: 17-20 квітня2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Організатори:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національна академія аграрних наук України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський національний аграрний університет

Тематичні напрямки:
1. Моніторинг земельних, водних та біологічних ресурсів агросфери;
2. Біотехнологія і геномна селекція рослин і тварин;
3. Ветеринарна медицина. Якість і безпека продуктів харчування;
4. Економічні процеси в умовах глобалізації;
5. Основні напрями удосконалення земельних відносин та аграрного землекористування;
6. Сучасний стан, проблеми та перспективи використання біоенергетики України;
7. Політико-правові аспекти розвитку суспільства.
8. Кадастр природно-заповідного фонду України іпроблеми підвищення ефективності охорони біоти

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма проведення : заочна

Умови участі: Вчасно направити до оргкомітету:
1. Заявку на участь (за формою, що додається);
2. Роздрукований оригінал доповіді та її електронну версію, двічі скопійовану на дискеті 3,5" або CD-диску
3. Оригінал документу про оплату (оргвнесок, оплата
за публікацію).

Матеріали, що не відповідають вимогам або надійшли пізніше встановленого строку, оргкомітетом не розглядаються й до публікації не приймаються.

Матеріали будуть видані у "Віснику Сумського НАУ".

Організаційний внесок:
Вартість публікації у "Віснику Сумського національного університету" - 25 грн. за одну сторінку.

На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання.

Оплата участі:
Реквізити
СНАУ, вул. Кірова 160, м. Суми, 40021, Україна,
р/р 31259273210051 в ГУДКСУ в Сумський обл.
МФО 837013, ЄДРПОУ 04718013

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали друкуються однією з робочих мов. Обсяг статті 5-7 повних сторінок. Для опублікування в журналі приймаються раніше неопубліковані наукові роботи. Основною мовою журналу є українська, але допускаються публікації російською та англійською мовами. В цьому випадку до рукопису автори додають розгорнуту анотацію українською мовою обсягом не менше однієї тисячі друкованих знаків.

Параметри сторінки: розмір сторінки - стандартний А4, (210x297 мм), орієнтація книжкова; поля - 20 мм з усіх боків; колонтитули - 1,17 мм. Параметри абзацу: відступ першого рядка (абзац) - 6 мм; інтервал між рядками - множитель 1; інтервал перед абзацем тексту статті та після нього - 0 пунктів, інтервал перед абзацем заголовка статті - 6 пунктів, інтервал перед абзацем прізвища авторів та після нього - 6 пунктів.

Параметри таблиці: шрифт таблиці - гарнітура "Arial", розмір 8-Ю пунктів, відступ першого рядка (абзац) - 0 мм, відступи зліва та справа - 0 мм, інтервал між рядками - множитель 1, інтервал перед абзацем та після нього - 0 пунктів, ширина таблиці по ширині сторінки чи по ширині колонки.

Рисунки до статті необхідно виконувати у тому ж редакторі за допомогою функції "Створити рисунок", а не поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню. Всі текстові написи на рисунках потрібно виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame) за допомогою гарнітури "Arial". Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крімтого, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається використання кольорів у рисунках та діаграмах.Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Microsoft Word for Windows).

До рукопису додається CD-диск, на якому містяться електронна версія рукопису у форматі *.rtf, а також збережені окремими файлами ілюстрації. Приймаються також рукописи надіслані електронною поштою.

Структура статті:
1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).
2. Назва статті (гарнітура "Arial", розмір 10 пунктів, великими прописними літерами, напівжирним, виключкапо центру).
3. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура "Arial", розмір 10 пунктів, напівжирним, виключка вліво);
4. Анотація мовою статті (гарнітура "Arial", розмір 10 пунктів, курсивом, виключка двостороння), а в кінці статті - українською, російською та англійською мовами.
5. Текст статті (гарнітура "Arial", розмір 10 пунктів, виключка двостороння, текст на сторонці розміщується в дві однакові колонки, відстань між ними - 5 мм).
6. Література. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи ( із зазначенням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної пр облеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок за даним напрямом ("Бюлетень ВАК України", № 1, 2003 p.). Статті подані до друку в серіях "Тваринництво" та "Агрономія і біологія" мають містити такий елемент, як "Вихідний матеріал, методика та умови дослідження". У списку викор истаних джерел обов'язково вказуються усі запозичені матеріали (література, електронні ресурси, персональні повідомлення тощо). Посилання на джерела у тексті позначаються порядковим номером у прямокутних дужках і подаються в порядку їх першого цитування в тексті статті. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог. ("Бюлетеня ВАК України" №5, 2009 р.)

До статті додаються відомості про автора (авторів), оформлені окремим файлом і на окремому аркуші, де вказується: а) прізвище, ім'я, по батькові автора; б) вчене звання, науковий ступінь; в) місце роботи, посада; г) адреса для листування; д) тел./факс, адреса електронної пошти (обов'язково). До кожної статті обов'язково додається експертний висновок. До статей авторів без вченого ступеня додається рецензія науковог о керівника та докт ора наук
відповідного напрямку.

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

Статті, оформлені без урахування вище зазначених вимог, до розгляду не приймаються.

Заявка на участь:
Заявка на участь у iv міжнародній
науково-практичній конференції
(у заочній формі)
"Аграрний форум-2012"
Прізвище
Ім'я
По батькові
Вчений ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи
Поштова адреса
Тел.
Факс
E-mail:
Назва доповіді
Автори
Науковий напрям (підкреслити) - 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8.
Дата
Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия