www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // II Міжнародна науково-практична конференція ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

II Міжнародна науково-практична конференція  "Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.04.2012
Телефони(332) 25-40-13; +380 50 759-29-06
Факс(332) 25-40-13
E-майлlogistics_journal@ukr.net
Адреса оргкомітетуКафедра економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет вул. С.Ковалевської, 29, м.Луцьк, Україна, 43026

Дата проведення: 26-27 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 квіня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Луцький національний технічний університет
Українська логістична асоціація
Національний авіаційний університет
Інститут регіональних досліджень НАН України
Fachhochschule Lippe und Höxter (Німеччина)
Школа логістики та мита, м. Варшава, Польша
Вроцлавский економічний універитет, м. Вроцлав, Польша
Вища школа логістики, м. Прерув, Чехія
Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Польща
Politechnika Lubelska, м. Люблін, Польша
Волинська обласна державна адміністрація
Луцька міська рада

Тематичні напрямки:
Секція 1. Глобальні, національні та регіональні логістичні системи

1. Глобальні та регіональні тенденції розвитку логістики
2. Формування глобальних та регіональних логістичних систем
3. Розвиток корпоративних логістичних систем
4. Проектування та розвиток глобальних та регіональних ланцюгів поставок
5. Прогнозування розвитку ринку логістичних послуг в Україні та її регіонах
6. Формування регіональної логістичної інфраструктури
7. Територіальна організація розміщення логістичних центрів
8. Оптимізація товарних потоків регіонального логістичного центру
9. Формування регіональної транспортно-логістичної системи
10. Митна логістика

Секція 2. Логістика підприємства: теоретичні та прикладні проблеми

1. Логістичне управління підприємством: вітчизняний та зарубіжний досвід
2. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу
3. Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства
4. Логістична організація і управління складуванням на підприємствах.
5. Системи управління інформаційними потоками промислових підприємств
6. Сучасні засоби комунікації в логістиці виробничих і сервісних підприємств
7. Стратегічна логістика в управлінні ланцюгами поставок
8. Логістичне забезпечення реалізації бізнес-проекту на підприємстві
9. Механізм управління виробничо-збутовою діяльністю сучасних підприємств
10. Логістичний менеджмент та підвищення кваліфікації логістичного персоналу.

Секція 3. Логістика як інструмент стійкого та антикризового розвитку

1. Концепція стійкого розвитку підприємства та "стійкої" логістики.
2. Проблеми ресурсо- та енергозбереження в логістичних системах.
3. Логістичні рішення щодо використання альтернативних джерел енергії.
4. "Зелена" логістика та проблеми зменшення забруднення навколишнього середовища.
5. Управління ризиками для забезпечення надійності логістичних систем
6. Логістична підтримка процесів забезпечення безпеки інформаційних потоків підприємства
7. Логістичний контролінг.
8. Діагностика в системі логістичного консультування

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська

Умови участі:
Для участі в конференції статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок:
200 грн - за участь у роботі конференції;
70 грн - у випадку дистанційної участі у роботі конференції (публікація та розсилка наукового журналу);

Для відшкодування витрат на публікацію статей у науковому журналі "Логістика: теорія та практика" оплата однієї сторінки 25,0 грн (окрема проплата)

Оплата участі:
Реквізити для внесення організаційних внесків:
р/р 31254277220076
Банк УДК у Волинській області
МФО 803014 код ЛНТУ 05477296 з позначкою "За участь у конференції "Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри" та компенсацію поліграфічних витрат друку статті у науковому журналі "Логістика: теорія та практика".
Обов'язково вказати прізвище, ім'я, по батькові відправника.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" розділи статей повинні розпочинатися такими назвами:
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Цілі статті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки.
Назви вказуються шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word 3.0. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 15 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле - 2,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см нижче назви статті, виконується шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов'язковою) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3) через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або надіслати на електронну пошту. При значному обсязі статті архівувати за допомогою програми Winrar і подавати на диску DVD-RW.

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов'язкова рецензія за підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа
Телефон:
- службовий
- мобільний
e-mail
Адреса (для пересилки збірника)
Назва статті
Секція конференції
Форма участі: участь у роботі конференції та публікація статті
дистанційна участь та публікація статті
Потреба в готелі (так, ні)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия