www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнськанаукова конференція "Оновлення...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнськанаукова конференція  "Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.04.2012
Телефони(61) 270-71-00
E-майлsuhoy03@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра соціології та соціальної роботи, каб. 419, вул. Жуковського, 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Дата проведення: 20 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 квіня 2012 року

Організатор:
Інститут інформаційних та соціальних технологій Класичного приватного університету

Тематичні напрямки:
1. Соціальні проблеми та перспективи націєтворення
2. Сучасні проблеми психологічної освіти
3. Інновації професійної та загальної освіти на етапі націєтворення

Умови участі:
Необхідно до подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Заявку та скановану в форматі PDF копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету

Організаційний внесок:
- 100 грн - для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
- 50 грн - для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.

Магістри КПУ та доктори наук беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.

Оплата участі:
Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ "Південний", м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753
Вид платежу:
"За участь у конференції
(прізвище, ім'я, по батькові)"

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків - 2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом - НАЗВА, далі з нового рядка - основний текст.

Вимоги до авторських оригіналів статей:
1. Приймаються до друку статті українською мовою обсягом 0,5 авт. арк. (12 сторінок роздруку за поданими нижче вимогами). Вартість однієї сторінки - 20 грн. Автори, які є громадянами інших країн, можуть подавати статті російською або англійською мовами. До статей, автори яких не мають наукового ступеня, необхідно додати рецензію доктора наук відповідного профілю.
2. Технічні вимоги:
- текстовий редактор Microsoft Word; шрифт Time New Roman, кегль 14; поля з усіх боків 20 мм; інтервал 1,5;
- посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 17]);
- список літератури подається за алфавітом, оформлюється згідно з чинними правилами бібліографічного опису документів;
- кількість схем, таблиць та рисунків має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст.
3. Стаття має містити такі необхідні елементи:
- УДК;
- назва статті українською, англійською та російською мовами;
- прізвище, ім'я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;
- анотація українською, англійською та російською мовами (обсяг до 100 слів) з ключовими словами цими ж мовами (3 - 10 слів);
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної постановки проблеми;
- формулювання мети (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі;
- література за алфавітом (оформлена за вимогами до бібліографічних описів).

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Повна назва навчального закладу
Для студентів - інститут/факультет, курс, група
Назва секції
Тема доповіді
Для студентів - науковий керівник (прізвище, ім'я,
по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Адреса для листування
та контактний телефон
E-mail
Підпис наукового керівника й особистий підпис учасника
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия