www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Міжнародна науково- практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Міжнародна науково- практична конференція "Маркетингове забезпечення  ринку продовольства"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.04.2012
Телефони(532) 57-30-79, +380 66 93-255-09
E-майлconference_market@ukr.net
Адреса оргкомітетуКафедра маркетингу Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

Дата проведення: 15-16 травня2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 квіня 2012 року

Організатор:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська державна аграрна академія
Факультет економіки та менеджменту
Московська академія економіки і права
Варшавський аграрний університет (Польща)
Азербайджанський державний аграрний університет (Ґанджа)

Секції:
1. Проблеми теорії та практики продовольчого маркетингу
2. Логістичне управління діяльністюпідприємств АПК
3. Інноваційні технології в маркетингу
4. Маркетинговий менеджмент підприємств АПК
5.Фінансові аспекти маркетингової діяльності

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Умови участі: Необхідно надіслати:
- заявку на участь;
- статтю у роздрукованому вигляді;
- електронний варіант статті (назва файлу відповідає прізвищу автора українською
мовою) в форматі doc, направити на вказану електронну адресу;
- рецензія (для статей авторів без вченого ступеня доктора);
- квитанцію про сплату оргвнеску та вартості публікації,

Організаційний внесок: 80 грн.

Оплата участі:
Кошти (оргвнесок та вартість публікації) надсилати за адресою:
Терещенко Івану Олексійовичу, до запитання, Полтава, 36003 (вказати "оргвнесок за участь в конференції", своє прізвище).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику "Наукові праці Полтавської державної аграрної академії", який згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з економічних.

Збірник статей (тез доповідей) може бути отриманий під час реєстрації чи висланий поштою.
1. Обсяг статті - 5-8 повних сторінок (не нумеруються), тез - 2-3 повних сторінки. Вартість публікації однієї сторінки статті - 25 грн., тез - 15 грн. На кожну статтю (тези) видається один примірник збірника, вартість додаткового - 50 грн.
2. Рукопис має бути роздрукованим в одному примірнику на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля з усіх боків - 2 см. Міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль - 14), абзац 1,25 см.
Обов'язкові структурні елементи статті:
- індекс УДК (вирівнювання зліва, всі звичайні);
- назва статті (жирним, вирівнювання по центру, всі прописні);
- через інтервал - прізвище та ініціали автора(авторів), науковий ступінь, вчене звання, організація (жирним, курсив вирівнювання по
центру);
- через інтервал - анотація українською та англійською мовами (курсив, вирівнювання по ширині, без заголовка "Анотація");
- через інтервал - текст статті,
- література.
3. Рисунки та формули обов'язково мають бути вставленими в текст в якості об'єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне змістовне навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням .xls, ,bmp, .tif, jpg, gif). Максимальні параметри
(реальні розміри) ілюстрацій та таблиць - 120x200 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.
4. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК № 63 від 26.01.2008. Анотації
обов'язково подаються українською та англійською мовами.
5. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку
(Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за №7-05/1).
6. До статей авторів без вченого ступеня доктора наук додається рецензія доктора наук відповідного напрямку.
7. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).
8. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація
Поштова адреса (індекс)
Телефон (код)
Назва доповіді
Секція
Потреба в готелі; гуртожитку так / ні
(проживання за власний рахунок)
Планую виступити:
- з доповіддю (до 15 хвилин);
- з інформацією (до 5 хвилин)
- не планую особисто брати участь і прошу
надіслати мені збірник
Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия