www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.10.2012
Телефони(642) 71-84-18, +380 95 681-87-24
E-майлkaftimip@luguniv.edu.ua
Адреса оргкомітетуФурсова О.О., кафедра теорії, історії музики та інструментальної підготовки, ІКМ ЛНУ імені Тараса Шевченка, Красна площа, 4, м. Луганськ, 91055

Дата проведення: 22-23 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 жовтня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут культури і мистецтв
Кафедра теорії, історії музики та інструментальної підготовки
Асоціація з проблем компаративної педагогіки
Національна Всеукраїнська музична спілка

Тематичні напрямки:.
1. Стратегії мистецької освіти в українському та європейському вимірах.
2. Перспективи підвищення ефективності мистецької освіти дітей і молоді у загальноосвітніх і мистецьких навчальних закладах.
3. Оптимізація професійної мистецької освіти у вищій школі: регіональний, національний та європейський контекст.
4. Досвід впровадження новітніх мистецько-педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету
- заявку для участі в конференції;
- матеріали: тез (публікація за рахунок орг. внеску в збірці матеріалів конференції) та відскановану квитанцію про оплату (оригінал залишити собі);
- надіслати поштовим переказом організаційний внесок (виготовлення програми конференції, збірника тез та їх пересилка, сертифікат учасника),

Організаційний внесок: 110 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до тез. Тези приймаються до участі українською, російською або англійською мовами. Обсяг 3-4 сторінки формату А 4, редактор MS Word, відстань між рядками - півтора інтервали комп'ютерного стандарту, Times New Roman кегль 14; поля: - 20 мм.

Вимоги до статтей. Статті обсягом 4 - 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) - 3,8 см ; верхній колонтитул - 1,25 см , нижній - 3,2 см .
У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2012.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 - 14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слів „Список використаної літератури” або після слів „Список використаної літератури і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 - 5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора: (прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), а також коло наукових інтересів автора.

Заявка на участь:
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Науковий ступінь
3. Учене звання
4. Місце роботи
5. Посада
6. Адреса службова
7. Адреса домашня
8. Контактні телефони, E-mail
9. Тема напряму
10. Тема наукової статті
11. Тема тез доповіді
12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия