www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-методична конференція форуму...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція форуму молодих економістів-кібернетиків
РубрикаКонференції
Дата проведення14.09.2012
Телефони(32) 239-47-62, +38 067 98-44-104, +38 067 70-64-875
Факс(32) 239-44-86
E-майлkonferentsia@gmail.com
Адреса оргкомітетуКафедра економічної кібернетики Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Дата проведення: 4-5 жовтня

Останній день подання матеріалів: 14 вересня 2012 р.

Організатор:
Львівський національний університет імені Івана Франка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Вінницький національний аграрний університет
Жешувський університет

Тематичні напрямки:.
1. Моделювання економіко-виробничих систем.
2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
3. Сучасні напрямки і підходи у моделюванні економіки.
4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
5. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.
6. Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

За результатами конференції планується видання двох збірників:
- Збірник тез конференції – до початку конференції;
- "Формування ринкової економіки в Україні" (збірник ВАК з економічних наук)– листопад-грудень 2012 р.

Організаційний внесок: 250 грн., 150 грн. - для аспірантів, 75 грн. - заочна участь.
Вартість кожного додаткового примірника збірника - 50 грн.
Вартість друку статті - 25 грн.

Оплата участі:
Увага! Оплату оргвнеску та оплату за друк статті необхідно здійснити окремими квитанціями. Сплата оргвнеску та друку статті може бути здійснена готівкою під час реєстрації.

При оплаті оргвнеску у графі квитанції призначення платежу слід вказати: оргвнесок "назва тез" (ПІБ учасника конференції).
При оплаті за друк статті у графі квитанції призначення платежу слід вказати: за друк статті "назва статті" (ПІБ першого автора).

Оригінали документів про оплату оргвнеску та оплату за друк статті слід подати при реєстрації на конференції.

Увага! При неправильному заповненні графи "Призначення платежу" робота не буде зарахована як оплачена.

Банківські реквізити
Перерахунок коштів слід здійснювати в гривнях на банківський рахунок Благодійного фонду "Приятелі ЛНУ імені Івана Франка"
Реквізити банківського рахунку для оплати:
код ЄДРПОУ 25261546.
Р/Р 26004013563 у ПЛФ ВАТ "Кредобанк" МФО 325365
79602 м. Львів, вул. Університетська, 1

Умови участі:
1. надіслати на електронну скриньку заявку на участь (назва файлу має включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, Ivanko_zayav);
2. тексти тез, для учасників без ступеня тези мають бути погоджені з науковим керівником (назва файлів, наприклад, Іvanko_tezу);
3. роздрук тексту статті, підписаний авторами та їх електронну версію (назва файлів, наприклад, Іvanko_stattya);
4. 2 ґрунтовні зовнішні рецензії докторів чи кандидатів наук на статтю, подати до початку конференції;
5. документи про оплату.

Контактні особи: Володимир Михайлович Вовк, Наталія Ігорівна Камінська, Лариса Миколаївна Зомчак

Вимоги до оформлення текстів тез:
Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей):
- текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;
- обсяг 1-2 сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;
- перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний;
- другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний;
- третій абзац – для учасників без наукового ступеня після слів «науковий керівник» вказати прізвище та ініціали, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника;
- третій (четвертий) абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, курсив;
- четвертий (п’ятий) абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, всі великі; після назви – пустий рядок;
- після тексту тез – пустий рядок;
- список літератури – Література: – по лівому краю сторінки, шрифтTimesNewRoman, 14 пт, звичайний; список літератури необхідно оформити з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008);
- рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;
Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 12 пт, звичайний;
- таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт,напівжирний.

Для збірника статей:
а) електронний варіант статті;
б) 2 зовнішні рецензії на статтю (з-за меж установи, де працюють автори);
в) 2 примірники рукопису з дотриманням таких вимог:
Стаття повинна містити усі необхідні структурні елементи: УДК, Назва статті, Перелік авторів та контактна інформація, Анотація українською мовою із переліком ключових слів, Основний текст, Список використаних джерел, Анотації англійською та російською мовами із зазначенням назви статті, авторів та ключових слів (див. додаток 1.1).Стаття повинна відповідати вимогам постанови ВАК України (див. "Постанову Президії ВАК України" від 15.01.2003 р.). Повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки. Дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Роздрукований примірник статті має бути оформлений згідно вимог: шрифт набору TimesNewRoman, кегль шрифту набору - 14 pt з міжрядковим інтервалом 1,5, абзац – 1, 25 см,поля: верхнє 20 мм, праве 10 мм, ліве 30 мм і нижнє 25 мм, обсяг статті – 6–12 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (.doc), формат аркуша А4.
Електронний примірник статті має бути оформлений згідно вимога:
1. шрифт набору TimesNewRoman, кегль шрифту набору – 10 pt з міжрядковим інтервалом 1, поля 20 мм з усіх боків;
2. перший абзац – УДК (ОБОВ’ЯЗКОВО!) – до лівого краю сторінки, шрифт звичайний, без відступів;
3. другий абзац – пустий рядок;
4. третій абзац - назва статті – по центру сторінки, напівжирний, всі великі;
5. четвертий абзац – ініціали і прізвище автора (авторів) – по центру сторінки напівжирний, інтервал перед та після рядка – 8 pt;
6. п’ятий абзац – назва установи, де працює автор чи автори - по центру сторінки, курсив, інтервал перед та після рядка – 8 pt;
7. шостий абзац – адреса установи - по центру сторінки, курсив, інтервал перед та після рядка – 8 pt;;
8. сьомий абзац – анотація українською мовою – по ширині сторінки, курсив, відступ справа та зліва – 1 см;
9. восьмий абзац – ключові слова - по ширині сторінки, курсив, фраза «ключові слова» - підкреслена, відступ справа та зліва – 1 см;
10. далі – текст статті, список використаних джерел;
11. далі – анотації англійською та російською мовами з назвами статей, оформлені аналогічно до того, як оформлена шапка статті із українською анотацією.

Заявка на участь:
ПІБ автора_______________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада___________________
Назва ВНЗ________________________________________________
Науковий керівник (для учасників без наукового ступеня)__
Назва доповіді___________________________________________
Секція __________________________________________________
Телефон, e-mail__________________________________________
Адреса установи де працює(ють)___________________________
Коло наукових інтересів__________________________________
Адреса одержувача:_______________________________________
Планую (потрібне підкреслити):___________________________
- виступити з доповіддю;
- виступити з інформацією;
- взяти участь, як слухач;
- заочна участь;
- подати статтю для друку.
Потреба у місці для проживання (так, ні)
Необхідність у технічних засобах (вказати)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия