www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VII Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VII Міжнародна науково-практична конференція "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків"
РубрикаКонференції
Дата проведення24.09.2012
Телефони(472)719945
Web-сторінкаhttp://www.cibs.ck.ua/
Адреса оргкомітетуЧеркаський інститут банківської справи УБС НБУ, вул. Енгельса 164, м. Черкаси, 18028

Дата проведення: 17-19 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів:24 вересня 2012 року

Організатор:
еркаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Тематичні напрямки:.
1. Роль банківської системи у забезпеченні економічного зростання.
2. Проблеми методології та практики управління фінансами.
3. Сучасні тенденції обліково-аналітичного забезпечення фінансових установ.
4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі.
5. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній сфері. Моделювання, прогнозування та оптимізація економічних систем та процесів.
6. Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Необхідно пройти електронну реєстрацію на сайті Черкаського інституту банківської справи з обов’язковим заповненням усіх полів реєстраційної форми та подати в заархівованому вигляді (zip, 7z, rar):
- тези, оформлені відповідно до вимог;
- наукову статтю;
- рецензію доктора наук на статтю (для осіб без наукових ступенів) завірену відділом кадрів (у відсканованому вигляді);
- копію квитанції про оплату участі у конференції (у відсканованому вигляді).

Організаційний внесок: 240 грн. У разі дистанційної участі – 80 грн.

Оплата участі:
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Банк отримувача: ЧІБС УБС НБУ, р/р 46290900011, код ЄДРПОУ 34818759, МФО 399089

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез наукової доповіді – дві повні сторінки друкованого тексту на сторінках формату А4 підготовлено у редакторі Word, шрифтом Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, всі поля – 2 см.

Індекс УДК (у верхньому лівому кутку листа). Назва – напівжирними літерами, вирівнювання по центру. Прізвище та ініціали автора, його статус (професор, доцент, аспірант і т.д.), назва організації – набираються з нового рядка, вирівнюються по правому краю. Основний текст розміщується через один інтервал і вирівнюється по ширині. Сторінки тез без нумерації; не використовувати переносів. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) повинна бути мінімальною, загальним обсягом не більше півсторінки. Література розміщується після тексту тез (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами). За зміст та інформаційне наповнення тез відповідальність несуть автори. Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковому рівню, вимогам оформлення, надані пізніше встановленого терміну чи без оплати організаційного внеску не розглядаються і не повертаються авторам.

Вимоги до оформлення статей
Структура статті повинна відповідати вимогам до фахових наукових публікацій в Україні. Обсяг статті має становити 8-10 сторінок формату А4, набраних шрифтом Times New Roman, кегль – 14, через 1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Файл статті готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати.
1. На початку статті обов’язково вказати:
- у лівому верхньому кутку сторінки УДК, у правому верхньому – дані про автора (прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь (якщо є), назва організації, місто);
- назва статті (великими літерами, вирівняно по лівому краю, напівжирний);
- анотація українською, російською та англійською мовами (не більше 3-6 речень, в яких чітко формулюється головна ідея статті та обґрунтовується її актуальність);
- ключові слова (до 10).
2. Стаття має бути ретельно вичитана автором і включати всі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; список використаних джерел (оформляється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетені ВАК України, № 3, 2008).
3. Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
4. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковим посиланням на джерела. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках. Зноски в кінці сторінок не вставляти.

Редколегія залишає за собою право на незначне редагування і скорочення поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту.

Наукові статті будуть опубліковані в наукових фахових виданнях.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия