www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VI Міжнародному науково-практичному симпозіумі ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VI Міжнародному науково-практичному симпозіумі  "Етнопедагогіка: діалог культур"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.10.2012
Адресам. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139
Телефони(382) 79-59-45
E-майлkgpa_nauka@ukr.net
Адреса оргкомітетуХмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ, вул.Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький, 29013

Дата проведення: 25-27 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 жовтня 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна Академія педагогічних наук України
Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство"
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Факультет дошкільного виховання та освіти дорослих Дебреценського університету
(м.Гайдубесермень, Угорщина)
Академія Поморська (м. Слупськ, Польща)
Науковий університет Бабеш-Бояї (м. Клуж-Напока, Румунія)
Науковий університет ім. Шеє Яноша (м. Комарно, Словаччина)

Тематичні напрямки:.
1. Соціалізація і культурний розвиток особистості в умовах євроінтеграційних процесів.
2. Народозновство в полікультурній освіті дітей та молоді на тлі глобалізаційних процесів у європейських країнах на початку ХХІ сторіччя: проблеми і досягнення.
3. Моделювання виховного простору для дітей і молоді в міждисциплінарному полі сучасної освіти: процесі соціокультурної ідентифікації, соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості.
4. Народознавчий та етноідентифікаційний ресурс фахових дисциплін професійної підготовки педагога майбутнього.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно до оргкомітету подати:
1. Відомості про учасника для включення до програми симпозіуму (бланк додається).
2. Вичитану статтю та її електронну версію, оформлену відповідно до нижчезазначених вимог, яку буде видруковано мовою оригіналу.
3. Документ про оплату надсилається разом зі статтею.

Вартість публікацій: 35 грн. за 1 сторінку тексту

Оплата участі:
Банківські реквізити для оплати:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області
р/р 35424001001229 код 815013
Призначення платежу: за друк статті.

Вимоги до оформлення матеріалів:
При написанні та оформленні статей необхідно керуватись такими вимогами:
1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що відображається у поставленому зверху зліва УДК.
2. Статті повинні бути написані в науковому стилі і не містити граматичних помилок (стаття має бути вичитаною і завіреною філологом).
3. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. - 2003. - №1. - С.2)) [додаток 1]:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Також стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.Бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила складання" (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. - 2009. - №5. - С.26-30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті - 4-5 рядків, російською і англійською мовами після списку використаних джерел та літератури).
4. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.
5. Рукопис статті подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). До дискети додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на дискеті повинен бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.
6. Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля - верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт - Times New Roman, Cyr, розмір 10, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий - одинарний, відступ першого рядка - 0,7 см, вирівнювання абзаців - за шириною.
7. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу і розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил комп’ютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати прямі лапки (не парні), круглі дужки, розрізняти символи тире і дефіса (тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса). Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).
8. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 10pt, розміщуються по центру, складові їх частини групуються в один об’єкт. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов’язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).
9. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обов’язковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.
10. Обсяг статті повинен бути в межах 3-6 сторінок, набраних і оформлених відповідно до п.п.6-9.
11. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
1) індекс УДК;
2) ініціали та прізвище автора(ів);
3) науковий ступінь, вчене звання, посада;
4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки;
5) назва статті (друкується малими літерами з першої великої);
6) анотація статті та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора;
7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);
8) список використаних джерел та літератури;
9) анотації статті та ключові слова російською і англійською мовами із зазначенням прізвища й ініціалів автора(ів) та назви статті;
10) місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії - "__"________201_р.
Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися до розгляду не будуть. Дискети та роздруковані примірники статей авторам не повертаються.
До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:
1) стаття у відповідності до наведених вище вимог;
2) завірений витяг із засідання кафедри навчального закладу чи лабораторії науково-дослідної установи про рекомендацію статті до друку (для аспірантів, (здобувачів));
3) рецензія на статтю аспіранта (здобувача), підготовлена і підписана доктором (кандидатом) наук, та завірена в установленому порядку;
4) на окремому аркуші відомості про автора(ів) за поданою нижче формою [додаток 2];
5) чистий конверт з маркою для листування з редколегією.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия