www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична  конференція "Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.10.2012
Телефони(532) 50-25-22; +380 66 960-92-81
E-майлkonf2012_pdaa@ukr.net
Адреса оргкомітетуКафедра менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

Дата проведення: 30-31 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 жовтня 2012 року

Організатор:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська державна аграрна академія
Навчально-науковий інститут економіки і бізнесу
Факультет економіки та менеджменту
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра
Василенка
Бєлгородська державна сільськогосподарська академія (Росія)
Жешовський університет (Польща)

Тематичні напрямки:.
1. Теорія людського капіталу та її вплив на аграрну економіку.
2. Сучасні проблеми маркетингового управління в аграрній сфері економіки.
3. Формування нової парадигми управління аграрними підприємствами.
4. Організація та підвищення ефективності аграрного виробництва в умовах соціально-економічних трансформацій.
5. Інформаційно-комунікативне забезпечення агробізнесу.
6. Міжнародна агроекономічна інтеграція.
7. Державне управління та місцеве самоврядування у забезпеченні розвитку сільських територій.
8. Правове забезпечення зайнятості сільського населення.
9. Розвиток аграрної сфери: погляд студентської молоді

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на поштову та електронну адресу (назва файлу повинна відповідає прізвищу автора українською мовою) оргкомітету необхідні матеріали:
1) заявку на участь (форма додається);
2) текст статті або тез доповіді;
3) рецензію (на статтю);
4) копію квитанції про оплату

Організаційний внесок: 100 грн.

Оплата участі:
Кошти (організаційний внесок та вартість публікації матеріалів) надсилати на рахунок:
- якщо перерахунок коштів відбувається через ПриватБанк, зазначати реквізити:
Одержувач: Сазонова Тетяна Олександрівна, номер
картрахунку 6762462057415413
Призначення платежу: "плата за участь у конференції", своє прізвище;
- якщо перерахунок коштів відбувається через інші фінансові установи, зазначати реквізити:
Одержувач: ПАТ КБ ПриватБанк
Найменування банку: ПАТ КБ ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: "плата за участь у конференції", своє прізвище, Сазоновій Тетяні Олександрівні, номер картрахунку 6762462057415413

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали конференції будуть опубліковані у "Наукових працях Полтавської державної аграрної академії", який включений до Переліку фахових видань з економічних наук згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. Збірник статей може бучи отриманий під час реєстрації чи висланий поштою.

1. Рукопис має бути роздрукованим у двох примірниках на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч -2 см, зліва - 2,5 см. Міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль - 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 6-20 стор.
2.Обов'язкові структурні елементи статті:
- індекс УДК,
- назва статті,
- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для
аспірантів),
- анотації (українською та англійською мовами),
- текст статті,
- література.
Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008. Рисунки та формули обов'язково мають бути вставленими в текст в якості об'єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.xls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif).

Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.
3. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.
4. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за №7-05/1)
5. До статей додається рецензія доктора наук відповідного напрямку.
6. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені
редакційні правки без погодження з автором (авторами).
7. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг- 1-3 повних сторінки (не нумеруються)
Шрифт - 14pt Times New Roman
Інтервал - 1,5 (полуторний)
Поля - 20 мм з усіх боків
Перший рядок - УДК
Другий - Назва доповіді
Третій - прізвище та ініціали автора (авторів)
Четвертий - установа, яку представляє автор
(та курс навчання для студентів)
П'ятий - порожній
Шостий - текст доповіді
Усі рисунки виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word (Microsoft Office 2003). Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия