www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції розвитку та функціонування слов'янських та германських мов"
РубрикаКонференції
Дата проведення31.03.2013
Телефони(512) 76-85-67; +380 93 336-92-13
E-майлyeva9@mail.ru
Адреса оргкомітетуБогдановій Євгенії Валеріївні, кафедра української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, вул. Акіма, 2, м. Миколаїв, 54003

Дата проведення: 17 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 31 березня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Тематичні напрямки:
1. Тенденції в еволюції та функціонуванні фонетико-фонологічних та акцентних систем слов'янських та германських мов.
2. Лексична семантика й мовні картини світу: ретроспектива і перспектива.
3. Сучасний стан та еволюція граматичних систем слов'янських і германських мов.
4. Новітні тенденції в лінгвістиці тексту.
5. Слов'янське і германське мовознавство: сучасний стан і перспективи.

Робочі мови конференції: слов'янські та англійська.

Умови участі:
Матеріали (примірник роздрукованого тексту, електронний варіант на диску CD-R (CD-RW), копія квитанції про грошовий переказ, заявка) надсилати поштою на адресу оргкомітету.

Запрошення на конференцію та додаткову інформацію буде надіслано після отримання заявки, доповіді й поштового переказу.

Матеріали (роздрукований примірник, електронний варіант на диску) авторові не повертаються. Редколегія залишає за собою право здійснювати правку та рецензування статті.

Вартість публікації: 200 грн.

Оплата участі:
Гроші (обов'язково поштовим переказом) надсилати на адресу: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 26, кв. 15, Полуектовій Анастасії Юріївні.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" (Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: "постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі".

Першим рядком на першій сторінці подається код УДК (визначається самим автором). На наступному рядку зазначаються прізвище та ініціали автора (-ів). Нижче - назва статті жирним шрифтом посередині рядка. З наступного рядка наводять анотацію (5-10 рядків) та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Текст друкується з дотриманням таких вимог:
Формат сторінки - А4 (210×297).
Поля: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 2,5 см.
Текст статті оформлюється в одну колонку.
Шрифт - Times New Roman.
Розмір шрифта - 12 пунктів.
Міжрядковий інтервал - 1,5.
Вирівнювання тексту - по ширині.
Абзацний відступ - 0,5 см.
Без переносів слів.

Сторінки не нумерувати (проставити нумерацію олівцем на зворотному боці аркуша). Приклади подавати курсивом.

Посилання на джерела є обов'язковими і подаються у квадратних дужках. Перша цифра - номер джерела за номером розташування у списку "Література"; друга після коми і літери с. - номери сторінок; окремі джерела, на які зроблені посилання, розділяються крапкою з комою: [2, с. 83-85; 4, с. 15; 5, с. 12-14].

Якщо автор при наборі тексту застосовує шрифт Izhitsa, просимо на окремому електронному носії надіслати файл для інсталяції.

Таблиці обов'язково повинні мати номер і назву. Формули креслять на окремому аркуші за допомогою MS Equation. Підсторінкові виноски не робити.

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (див.: Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5). Назва "Література" друкується через два рядки після основного тексту (жирним курсивом, великими літерами). Зразок оформлення списку літератури (у списку літератури подаються лише ті джерела, на які робляться посилання в тексті статті).

Після статті подаються "відомості про автора (-ів)" (у цьому ж файлі, нижче), ПІБ автора (-ів) повністю, інформація про автора (-ів) (науковий ступінь, учене звання, посада, кафедра, навчальний заклад, місто), коло наукових інтересів.

До статті додається фотографія автора (-ів) (окремим файлом, у форматах .jpg, .tiff, .png. У Word не вставляти!).

Автор має виконати орфографічну, пунктуаційну, стилістичну правку свого тексту.

Автори, які не мають наукового ступеня кандидата або доктора філологічних наук, подають статті разом із підписаною рекомендацією наукового керівника (підпис має бути засвідченим) та двома рецензіями.

Статті, що не відповідають усім "Вимогам до оформлення статей" і правилам оформлення списку літератури,
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия