www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Хімічна наука...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.04.2013
Телефони(5322) 7-22-48
E-майлchemi_pnpu@rambler.ru
Адреса оргкомітетуКафедра хімії та методики викладання хімії, ПНПУ імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003

Дата проведення: 22-26 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 20 квітня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут педагогіки НАПН України Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського
Інтернет університет управління й інформаційно-комунікаційних технологій (HHH University), Сідней, Австралія Кубанський державний медичний університет Казахський національний педагогічний університет імені Абая Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

Тематичні напрямки:
1. Хімічна наука: досягнення і перспективи.
2. Організація навчального процесу з хімії у вищій і загальноосвітній школі.
3. Сучасні технології навчання хімії у віщій і загальноосвітній школі.
4. Науково-методичне забезпечення навчання хімії у вищій і загальноосвітній школі.
5. Організаційно-методичні основи допрофільної підготовки і профільного навчання
хімії в загальноосвітньому навчальному закладі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Матеріали необхідно надіслати на адресу оргкомітету.

Вартість публікації: 20 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4. Вартість збірника - 30 грн. Вартість розсилки збірника: по Україні - 15 грн., по країнах СНД - 30 грн.

Оплата участі:
Кошти необхыдно надсилати поштовим переказом на адресу:
36003
Україна
м. Полтава
вул. Покровська 24, кв. 2-3
Донченко Катерині Анатоліївні.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Статті від 3-х сторінок формату А4, виконані в редакторі MS Word у форматі .doc шрифтом Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний; поля: верхнє, нижнє і праве - 2 см, ліве - 3 см; малюнки у форматі .GIF або .JPG (розташування в тексті), вирівнювання по ширині з відступом 1,25 см.

Структура статей:
- назва посередині рядка - великими напівжирними літерами (кегль 14) шрифт Times New Roman;
- П.І.Б. (скорочено) автора (співавторів) - через 1 інтервал напівжирним шрифтом (кегль 14) із зсувом управо без відступу;
- країна, місто, організація - курсивом із зсувом управо (кегль 12) без відступу;
- текст статті - через 1,5 інтервали;
- список використаних джерел - курсивом (кегль12).

У першому рядку ліворуч вказується УДК; у кожному наступному рядку:
- ім'я, прізвище автора чи співавторів;
- назва статті - Times, 14, великими літерами;
- підзаголовки у статтях - малими літерами;
- прізвище, ім'я автора, анотації та ключові слова до статті подаються укр.,
росі. та англ. мовами.

Окремо подаються відомості про автора (авторів): повне ім'я автора (авторів),науковий ступінь, звання, посада, місце роботи чи навчання; домашня адреса, телефон для зв'язку.

План статті
1. Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків).
2. Формулювання цілей статті (постановка завдання); з цієї частини читач визначає корисність пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг - 5-10 рядків).
3. Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділенняневирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття (1/3 с.).
4. Виклад матеріалу дослідження (5-6 с.). Виділити головне у матеріалах дослідження; можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення завдання і викладом отриманих
результатів; доцільно описати методику дослідження.
5. Висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
6. Література подається згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК України, № 3, 2008 р.).

Оформлення списку використаних джерел При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати які наводяться в тексті. Посилатися слід на останні видання публікацій. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7] або [1,с.7], [1; 6; 10]".

Джерела розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Ілюстрації (фотографії, креслення, технічні рисунки, схеми, діаграми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності їх доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елемента: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом "Рис. "; порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного; експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш.

Заявка на участь:
Я (ми) хотів би взяти участь у роботі інтернет-конференції "Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку"
Прізвище
Ім'я
По батькові
Вчений ступінь
Учене звання
Посада
Організація (повна назва)
Адреса, телефон
Секція (орієнтовний вибір)
Назва доповіді
Форма участі у семінарі
Дата.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия