www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Формування...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.05.2013
Телефони(3422) 2-31-47, +380 98 000-20-38, +380 95 02-85-100
E-майлlingvopoa@gmail.com

Дата проведення: 17-18 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 30 травня 2013 року

Організатор:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Педагогічний інститут
Кафедра філології та методики початкової освіти

Тематичні напрямки:
1. Філософія та методологія феномена "мовна особистість".
2. Генеза проблеми формування мовної особистості дошкільника, школяра, студента.
3. Психолого-педагогічні засади формування мовної особистості.
4. Лінгводидактичні основи формування комунікативної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
5. Соціокультурні аспекти становлення мовної особистості.
6. Проблематика лінгвістичної персонології.
7. Феномен "мовна особистість" у фольклорній і літературознавчій традиції та літературній освіті.
8. Наступність, спадкоємність й перспективність у змісті, методах і формах роботи різних освітніх ланок з формування мовної особистості.
9. Підготовка студентів до формування мовної особистості дитини.
10. Актуальні питання мовно-літературної освіти закордоння.

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на елетронну адресу оргкомітету такі матеріали:
1. Заявку для участі у конференції (форма додається);
2. Електронний варіант статті (6-12 сторінок, у форматі MW .doc). Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститися в одному файлі. Вимоги до статей додаються;
3. Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю автора без наукового ступеня;
4. Скановану квитанцію про оплату оргвнеску та публікації статті.

Організаційний внесок: 200 гривень, а для тих, хто не планує брати особисту участь у конференції - 50 грн. Оргвнесок передбачає: листування, видання програми, каву-брейк, ознайомлення з туристичними принадами Прикарпаття.

Оплата участі:
Оплату необхідно здійснювати поштовим переказом з позначкою «П І П. Конференція» на адресу: вул. Хіміків, буд. 25, кв. 47, м. Івано-Франківськ, Україна, 76008; Гуменюк Ірині Михайлівні.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" (Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку".
2. Текст набирати шрифтом “Times New Roman", розмір - 14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5, відступ абзацу - 1 см. Поля: верхнє, нижнє, ліве - 2,5 см, праве - 1 см (зо рядків по 60-64 символи). Сторінки не нумерувати.
3. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).
4. У тексті використовується дефіс “-“, який не відділяється пропусками, і тире “ - “ , яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них - ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.
5. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
6. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с.364; 5, с.127; 7-9], де перша цифра - номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.
7. Елементи заголовку: шифр УДК в першому рядку, ББК в другому рядку зліва, без абзацного відступу; паралельно справа -ім'я, прізвище автора (авторів); наступний абзац - назва статті (заголовними буквами жирним шрифтом). Далі подається резюме й ключові слова українською мовою.
8. Після тексту статті через рядок в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку “кирилицею", потім “латиницею"). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3). У списку треба розрізняти тире та дефіс, наприклад: ... - 1986. - № 6. - С.79-83.
9. Після списку використаних джерел подається резюме й ключові слова російською та англійською мовами.
10. Кількість авторів статті - не більше трьох осіб.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, установа
Адреса (для листування)
Телефон, e-mail
Тема доповіді та напрям конференції
Форма участі
Необхідні технічні засоби для доповіді
Чи потрібен перекладач
Дата та час заїзду
Дата та час від'їзду
Чи потрібно забронювати місце в готелі / гуртожитку
Мою статтю прошу опублікувати:
а) у фаховому виданні,
б) у збірнику наукових праць (необхідне підкреслити)
Додаткова інформація для оргкомітету (за потреби)
Дата подання заявки.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия