www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Всеукраїнська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Література і місто: художній поступ"
РубрикаКонференції
Дата проведення17.10.2013
Адресам. Луганськ, вул. Оборонна, 2
Телефони(642) 53-83-73; +380 50 749-20-71
E-майлkaf.ukrlit@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра української літератури та методики її викладання, Двуличанська Олена Аркадіївна, вул. Оборонна, 2 м. Луганськ, 91011

Дата проведення: 17 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 20 вересня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
ДНВЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Тематичні напрямки:
1. Урбаністична література в контексті сучасного мистецтва.
2. Місто як текст - аналіз у синхронічній та діахронічній перспективі.
3. Концепти критичної рецепції урбаністичної літератури
4. Київ і "київський текст" української культури й літератури.
5. Методичні аспекти прочитання урбаністичної літератури.
6. Актуальні питання сучасного дослідження української літератури.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати:
- заявку на участь у конференції;
- текст доповіді та його електронну версію (диск);
- для учасників без наукового ступеня рекомендацію наукового керівника.

Організаційний внесок: 50 грн

Вимоги до оформлення матеріалів:
Редколегія "Вісника" приймає статті обсягом 4 - 6 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) - 3,8 см; верхній колонтитул - 1,25 см, нижній - 3,2 см. У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2012.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13-14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слів "Список використаної літератури" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською, російською) та 22 рядки (англійською) мовами із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 - 5 термінів).

До статті додається реферат українською та англійською мовами (обсяг - 2-3 абзаци). Обов'язково перевірити наявність назв статей усіма мовами!

Звертаємо Вашу увагу на оновлені правила подання до друку статей у науковому фаховому виданні "Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (літературознавство)":
1. Статтю кандидатів наук має супроводжувати рецензія доктора філологічних наук із відповідної спеціальності (завірена).
2. Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті обов'язково додають рецензію, підписану доктором наук й завірену печаткою установи, яка її надає, та витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.
3. Обов'язковою є супровідна сторінка, що містить: загальні відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи), інформацію про службову та домашню адресу, телефон, E-mail.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия