www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Вихід електронного наукового фахового видання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Вихід електронного наукового фахового видання "Порівняльно-аналітичне право"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.07.2013
Телефони+380 66 349-08-93
Web-сторінкаhttp://www.pap.in.ua/
E-майлe-journal@pap.in.ua
Адреса оргкомітетуКафедра конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету УжНУ, вул. Капітульна 26, к. 8, м. Ужгород, 88000

Видання "Порівняльно-аналітичне право" включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

Останній день подання матеріалів: 1 липня 2013 року

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право; муніципальне право;
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11. Міжнародне право;
12. Філософія права.

Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для опублікування статті необхідно:

І. На офіційному сайті видання (www.pap.in.ua) заповнити довідку про автора у розділі вимоги до статей.
ІІ. Надіслати електронною поштою до редакції видання такі матеріали:
1) статтю;
2) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;
3) для осіб, які не мають наукового ступеню, - відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для статі - Стаття, підтвердження сплати редакційного збору - Збір, рецензії - Рецензія.

Редакційний збір: 200 грн. (800 рос. руб.) за одну статтю незалежно від її обсягу. Редакційний збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням, а також поштовою пересилкою довідки авторам.

Оплата участі:
Авторам з України редакційний збір необхідно сплатити за наступними реквізитами:
Отримувач: ПАО КБ "Приватбанк"
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Поповнення СКР № 5168 7572 0085 4125 Громовчук Мирослави Володимирівни.
Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

Авторам з інших держав необхідно сплатити редакційний збір за допомогою міжнародної системи грошових переказів - Contact (детальна інформація міститься на офіційному сайті системи - www.contact-sys.com). Оплату необхідно здійснити на Громовчук Мирославу Володимирівну.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Загальні вимоги:
Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України", мають містити такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:
- стаття обов'язково повинна містити УДК;
- стаття обов'язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, з якої вона написана (наприклад, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
- обсяг статті - не більше 17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14­го кегля;
- посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
- список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);
- стаття обов'язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації - мінімум 3 речення, кількість ключових слів - мінімум 5 слів.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия