www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції"
РубрикаКонференції
Дата проведення09.09.2013
Телефони(512) 34-30-57; +380 93 73-49-249
Web-сторінкаcuznec@meta.ua
Адреса оргкомітетуГиль М.І., факультет ТВППТСБ, Миколаївський національний аграрний університет, вул. Паризької комуни, 9, м. Миколаїв, Україна, 54020

Дата проведення: 10-11 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 9 вересня 2013 року

Організатор:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія аграрних наук України
Академія наук вищої освіти України
Миколаївська обласна державна адміністрація
Миколаївський національний аграрний університет.

Тематичні напрямки:
1. Біолого-технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва.
2. Сучасні проблеми якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва.
3. Генетика і біотехнологічна селекція, відтворення тварин.
4. Ветеринарні аспекти в тваринництві.
5. Еколого-гігієнічн

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Інформацію про свою згоду щодо участі в роботі науково-практичної конференції та матеріали просимо надсилати на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 100 грн.

Оплата участі:
Оплату здійснювати на рахунок:
ММБФ "Університет ХХІ століття"
р/р 26003619091
ПАТ "Марфін Банк" м. Іллічівськ
МФО 328168 ОКПО-25993025.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора МS Word 2003. Шрифт статті - Times New Roman, інтервал - 1,5, розмір - 14 рt. Розміри полів аркуша: ліве - 30 мм, решта - по 20 мм. На сторінці має бути до 30 рядків.

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК, і які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", "Шляхи…", в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації набирати курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: "Досліджено…", "Розглянуто…", "Установлено…" (наприклад, "Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати для естераз…").

На всі малюнки й таблиці давати посилання у тексті. Перед таблицею у верхньому правому куті курсивом позначати її номер (Таблиця 1). Заголовки таблиць розміщувати посередині, виділяючи жирним шрифтом. Усі малюнки мають супроводжуватися підписами, розташованими під ними (Рис. 1. Назва), які необхідно виконувати засобами MS Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. Власне малюнки виконувати тільки у редакторі MS Word 2003 за допомогою функції "Створити малюнок", а не виконувати малюнок поверх тексту. Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі - MS Equation. 3.0, кегль 10.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних, тощо) ставити нерозривний пробіл (ctrl+shift+пробіл).

Скорочення грошових одиниць (грн), а також скорочення млн, млрд, метричних (т, ц, м, км тощо) писати без крапки. Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти). Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. - К., 2000, - С. 54). (Додаток).

Усі цитати, мова яких є іншою, подавати мовою оригіналу іобов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело й конкретну сторінку. Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті. Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути оформлена у відповідності з наступними зразками Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Електронний варіант з текстом статті називати прізвищем автора (Стаття_Прізвище). Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия