www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна  науково-практична конференція "Джерельна та історіографічна основа сучасних  історико-педагогічних досліджень"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.10.2013
Телефони(382) 79-59-45, +380 67-914-74-98
E-майлkgpa_nauka@ukr.net
Адреса оргкомітетуНауковий відділ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013

Дата проведення: 7-8 листопада 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 жовтня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Хмельницька обласна рада
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Тематичні напрямки:
1. Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і підходи.
2. Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
3. Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження: сучасний стан, проблеми, перспективи.
4. Історіографія дослідження педагогічних персоналій.

Робочі мови конференції: українська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму (статті будуть надруковані у збірнику наукових праць "Педагогічний дискурс" та у "Історико педагогічному альманасі", які включено до переліку наукових фахових видань України). Видання збірника наукових праць "Педагогічний дискурс" буде здійснено до початку роботи конференції.

Обов'язково вказати форму участі: - виступ; - виступ та публікація статті; - публікація статті.

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, оформлені з порушенням вимог до оформлення, публікуватися не будуть. Остаточне рішення про публікацію матеріалів приймає організаційний комітет, про що буде повідомлено учасників.

Організаційний внесок: 100 грн. (сплачується при реєстрації); заочна участь - 50 грн. (сплачується на вказаний нижче розрахунковий рахунок (призначення платежу - організаційний внесок за участь у конференції 7-8.11.2013 р.)). Проживання за рахунок учасників конференції.

Вартість публікацій становить 20 грн. за 1 сторінку тексту, оформлену відповідно до вищезазначених вимог (+ 25 грн. на пересилання збірників для авторів з інших міст).

Статті докторів наук публікуються безкоштовно.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці збірника, що відображається у поставленому зверху зліва УДК.
2. Статті повинні бути написані в науковому стилі і не містити граматичних помилок.
3. Стаття повинна бути структурована і містити елементи, відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. - 2003. - №1. - С.2). Також стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. - 2009. - №5. - С.26-30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті - 1015 рядків, російською і англійською мовами після списку використаних джерел та літератури).
4. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.
5. Рукопис статті подається на диску, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97-2003 (пізнішіверсій цієї програми не допускаються). До диску додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на диску повинен бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.
6. Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля - верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт - Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий - півтора, відступ першого рядка - 1,25 см, вирівнювання абзаців - за шириною.
7. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу і розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил комп'ютерного набору тексту, зокрема, необхідно використовувати прямі лапки (не парні), круглі дужки, розрізняти символи тире і дефіса (тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефіса). Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).
8. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 12pt, розміщуються по центру, складові їх частини групуються в один об'єкт. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов'язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).
9. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обов'язковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.
10. Обсяг статті повинен бути в межах 9-15 сторінок, набраних і оформлених відповідно до п.п.6-9.
11. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 1) індекс УДК; 2) ініціали та прізвище автора(ів); 3) науковий ступінь, вчене звання, посада; 4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки; 5) назва статті (друкується малими літерами з першої великої); 6) анотація статті та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора; 7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог); 8) список використаних джерел та літератури; 9) анотації статті та ключові слова російською і англійською мовами із зазначенням прізвища й ініціалів автора(ів) та назви статті; 10) місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії - "__"________201_р.

Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог і подані пізніше 10.10.2013 р., прийматися до розгляду не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия