www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: традиції та інновації"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.04.2014
Телефони(382) 79-59-45, +380 96 533-22-90
E-майлkgpa_nauka@ukr.net

Дата проведення: 24 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 15 квітня 2014 року

Організатор:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Тематичні напрямки:
1. Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки.
2. Інтеграційні процеси в системі мистецької освіти: традиції та інновації
3. Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.
4. Методика викладання мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій
5. Виховний і розвивальний потенціал мистецької діяльності.

Робочі мови конференції: українська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника та текст статті із зазначенням напряму обсягом 9-12 сторінок тексту, оформленої відповідно до вимог].

Організаційний внесок: 100 грн
Банківські реквізити для оплати:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області
р/р 35424001001229 код 815013
Призначення платежу: за друк статті (та організаційний внесок).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття повинна бути написана українською (англійською, російською) мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок.

Стаття повинна містити список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)); анотації і ключові слова (українською мовою після заголовка статті – 150-250 слів (приблизно 0,5-0,75 сторінки друкованого тексту, 14 шрифт, півторашній інтервал, поля з усіх боків по 2 см) російською і англійською мовами після списку використаних джерел та літератури).

При написанні статей слід виділяти такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; формування мети і завдання статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис.

Рукопис статті подається на диску, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 2003. Параметри документа: поля – верхнє і нижнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см; шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій; інтервали: міжрядковий – півтора, між абзацами – 0; відступи: першого рядка – 1,25 см; зліва, справа – 0; вирівнювання абзаців – за шириною.

Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обовʼязковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть. Обовʼязково в кінці статті подається транслітерація списку використаних джерел. Транслітерований список літератури є повним аналогом списку літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела літератури не транслітеруються.
10. Обсяг статті повинен бути в межах 9-15 сторінок, набраних і оформлених відповідно до п.п.6-9.
11. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
1) індекс УДК;
2) ініціали та прізвище автора(ів);
3) науковий ступінь, вчене звання, посада;
4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки;
5) назва статті (друкується малими літерами з першої великої);
6) анотація статті та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора;
7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);
8) список використаних джерел та літератури;
9) анотації статті та ключові слова російською і англійською мовами із зазначенням прізвища й ініціалів автора(ів) та назви статті;
10) місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії – «__»________201_р.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия