Реферати // Математика

реєстрація

Математика

інші розділиРозміщено робіт: 184

Назва реферата Кількість завантажень Дата розміщення
Похідна за напрямом 45/464 17.01.2008
Лінійні різницеві рівняння із сталими коефіцієнтами. 9/258 17.01.2008
Формула Сімпсона 6/263 18.10.2007
Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків 5/204 01.10.2007
Опуклість та вгнутість функцій. Екстремуми функцій. Необхідні та достатні умови екстремуму. Метод найменших квадратів 5/282 01.10.2007
Загальні положення теорії ймовірностей та математичної статистики 2/655 29.05.2007
Дискретний логарифм 2/120 29.05.2007
Розклад числа на прості множники 4/213 29.05.2007
Абсолютна величина дiйсного числа. Властивостi абсолютних величин. Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть, монотоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв 8/345 20.03.2007
Моделювання як важливий засіб навчання розв’язування задачі в математиці 3/290 19.03.2007
Використання графічного способу при розв’язанні математичних задач 1/323 19.03.2007
Бульові функції 4/79 19.03.2007
Початки комбінаторики 4/333 19.03.2007
Автоматизована обробка інформації складних систем проекційними методами 2/95 19.03.2007
Ймовірнісний зміст нерівності Йєнсена 4/110 19.03.2007
Модальні групи (структурні властивості) 2/32 19.03.2007
Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу 3/388 19.03.2007
Нелінійні еволюційні рівняння (редукція) 3/61 19.03.2007
Блез Паскаль 3/394 13.02.2007
Векторна алгебра 3/470 13.02.2007
Власні числа та власні вектори матриці 12/492 13.02.2007
Властивості математичного сподівання і дисперсії 12/468 13.02.2007
Видатні українські математики 15/1040 13.02.2007
Інтегруючий множник 10/95 13.02.2007
Критерій х2 Пірсона 13/375 13.02.2007
Густина (щільність) розподілу імовірностей одновимірної і багатовимірної випадкових величин 2/355 13.02.2007
Математики, в яких рано виявився талант: Ф.Гаусс, Б.Паскаль, Е.Галуа, Л.Шнірельман 5/210 13.02.2007
Проекції основних геометричних примітивів та об’єктів 5/225 01.02.2007
Графічний метод розв’язання задачі лінійного програмування. Основи аналізу моделі на чутливість 16/924 01.02.2007
Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування 15/889 01.02.2007
Властивості степеневих рядів. Неперервність суми. Інтегрування і диференціювання степеневих рядів 14/226 01.02.2007
Задачі геометричного і фізичного змісту, що приводить до поняття подвійного інтеграла. Подвійний інтеграл, його властивості 5/230 01.02.2007
Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні 17/270 01.02.2007
Програмування файлів 1/66 01.02.2007
Програмування масивів 2/200 01.02.2007
Програмування основних алгоритмічних структур 2/140 01.02.2007
Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона- Лейбніца 3/219 01.02.2007
Інтегрування раціональних функцій 10/247 01.02.2007
Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів 10/359 01.02.2007
Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості 35/565 01.02.2007
Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої 6/133 01.02.2007
Випуклість і вгнутість графіка функції, точки перегину. Асимптоти графіка функції. Схема дослідження функції та побудова її графіка. Функція попиту 9/319 01.02.2007
Монотонність функції, необхідні і достатні умови. Eкстремум функції однієї та декількох змінних.. Необхідні і достатні умови. Найбільше і найменше значення функції на замкнутому проміжку і в обмеженій замкнутій області 14/403 01.02.2007
Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання 24/627 01.02.2007
Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції. Повний диференціал функції декількох змінних. Рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні. Неявні функції , їх диференціювання 13/298 01.02.2007
Основні правила диференціювання. Таблиця похідних 10/1138 01.02.2007
Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями. Формулювання основних властивостей функцій, неперервних в замкнутій області. Точки розриву функції та їх класифікація. Павутинні моделі ринку 15/471 01.02.2007
Число е. Натуральні логарифми 5/455 01.02.2007
Поняття множини. Змінні та постійні величини. Функція, область визначення. Лінії та поверхні рівня. Способи задання. Графіки, їх перетворення. Основні елементарні функції та їх графіки. Поняття неявної, складної та оберненої функції 7/456 01.02.2007
Власні числа і власні вектори квадратної матриці, характеристичне рівняння 19/310 01.02.2007
<<< 1-50, 51-100, 101-150 >>>