Студенту // Служба в армії // Право // Наказ Міністерства оборони України від...

реєстрація

Зверніть увагу!

НАКАЗ

Міністерства оборони України
(від 04 січня 1995 р. №1, м.Київ)

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу наказую:

1. Затвердити і ввести в дію через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу, що додається.

2. Наказ Міністра оборони СРСР №280 від 26.09.87 р. вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України; наказ Міністра оборони України №50 від 25.02.94 р. вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України В.Шмаров

Зміст

Наказ Міністра оборони України №1 від 04.01.95 р.

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу (додаток до наказу)

Розділ I Загальні положення

Розділ II Приписка громадян до призовних дільниць

Розділ III Військовий облік призовників

Розділ IV Вивчення особистості призовників і проведення їх відбору для комплектування військ

Розділ V Призов громадян на строкову військову службу Організація призову Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці Медичний огляд призовників Робота призовної комісії Надання відстрочок від призову Оформлення рішень районної призовної комісії

Розділ VI Відправка призваних у військові частини Відправка призваних на обласний збірний пункт Робота обласного збірного пункту

Розділ VII Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням загального військового обов'язку

Розділ VIII Вирішення питань, пов'язаних з проходженням альтернативної (невійськової) служби

Додатки до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Додаток №1 Список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток №2 Зведений список юнаків, які проживають в районі та підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток №3 Наказ районного військового комісара про приписку громадян до призовних дільниць

Додаток №4 Повістка про прибуття на приписку

Додаток №5 Облікова карта призовника

Додаток №6 Особова справа призовника

Додаток №7 Книга протоколів комісії по приписці

Додаток №8 Направлення для стаціонарного обстеження (лікування) в лікувально-профілактичному закладі

Додаток №9 Лист вивчення особистості призовника

Додаток №10 Посвідчення про приписку до призовної дільниці

Додаток №11 Зразки штампів про відношення до військової служби, що проставляють у паспортах

Додаток №12 Витяг з книги протоколів комісії по приписці (призовної комісії) Додаток №13 Обліково-алфавітна книга

Додаток №14 Список призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної, міської) Ради народних депутатів

Додаток №15 Відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районному військовому комісаріаті

Додаток №16 Алфавітна картка

Додаток №17 Зразки штампів про взяття на військовий облік та зняття з військового обліку призовників

Додаток №18 План проведення призову на строкову військову службу у військовому окрузі, обласному військовому комісаріаті

Додаток №19 План проведення призову на строкову військову службу у районному військовому комісаріаті

Додаток №20 Наказ районного військового комісара про призов громадян на строкову військову службу

Додаток №21 Повістка про прибуття на призов на строкову військову службу

Додаток №22 Книга протоколів районної призовної комісії

Додаток №23 Довідка, що видається призовнику навчальним закладом для подання в районний військовий комісаріат для продовження навчання

Додаток №24 Довідка, що видається призовнику, який вибуває в службове відрядження за кордон

Додаток №25 Повістка про прибуття для відправки на збірний пункт

Додаток №26 Книга протоколів обласної призовної комісії

Додаток №27 Іменний список на військову команду, направлену з районного військового комісаріату на обласний збірний пункт для відправки у війська

Додаток №28 Зразок штампа про здачу паспорта, що проставляється у військовому квитку

Додаток №29 Зразок штампа про повернення призовникові його паспорта та приписного свідоцтва, що проставляється в обліковій карті призовника

Додаток №30 Опис паспортів призовників, які призвані на строкову військову службу

Додаток №31 Книга обліку призовників, які повернені з обласного збірного пункту в районні військові комісаріати

Додаток №32 Службовий лист направлений районному військовому комісару у зв'язку з поверненням призовника з обласного збірного пункту

Додаток №33 Список особового складу, що підлягає виділенню для супроводження військових ешелонів (команд), які прямують у пасажирських поїздах (повітряних, морських та річкових суднах), з призовниками

Додаток №34 Іменний список на молоде поповнення, яке відправляється військовим ешелоном (командою) зі збірного пункту обласного військового комісаріату в розпорядження начальника пункту прийому молодого поповнення військового округу

Затверджено наказом Міністра оборони України від 4 січня 1995 р. №1

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу

Розділ I
Загальні положення

1. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу (далі Положення) розроблено на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Положення визначає: - обов'язки органів та посадових осіб Збройних Сил України по підготовці та проведенню призову громадян України на строкову військову службу; - порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку призовників та взаємодію військових комісаріатів з державними органами і громадськими організаціями по забезпеченню виконання громадянами України правил військового обліку; - порядок призову громадян на строкову військову службу та відправки їх до військових частин.

2. Комплектування військових частин, кораблів, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі Збройні Сили України та інші військові формування), військовослужбовцями строкової служби провадиться шляхом призову на строкову військову службу громадян призовного віку. Все молоде поповнення, призване на строкову військову службу, повинно бути розподілене за видами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, родами військ, з'єднаннями, частинами і кораблями та за посадами з урахуванням їх моральних, ділових, психологічних якостей, стану здоров'я, фізичного розвитку, загальноосвітньої та спеціальної підготовки, а також з урахуванням потреби у військовонавчених резервах в запасі Збройних Сил України та інших військових формувань.

3. Командуючі військами військових округів, військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари*, міські та районні військові комісари** керують та несуть відповідальність за всебічну підготовку молоді до військової служби, проведення найбільш доцільного розподілу молодого поповнення за видами Збройних Сил України, родами військ в інтересах забезпечення високої бойової готовності з'єднань, військових частин та кораблів.

* Надалі військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари будуть іменуватися обласними військовими комісарами, а відповідні військові комісаріати - обласними військовими комісаріатами.

** Надалі міські та районні військові комісари будуть іменуватися районними військовими комісарами, а відповідні військові комісаріати - районними військовими комісаріатами.

4. Загальне керівництво діяльністю військових комісаріатів по проведенню приписки громадян до призовних дільниць, організації військового обліку призовників та проведенню чергового призову громадян на строкову військову службу здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

5. На командуючих військами військових округів покладається:

 • відповідальність за стан службової діяльності військових комісаріатів з питань проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації їх військового обліку, всебічного вивчення призовників та своєчасного призову громадян на строкову військову службу;
 • керівництво та контроль за розробкою планів чергового призову громадян на строкову військову службу в Автономній Республіці Крим та в областях з урахуванням потреби в накопиченні військовонавчених резервів у запасі Збройних Сил України та інших військових формувань, організація відправок у війська юнаків, призваних на строкову військову службу;
 • щорічне підбиття підсумків діяльності з цих питань на засіданнях рад військових округів та доведення відповідних матеріалів до начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Військові комісари несуть відповідальність за забезпечення своєчасного проведення призову громадян на строкову військову службу та організовану відправку їх у війська. На них покладається:

 • здійснення постійного та дійового контролю за неухильним виконанням усіма громадянами та посадовими особами Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";
 • своєчасна розробка та подання на розгляд Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів державної адміністрації та місцевого самоврядування конкретних пропозицій по організації приписки та призову громадян на строкову військову службу і організованій відправці призваних у війська;
 • своєчасне проведення підбору та інструктивно-методичної підготовки лікарів, технічних працівників та обслуговуючого персоналу, які залучаються до проведення приписки громадян до призовних дільниць та призову на строкову військову службу;
 • підбір складу призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст та подання їх на затвердження відповідно Раді Міністрів Республіки Крим або виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів.

Розділ II
Приписка громадян до призовних дільниць

7. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення і директив начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Для проведення приписки громадян у районах (містах) утворюються призовні дільниці. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться з метою взяття юнаків на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. До призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними військовими комісаріатами за місцем проживання. Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які постійно чи тимчасово проживають на території району (міста), крім осіб, котрі відбувають покарання за судовими вироками в місцях позбавлення волі, іноземних громадян та осіб без громадянства.

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районах (містах) утворюються відповідні комісії в складі:

 • голова комісії - районний військовий комісар;
 • члени комісії - начальник групи професійного психологічного відбору відповідного військового комісаріату;
 • лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог і стоматолог, а також секретар комісії із числа медсестер. При необхідності для медичного огляду громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, можуть залучатися й інші лікарі-спеціалісти.

На районні (міські) комісії по приписці покладається:

 • організація медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, і визначення їх придатності для використання на військовій службі;
 • виявлення і попередній добір кандидатів для направлення у військово-навчальні заклади;
 • раціональний розподіл осіб, придатних за медичними, психологічними та іншими показниками для навчання в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і професійних навчально-виховних закладах за програмами підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей;
 • прикріплення до лікувально-профілактичних і лікувальних закладів осіб, яких визнано під час приписки такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду;
 • прикріплення до відповідних навчально-виховних закладів і курсів осіб, які мають низьку загальноосвітню підготовку, а також не володіють або слабо володіють державною мовою.

На період приписки громадян до призовних дільниць органи місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, виділити необхідну кількість технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, транспорт, а також забезпечити організоване прибуття громадян в районні військові комісаріати для проходження приписки до призовних дільниць. Персональний склад районної (міської) комісії по приписці, порядок проведення і забезпечення цієї роботи щороку затверджується головою відповідної Ради народних депутатів.

8. Перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані щорічно проводити такі заходи:

 • уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форм власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку призовників, відділів кадрів підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, та навчальних закладів, зобов'язаних подавати в районні військові комісаріати списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток №1), і не пізніше 1 грудня кожного року запитувати ці списки;
 • перевірити з виїздом працівників районних військових комісаріатів на місця або викликом у військовий комісаріат відповідних посадових осіб з картками приписки, поквартирними картками або домовими книгами, чи всі юнаки, які підлягають приписці до призовних дільниць, включені до поданих списків;
 • звірити списки, одержані від житлово-експлуатаційних організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування, складені за місцем проживання, з аналогічними списками, одержаними від відділів кадрів підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, складеними за місцем роботи (навчання), і переконатися, чи всі юнаки включені в складені списки; - скласти щороку до 1 січня на підставі звірених списків зведений список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток №2);
 • зробити запити і отримати щодо громадян, які підлягають приписці:
  • від лікувально-профілактичних закладів - медичні картки амбулаторного хворого з вкладними листами до них, списки осіб, поставлених на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів та виписки із історії хвороби, дані лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров'я громадян;
  • від відділів соціального захисту - відомості про осіб, визнаних інвалідами;
  • від навчально-виховних закладів для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку - медично-педагогічні характеристики;
  • від органів внутрішніх справ - списки осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, осіб, які перебувають під слідством або під судом, а також осіб, які мали виклики в органи внутрішніх справ за антисуспільну поведінку, зловживання алкоголем або наркотичними речовинами тощо;
  • від районних органів охорони здоров'я (головних лікарів) - списки лікувально-профілактичних закладів, до яких будуть прикріплятися для огляду і лікування юнаки допризовного і призовного віку, котрі потребують стаціонарного (амбулаторного) огляду і лікування.

9. Після отримання директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України про проведення приписки громадян до призовних дільниць проводиться така робота:

а) штаб військового округу:

 • розробляє директиву штабу округу, в якій даються вказівки обласним військовим комісаріатам про порядок і строки проведення приписки громадян до призовних дільниць;
 • складає план проведення приписки і надає допомогу при її проведенні в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами передбачається також залучення лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії і військових лікувально-профілактичних закладів військового округу для забезпечення контролю і надання допомоги в медичному огляді громадян;

б) обласний військовий комісаріат:

 • розробляє план і вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і строки проведення приписки громадян до призовних дільниць в кожному районі і доводить виписки із планів з відповідними вказівками до районних військових комісаріатів;
 • спільно з обласним відділом охорони здоров'я визначає порядок забезпечення медико-санітарним майном, медичними інструментами та медикаментами для оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних збірних пунктів та порядок залучення лікарів-спеціалістів обласних лікувальних закладів для медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

в) районний військовий комісаріат розробляє план підготовки і проведення приписки громадян до призовних дільниць, в якому передбачає:

 • порядок оповіщення та строки виклику громадян для приписки до призовної дільниці;
 • строки складання іменних списків та розрахунок явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної дільниці повинно викликатися не більше 50 чоловік на день;
 • заходи по виховній та культурно-просвітницькій роботі, що проводиться в період приписки; - обладнання приміщень призовних дільниць;
 • підбір лікарів-спеціалістів для проведення медичного огляду осіб, які підлягають приписці;
 • розрахунок щодо виділення необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспорту для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць;
 • строки проведення інструктажу осіб, залучених до проведення приписки.

10. Оповіщення громадян про їх явку на приписку проводиться наказами районних військових комісарів (додаток №3). Накази щорічно видаються не пізніше 25 грудня. Конкретні строки явки громадян до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними військовими комісаріатами у повістках (додаток №4), вручення яких громадянам провадиться через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, органи місцевого самоврядування, відділи кадрів підприємств всіх форм власності, установ, оргаізацій та навчальних закладів не пізніше 5 діб до призначеного строку явки на приписку. Наказ військового комісара розсилається по підприємствах, організаціях та навчальних закладах. Населення також інформується про проведення приписки через засоби масової інформації. В необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за їх домашніми адресами.

11. Всі громадяни, які викликаються районними військовими комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути на призовні дільниці в строки, вказані в наказах районних військових комісарів та в повістках, маючи при собі документи, зазначені в повістці. Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць на приписку у строки, встановлені військовим комісаром, визнаються: - хвороба громадянина, яка позбавила його можливості особисто прибути у вказаний пункт; - смерть або тяжка хвороба близького родича; - перешкода стихійного характеру або інші обставини, що позбавили громадянина можливості особисто прибути у вказані пункт і строк. Причини неприбуття мають бути підтверджені відповідними документами.

12. Юнаків, які прибувають для проходження приписки, зустрічає черговий по призовній дільниці із числа офіцерів (прапорщиків) районного військового комісаріату, який знайомить їх з порядком проходження приписки, роз'яснює їм їх права, обов'язки та веде облік прибулих на приписку згідно зі списками за днями явки. Начальник другого відділення районного військового комісаріату проводить бесіду з кожним юнаком та перевіряє наявність необхідних документів і повноту заповнення технічними працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях, облікової карти призовника (додаток №5) і особової справи призовника (додаток №6). Паспорти, свідоцтва про народження, а також інші особисті документи повертаються їх власникам. Документи, а також дані медичного дослідження грудної клітини та інші матеріали, що характеризують стан здоров'я допризовника, повідомлення органів внутрішніх справ, судових органів, органів дізнання та попереднього слідства, органів запису актів громадянського стану про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження, підшиваються в особову справу призовника. Облікова карта призовника зберігається в його особовій справі.

13. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, проводиться згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", затвердженим наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року №2. Всім громадянам, які викликаються на приписку, провадиться флюорографічне (рентгенологічне), лабораторне і, при необхідності, інше медичне обстеження. Придатність їх до військової служби за медичними показниками визначається методом індивідуальної оцінки відповідно до вимог "Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України". По закінченню медичного огляду кожен лікар-спеціаліст заносить в облікову карту призовника та інші документи, передбачені "Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до строкової військової служби, про обмеження призначення по видах Збройних Сил та родах військ, дату медичного огляду і засвідчує своїм підписом. Дані медичного огляду та встановлений діагноз заносяться також у вкладні листи до медичної карти амбулаторного хворого.

14. В книгу протоколів комісії по приписці (додаток №7) заносяться всі громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць у відповідності зі зведеним списком, включаючи осіб, які страждають тяжкими захворюваннями та через хворобу були позбавлені можливості особисто з'явитися на приписку. Громадяни, направлені на додатковий медичний огляд, в книгу протоколів комісії по приписці заносяться в день проходження ними приписки до призовної дільниці. Остаточні рішення щодо таких громадян комісією по приписці приймаються після проведення додаткових обстежень і ці громадяни записуються в книгу протоколів комісії по приписці вдруге. Якщо до часу складання підсумкового звіту про приписку громадян до призовної дільниці додаткове обстеження окремих осіб не буде закінчено, вони в звіті про приписку подаються як особи, котрі потребують лікування (медичного нагляду). В кінці кожного робочого дня комісія по приписці перевіряє правильність записів, зроблених в книзі протоколів комісії по приписці, і протокол підписується головою, членами та секретарем комісії.

15. Комісія по приписці на підставі вивчення поданих документів та особистої бесіди з допризовником, з врахуванням роду його діяльності, спеціальності, освіти, психологічних та психофізіологічних даних, загального розвитку і результатів медичного огляду, приймає одне з таких рішень, яке заноситься в книгу протоколів комісії по приписці:

 • придатний до військової служби, призначити в... (указати вид Збройних Сил України, рід військ, інші військові формування);
 • потребує лікування;
 • непридатний за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежено здатний для служби у воєнний час;
 • непридатний до військової служби із зняттям з військового обліку.

Рішення про потребу в лікуванні приймається відносно осіб з виявленими захворюваннями, які можуть бути вилікувані до ступеня придатності до військової служби. Ці особи підлягають лікуванню в лікувально-профілактичних закладах. Питання про їх придатність до строкової військової служби, а також відносно визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час вирішується призовною комісією при черговому призові. Призовники, які потребують лікування чи медичного обстеження, після приписки враховуються військовим комісаріатом і відомості про них передаються органам охорони здоров'я за списком №1 чи списком №2 (категорії осіб, які мають потребу в лікуванні і підлягають включенню в списки №1 або №2, визначені в "Положенні про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України". Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії по приписці для громадян є обов'язковим.

16. Районний військовий комісар в процесі приписки громадян до призовної дільниці зобов'язаний виявити призовників:

 • які мають право на відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання, за інших причин, про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової карти призовника;
 • які мають потребу в лікуванні (медичному нагляді) і прикріпити їх до лікувально-профілактичних закладів, видавши їм направлення (додаток №8);
 • які мають низьку загальноосвітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою;
 • їх прикріплення до відповідних навчальних закладів для підвищеня загальноосвітнього рівня;
 • придатних за станом здоров'я та іншими даними для навчання в навчальних закладах ТСО України і професійних навчально-виховних закладах та зробити про це відмітку в обліковій карті призовника;
 • які бажають навчатися у військово-навчальних закладах та зробити про це відмітку в обліковій карті призовника;
 • придатних за станом здоров'я та іншими даними для служби в режимних частинах та зробити про це відмітку в обліковій карті призовника.

При призначенні призовників за видами Збройних Сил України, родами військ та іншими військовими формуваннями районний військовий комісар зобов'язаний із числа громадян, приписаних до призовної дільниці і визнаних придатними до військової служби, відібрати як найбільше призовників для тих видів Збройних Сил України, родів військ та інших військових формувань, які потребують призовників з високими фізичними та моральними якостями і загальноосвітньою підготовкою, враховуючи при цьому їх цивільну спеціальність та досвід практичної роботи. Результати бесіди районного військового комісара (начальника другого відділення) з кожним призовником заносяться в лист вивчення особистості призовника (додаток №9). В кінці кожного робочого дня районний військовий комісар зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни з'явились на приписку в призначений для них день. Щодо осіб, які не прибули на приписку в призначений час, уточнюються причини неприбуття і одночасно, разом з органами внутрішніх справ, вживаються заходи для їх виклику чи розшуку.

17. Всім громадянам, приписаним до призовних дільниць, в тому числі і особам, визнаним непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час, видається посвідчення про приписку (додаток №10), після чого в паспортах призовників у розділі "військовий обов'язок" ставиться штампом (додаток №11) відмітка про те, що він є призовником. Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за відомістю видачі за особистим підписом про одержання. При врученні посвідчення про приписку до призовної дільниці районний військовий комісар або начальник другого відділення районного військового комісаріату зобов'язані роз'яснити призовникам їх права та обов'язки по дотриманню правил військового обліку, установлену законом відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято рішення про направлення на лікування або для підвищення загальноосвітнього рівня, - про необхідність регулярного відвідування лікувальних чи навчальних закладів. На випадок утрати призовником посвідчення про приписку йому видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій вказуються обставини утрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара.

18. Громадяни, визнані непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку, при проходженні приписки до призовних дільниць на військовий облік призовників не ставляться і на підставі рішення комісії по приписці їм видається військовий квиток, в якому робляться відповідні відмітки. Одночасно в їх паспортах проставляється відмітка штампом (додаток №11) про те, що ці особи не є військовозобов'язаними. Оформлення військових квитків цим особам проводиться начальником четвертого відділення районного військового комісаріату. Підставою для оформлення і видачі військового квитка є виписка із книги протоколів комісії по приписці (додаток №12). Особові справи на осіб, визнаних непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку, разом з одержаними на них довідками і характеристиками зберігаються протягом 10 років в архіві військового комісаріату.

19. На підставі особових справ і облікових карт призовників у районних військових комісаріатах щоденно в кінці робочого дня заповнюється обліково-алфавітна книга (додаток №13). До книги заносяться всі допризовники в день явки на комісію по приписці незалежно від прийнятого щодо них рішення, в тому числі особи, які визнані при приписці непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час і непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку.

20. Після завершення роботи по приписці громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані:

 • провести в квітні-травні кожного року остаточну звірку наявних в районному військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними житлово-експлуатаційних організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування, відділів кадрів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів всіх форм власності і переконатися в тому, що всі громадяни приписані до призовних дільниць;
 • старанно звірити наявність заведених в районному військовому комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з даними книги протоколів комісії по приписці, обліково-алфавітної книги і зведеним списком;
 • скласти звіт про підсумки проведеної приписки громадян до призовних дільниць;
 • в установлені строки подати звіт про проведену приписку громадян до призовних дільниць в обласний військовий комісаріат.

Обласні військові комісаріати на підставі звітів, одержаних від районних військових комісаріатів, складають звіти про результати проведеної в області приписки громадян до призовних дільниць, які разом з пояснювальною запискою подають в штаб військового округу.

Розділ III
Військовий облік призовників

21. Військовий облік призовників є частиною загальнодержавної системи обліку та аналізу призовних ресурсів, придатних до військової служби. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, органами місцевого самоврядування. Загальне керівництво військовим обліком призовників здійснюється Міністерством оборони України. В межах територій військових округів, Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів - відповідно штабами військових округів і військовими комісаріатами.

22. Військовий облік призовників проводиться за місцем їх постійного чи тимчасового проживання. Основне завдання військового обліку - це своєчасне виявлення всіх громадян призовного віку, які проживають на території, що обслуговує військовий комісаріат, визначення їх кількості та якісної характеристики, забезпечення організованого проведення чергових призовів громадян на строкову військову службу, здійснення контролю за виконанням громадянами України Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Військовий облік призовників поділяється на персонально-якісний та персонально-первинний облік.

23. Персонально-якісний облік призовників проводять районні військові комісаріати. Персонально-первинний облік в сільській місцевості, містах і селищах, де немає військових комісаріатів, проводиться органами місцевого самоврядування за списками (додаток №14). Персональний облік призовників, які працюють або навчаються, покладається на підприємства, установи, організації та навчальні заклади, незалежно від підпорядкування і форм власності, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за стан цієї роботи.

24. Районні військові комісаріати несуть відповідальність за правильну організацію і якісне ведення військового обліку призовників, які проживають на їх території, за повноту і повсякденну реальність цього обліку в інтересах підготовки молоді до військової служби і своєчасний призов її на строкову військову службу.

Вони зобов'язані:

 • вести персонально-якісний облік призовників відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. №377 та цього Положення, своєчасно оформляти взяття призовників на військовий облік і зняття їх з обліку;
 • уточнювати і своєчасно вносити в особові справи й інші військово-облікові документи призовників дані про зміни сімейного становища, стану здоров'я, освіти, спеціальності, місця роботи, місця проживання тощо;
 • вести облік призовників, які отримали відстрочки від призову на строкову військову службу, і здійснювати контроль за законністю отримання ними відстрочок;
 • вести систематичний контроль за точністю і своєчасністю виконання вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" всіма призовниками, а також керівниками та іншими посадовими особами, відповідальними за військово-облікову роботу;
 • проводити інструктивно-методичні заняття з посадовими особами, які виконують військово-облікову роботу;
 • не менше одного разу на рік перевіряти стан обліку призовників у житлово-експлуатаційних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форм власності, у домовласників, в органах місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку призовників, регулярно звіряти їх облікові дані з даними військового обліку військового комісаріату;
 • періодично інформувати керівників органів місцевого самоврядування про стан військового обліку призовників.

25. Вихідними даними для взяття призовників на військовий облік в районних військових комісаріатах є: списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, облікові карти призовників і книги протоколів комісій по приписці.

26. В районних військових комісаріатах військовий облік проводиться в обліково-алфавітних книгах і за особовими справами призовників. В обліково-алфавітні книги повинні бути занесені всі громадяни зі списків для приписки до призовної дільниці, незалежно від ступеня придатності до строкової військової служби, за винятком осіб, які не підлягають приписці до призовної дільниці з інших причин. Обліково-алфавітні книги і наявність особових справ повинні правильно і точно відображати кількість призовників та їх рух (вибуття, прибуття). Всі записи і позначки в обліково-алфавітних книгах і особових справах призовників повинні мати посилання на відповідні рішення комісії по приписці і призовної комісії, на номери та дати наказів, директив та інших документів, що підтверджують законність і обгрунтованість проведених записів і відміток. Підчистки і незастережені виправлення в обліково-алфавітних книгах та особових справах призовників не допускаються. Для обліку наявності призовних ресурсів у районному військовому комісаріаті ведеться відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку (додаток №15). Оперативний облік ведеться щоденно і відповідає наявності особових справ та алфавітних карток, що знаходяться в картотеці. Відповідальність за достовірність обліку призовників, повноту і якість ведення облікової документації та її збереження несе начальник другого відділення районного військового комісаріату.

27. В районних військових комісаріатах із особових справ призовників складаються картотеки з таким поділом:

 • справи призовників, які підлягають призову на строкову військову службу, окремо весною і восени;
 • справи призовників, які мають право на відстрочку від призову. Ця картотека повинна складатися за характером відстрочок: "за сімейними обставинами", "за станом здоров'я", "для продовження навчання" тощо;
 • справи призовників, які потребують лікування; - визнаних при приписці непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час;
 • знятих з військового обліку у зв'язку з виїздом на нове місце проживання, на особові справи яких ще не зроблено запит;
 • справи притягнутих до кримінальної відповідальності або відносно яких порушено кримінальні справи.

Особові справи в кожній з визначених вище картотек розподіляються за роками народження призовників, а в них - точно за алфавітом, і зберігаються в обладнаних шафах. Перед початком роботи призовної комісії особові справи призовників, які підлягають призову, розкладаються по конкретних командах, в які вони були заздалегідь відібрані, чи за днями прибуття на призовну комісію.

28. Після прибуття на нове постійне або тимчасове місце проживання на строк більше ніж півтора місяця, а у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування на строк більше трьох місяців призовники повинні стати у триденний строк на військовий облік.

29. Взяття на військовий облік призовників, які прибули з інших районів, проводиться на підставі письмової заяви поданої ними на ім'я районного військового комісара в такому порядку: в обліково-алфавітну книгу заносяться дані про призовника і на нього заповнюється 2 примірники алфавітної картки (додаток №16), один з яких зберігається в окремій папці до одержання особової справи, а другий - не пізніше триденного строку направляється районному військовому комісару за попереднім місцем військового обліку призовника з проханням надіслати його особову справу. До одержання особових справ призовників вони обліковуються по алфавітних картках, які зберігаються у районному військовому комісаріаті, і при складанні звітів ці особи враховуються в числі призовників, які перебувають на військовому обліку; в свідоцтві про приписку проставляється штамп (додаток №17) про взяття на військовий облік призовників; призовники, які проживають у сільській місцевості, в селищах і містах, де немає військових комісаріатів, направляються в органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку; при надходженні на призовника його особової справи в графі 4 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника робиться про це відповідна позначка.

Одержана особова справа після ретельної перевірки поміщається у відповідну картотеку. Алфавітна картка знищується. Громадяни призовного віку, які прибули з місць відбуття покарання, додають також копію довідки про звільнення з місць відбуття покарання, засвідчену в установленому порядку. Якщо особи, звільнені з місць відбуття покарання, раніше стояли на військовому обліку в тому ж районному військовому комісаріаті, в який вони прибули після відбуття покарання, то їх особові справи відновлюються і в них вносяться відповідні записи про взяття на військовий облік в порядку, визначеному цим Положенням. На особові справи громадян призовного віку, які прибули з місць відбуття покарання та раніше стояли на військовому обліку в інших районних військових комісаріатах, робиться запит у ці військові комісаріати. На осіб, які не стояли до засудження на військовому обліку, особові справи та інші документи оформляються в порядку, визначеному цим Положенням.

30. В разі зміни місця проживання на строк більше півтора місяця, вибуття у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування - на строк більше трьох місяців, призовники повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

31. Для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися в районний військовий комісаріат і подати письмову заяву з указанням причини зняття з військового обліку і точної адреси нового місця проживання. Дозвіл на зняття призовників з військового обліку дається районним військовим комісаром або особою, яка його заміщає. На письмових заявах обов'язково вказується, з якої причини і на підставі яких документів виданий дозвіл на зняття призовника з військового обліку. З військового обліку призовників знімаються також особи:

 • призвані на строкову військову службу;
 • зараховані у військово-навчальні заклади;
 • зараховані рішеннями призовних комісій на облік військовозобов'язаних;
 • визнані призовними комісіями непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку;
 • які отримали військові звання офіцерів запасу після проходження військової підготовки в цивільних навчальних закладах і складання установлених екзаменів;
 • взяті на спеціальний облік Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з призначенням на посади рядового або начальницького складу органів внутрішніх справ чи зарахуванням курсантами і слухачами вищих начальних закладів Міністерства внутрішніх справ України;
 • засуджені до позбавлення волі;
 • які вибули на постійне місце проживання за межі України;
 • померлі.

32. Зняття з військового обліку призовників в районному військовому комісаріаті проводиться в такому порядку: з відповідної картотеки вилучається особова справа призовника і в обліковій карті призовника робиться відмітка про зняття з військового обліку з зазначенням дати і адреси місця вибуття. В графі 5 обліково-алфавітної книги вказується дата зняття з військового обліку, в який район, місто чи населений пункт вибуває призовник. Особова справа призовника переміщується в картотеку справ громадян, знятих з військового обліку; в посвідченні про приписку до призовної дільниці штампом робиться відмітка про зняття призовника з військового обліку і воно повертається власнику.

Призовнику роз'яснюється, що, прибувши до нового місця проживання, він зобов'язаний в 3-денний строк з'явитися в районний військовий комісаріат і стати на військовий облік; після одержання запиту від районного військового комісаріату за новим місцем проживання призовника, його особова справа разом з медичною карткою амбулаторного хворого і вкладним листом до неї не пізніше 3-денного строку висилається у відповідний районний військовий комісаріат. У графі 5 обліково-алфавітної книги робляться відмітки про відправлення особової справи призовника з указанням дати, вихідного номера і до якого районного військового комісаріату вона направлена. Письмова заява призовника про зняття з військового обліку і запит районного військового комісаріату про надіслання його особової справи за новим місцем проживання підшиваються у відповідну справу районного військового комісаріату.

Якщо в місячний строк після зняття призовника з військового обліку від відповідних районних військових комісаріатів не надійшли запити про надіслання його особової справи за новим місцем проживання, то районні військові комісари, які зняли призовника з військового обліку, повинні уточнити причини цієї затримки. Після одержання повідомлень від органів дізнання та попереднього слідства, а також від судових органів про порушення щодо призовників кримінальних справ або про вироки суду, що набрали законної сили відносно засуджених осіб, їх особові справи переміщуються у відповідну картотеку. В графі 5 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника робиться позначка, коли і яким органом щодо призовника порушено кримінальну справу або коли, яким судом і до якої міри покарання він засуджений. Особові справи призовників, які відбувають кримінальні покарання, зберігаються в районному військовому комісаріаті до відбуття ними покарань або до досягнення 27-річного віку, після чого знищуються.

33. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку і старших, допускається до опублікування Указу Президента України про черговий призов. Після цього вона можлива лише в окремих випадках за умови подання до військового комісаріату документів, які б стверджували, що призовник: переведений на роботу в іншу місцевість; переїхав на нове місце проживання; прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження освіти або закінчив навчальний заклад і направляється на роботу.

34. При вибутті призовників без зняття з військового обліку або неприбуття їх для оформлення на військовий облік за новим місцем проживання військові комісаріати повинні вживати негайних заходів до розшуку таких призовників через батьків, органи внутрішніх справ, навчальні заклади та інші організації. Подання відповідей на запити, пов'язані з розшуком призовників військовими комісаріатами, повинно провадитись не пізніше 3-денного строку з дня отримання запиту. Все листування щодо розшуку призовників підшивається в їх особові справи.

35. Особи, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання та з інших причин, а також не призвані на строкову військову службу в установлені строки за інших обставин, підлягають обліку нарівні з усіма призовниками до досягнення ними 27-річного віку.

36. За порушення правил військового обліку, неявку за викликом у військовий комісаріат без поважних причин, за умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, за несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей про зміну адреси місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

37. Виконавчі комітети сільських, селищних і міських Рад народних депутатів, де немає військових комісаріатів, для забезпечення якісного військового обліку зобов'язані:

 • вести облік призовників, які прибули на постійне чи тимчасове (на строк більше 1,5 місяця) проживання, а в службові відрядження, на навчання, у відпустку або для лікування - на строк більше 3 місяців, та виключати їх із списків при вибутті за вказаних та інших підстав;
 • виявляти громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць, і направляти їх в районні військові комісаріати;
 • оповіщати на вимогу районного військового комісаріату призовників про їх виклик в районний військовий комісаріат і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;
 • не менше одного разу на рік звіряти список призовників, що стоять на обліку в органах місцевого самоврядування, з особистими картками (типова форма Т-2) на призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах на їх території;
 • вносити в п'ятиденний термін у списки призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, зміни стосовно освіти, місця роботи, посади, родинного стану та адреси місця проживання призовників і про всі зміни щомісячно сповіщати районний військовий комісаріат;
 • звіряти не менше одного разу на рік списки призовників, які перебувають на військовому обліку, з домовими книгами (картками прописки), а також з фактичною наявністю призовників шляхом подвірного обходу.

Звіряння списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з обліковими даними районного військового комісаріату провадити після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки за вказівкою районного військового комісаріату; - складати і щорічно подавати в районні військові комісаріати списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць. Адміністрації підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності в процесі виконання заходів з питань військового обліку призовників зобов'язані:

 • при прийнятті призовників на роботу (навчання) перевіряти у них наявність посвідчень про приписку і виявляти, чи перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання. Призовники, які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах за місцем проживання;
 • забезпечити повноту і якість військового обліку всіх призовників підприємства (установи, організації, навчального закладу) за встановленими правилами і формами;
 • систематично звіряти особисті картки призовників, учнів та студентів, які є призовниками, з записами в посвідченнях про приписку і подавати ці картки один раз на рік в районні військові комісаріати для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;
 • здійснювати систематичний облік змін у призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового стану, загальноосвітньої, технічної та іншої підготовки і в 5-денний строк вносити ці зміни в їх особисті картки і повідомляти про них у відповідні районні військові комісаріати у визначені ними строки;
 • подавати щорічно до 1 грудня списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • сповіщати призовників на вимогу військових комісарів про їх виклик у військові комісаріати і сприяти своєчасному прибуттю за цим викликом;
 • в 7-денний строк повідомляти в районні військові комісаріати про всіх призовників, щойно прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відрахованих з навчальних закладів).

Органи внутрішніх справ, виконавчі комітети сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, де немає військових комісаріатів, зобов'язані:

 • здійснювати прописку і виписування призовників за місцем проживання лише в разі наявності в їх військово-облікових документах відміток військових комісаріатів про взяття на військовий облік чи зняття з нього;
 • надавати військовим комісаріатам допомогу у взятті призовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу, у контролі за дотриманням ними правил військового обліку та виявленні осіб із числа призовників, які порушують ці правила;
 • проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів осіб, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку.

Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані у семиденний строк повідомити районні військові комісаріати про зміну призовниками прізвища, імені та по батькові, про внесення до записів актів громадянського стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті призовника. Органи дізнання та попереднього слідства зобов'язані в семиденний строк повідомити районні військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство, а суди - про призовників, кримінальна справа яких розглядається судом, а також про вироки, що набрали законної сили щодо призовників. Посвідчення про приписку призовників до призовної дільниці, засуджених до позбавлення волі, надсилаються судами до відповідних військових комісаріатів. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані у семиденний строк повідомити відповідні військові комісаріати про всіх призовників, яких визнано інвалідами, незалежно від групи інвалідності. Лікувальні заклади під час проведення приписки та призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні військові комісаріати про всіх громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Керівники житлово-експлуатаційних та інших організацій, підприємств, установ, які здійснюють експлуатацію будинків, а також домовласники повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників відповідним військовим комісаріатам і органам місцевого самоврядування, які зобов'язані вести облік, стежити за виконанням призовниками правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів. Призовники, у разі зміни їх сімейного становища, стану здоров'я, адреси, освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

38. Обласні військові комісари здійснюють безпосереднє керівництво всією роботою по військовому обліку призовників в облікових органах*, житлово-експлуатаційних та інших організаціях, підприємствах та установах, які здійснюють експлуатацію будинків, у домовласників, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форм власності, несуть відповідальність за стан обліку призовників, які проживають на території, підпорядкованій військовим комісаріатам.

* Тут і надалі - районні військові комісаріати, які проводять персонально-якісний облік призовників, а також виконавчі комітети сільських, селищних і міських Рад народних депутатів, де немає військових комісаріатів.

На обласні військові комісаріати покладається:

 • узагальнення і аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають в кожному адміністративному районі та по області в цілому;
 • здійснення контролю за станом військового обліку призовників і дотриманням ними правил військового обліку;
 • аналіз стану військово-облікової роботи в підлеглих районних військових комісаріатах, узагальнення передового досвіду роботи кращих військових комісаріатів та його поширення;
 • організація та здійснення підготовки працівників облікових органів, що здійснюють військовий облік призовників.

39. Штаби військових округів ведуть військовий облік призовників зокрема по кожному обласному військовому комісаріату і в цілому за округ. На штаби військових округів покладається:

 • забезпечення військового обліку призовників в облікових органах, що знаходяться на території військового округу;
 • узагальнення та аналіз звітних даних про призовників, які проживають на території відповідних областей і за округ в цілому;
 • керівництво і контроль за станом військового обліку призовників в облікових органах;
 • аналіз стану військово-облікової роботи у військових комісаріатах військового округу, узагальнення передового досвіду роботи кращих військових комісаріатів і його поширення;
 • організація підготовки працівників військових комісаріатів, які здійснюють військовий облік призовників.

40. Військовий облік громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, проводиться дипломатичними і консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва зобов'язані забезпечити прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, до військових комісаріатів за місцем постійного проживання для призову їх на військову службу.

Розділ IV
Вивчення особистості призовників і проведення їх відбору для комплектування військ

41. Всебічне і глибоке вивчення особистості призовників є найважливішим завданням військових комісаріатів по забезпеченню якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням. Воно проводиться з метою забезпечення призовних комісій повними і об'єктивними даними про призовників для прийняття цими комісіями правильного рішення про призначення призовників за видами Збройних Сил України, родами військ та іншими військовими формуваннями. Вивчення особистості призовників здійснюється на підставі планомірного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх ділові, моральні і психологічні якості, стан здоров'я, фізичний розвиток, загальноосвітню і спеціальну підготовку та сімейний стан.

42. Вивчення особистості призовників повинно починатися з приписки їх до призовних дільниць і проводиться до відправки у війська. Вивчення особистості призовників повинно відбуватись без розкриття їх призначення для використання по службі. Вивчення особистості призовників повинні здійснювати посадові особи військових комісаріатів з широким залученням до цієї роботи викладачів допризовної підготовки середніх навчальних закладів та офіцерів запасу. Ця робота проводиться під особистим керівництвом військового комісара. З метою забезпечення систематичної і планомірної роботи по вивченню особистості призовників, в районних військових комісаріатах щорічно розробляються плани вивчення, в яких передбачається, якій посадовій особі, яких персонально призовників вивчити, методи і строки вивчення. Вивчення особистості призовників здійснюється:

 • шляхом індивідуальних бесід із призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства (навчального закладу), в якому працює (навчається) призовник;
 • в процесі вивчення документів, одержаних на призовників районними військовими комісаріатами від органів внутрішніх справ, судів та слідчих органів, лікувально-профілактичних закладів, житлово-експлуатаційних організацій та підприємств тощо.

В процесі вивчення особистості призовників обов'язково повинні бути виявлені особи, які притягались до кримінальної чи адміністративної відповідальності, які перебувають під слідством чи судом, які стоять на обліку у відділах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах. На підставі проведеного вивчення кожен призовник повинен бути об'єктивно оцінений. Результати вивчення підтверджуються відповідними документами, на підставі яких призовні комісії приймають рішення про їх призначення для використання на службі.

43. В ході вивчення особистості призовників проводиться їх відбір для комплектування режимних частин за порядком, встановленим відповідними актами законодавства України.

44. До початку призову районні військові комісаріати повинні мати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливості призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку від призову, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити направлення в режимні частини призовників, які не відповідають вимогам служби в режимних частинах. Матеріали вивчення особистості призовників зі своїми висновками районні військові комісари доповідають призовним комісіям, які, відповідно до результатів вивчення, приймають рішення про направлення призовників для проходження строкової військової служби.

Розділ V
Призов громадян на строкову військову службу

Організація призову

45. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років. В першу чергу призову підлягають громадяни старших призовних віків, у яких закінчилися відстрочки від призову або які не призвані з різних причин на строкову військову службу в установлені строки. В мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:

 • звільнені від призову відповідно до статті 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";
 • щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення, а також ті громадяни, які були засуджені до позбавлення волі.

46. Призов громадян на строкову військову службу проводиться на підставі Указу Президента України два рази на рік. Кількість громадян, які підлягають призову, установлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл їх за видами Збройних Сил України, родами військ, військовими округами, іншими військовими формуваннями, а також порядок проведення призову на строкову військову службу визначається директивами начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

47. У відповідності з директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил України про проведення призову громадян на строкову військову службу штаб військового округу розробляє директиву командуючого військами військового округу і план проведення призову громадян на строкову військову службу у військовому окрузі (додаток №18) окремо на весняний і осінній призов. В плані проведення призову повинно бути висвітлено:

 • наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в обласних військових комісаріатах військового округу;
 • розподіл завдання на призов по обласних військових комісаріатах з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних областях військовонавчених резервів, необхідних для комплектування військ за мобілізаційним планом;
 • строки і порядок проведення в областях інструкторсько-методичних зборів з офіцерським складом районних військових комісаріатів, лікарями-спеціалістами та іншими особами, залученими до роботи по проведенню призову громадян на строкову військову службу;
 • порядок залучення лікарів-спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів військового округу для надання допомоги і здійснення контролю за медичним оглядом громадян в період їх призову на строкову військову службу;
 • заходи по проведенню культурно-масової роботи на призовних дільницях, збірних пунктах, залізничних станціях, портах і аеропортах в період проведення призову і перевезення призваних у війська;
 • заходи по матеріальному та фінансовому забезпеченню призову;
 • організація контролю і допомоги військовим комісаріатам в роботі по проведенню призову;
 • порядок і строки проведення інструктажу особового складу, призначеного для прийняття і супроводження молодого поповнення до місця призначення;
 • організація контролю за перевезенням осіб, призваних на строкову військову службу, проходженням військових ешелонів (команд) по території військових округів, забезпечення військової дисципліни та громадського порядку на залізничних станціях, у портах і аеропортах.

План проведення призову громадян на строкову військову службу затверджується командуючим військами військового округу. Директива командуючого військами військового округу і виписки з плану висилаються в обласні військові комісаріати.

48. На підставі директиви командуючого військами військового округу та виписки з плану проведення призову громадян на строкову військову службу обласні військові комісаріати розробляють план проведення призову в області окремо на весняний і осінній призови та вказівки районним військовим комісаріатам про порядок проведення цієї роботи. В плані проведення призову вказується:

 • наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах області;
 • розподіл наряду на призов по районних військових комісаріатах з забезпеченням накопичення у відповідних районах військовонавчених резервів, необхідних для комплектування військ за мобілізаційним планом;
 • строки створення і роботи обласної та районних призовних комісій, а також порядок їх підготовки;
 • заходи по проведенню культурно-виховної роботи на призовних дільницях і на обласному збірному пункті в період призову громадян на строкову військову службу і відправки їх у війська;
 • організація контролю за ходом призову громадян на строкову військову службу і надання допомоги районним військовим комісаріатам в цій роботі;
 • заходи по підбору приміщень і обладнанню обласного збірного пункту, якщо обласний військовий комісаріат не має стаціонарного збірного пункту;
 • перелік лікувально-профілактичних закладів, де буде проводитись стаціонарний чи амбулаторний огляд призовників;
 • строки і порядок медичного огляду, в тому числі і рентгенологічного, призовників тих районів, в яких немає відповідних лікарів-спеціалістів і необхідного обладнання.

Вказівки обласного військового комісаріату про проведення чергового призову громадян на строкову військову службу і виписки із плану призову по області висилаються (вручаються) районним військовим комісаріатам.

49. Районний військовий комісаріат після одержання вказівок від обласного військового комісаріату і виписки з плану проведення чергового призову громадян на строкову військову службу розробляє план проведення призову (додаток №19), у якому вказуються:

 • наявність призовних ресурсів та їх якісна характеристика;
 • розрахунок розподілу призовників за видами Збройних Сил України, родами військ та іншими військовими формуваннями (командами);
 • строки підбору кандидатів у склад районної (міської) призовної комісії* і подання їх на затвердження голові відповідної Ради народних депутатів;
 • порядок і строки проведення інструкторсько-методичних занять з особовим складом, залученим для роботи на призовному пункті;
 • перелік лікувально-профілактичних закладів, виділених для лікування і медичного огляду призовників;
 • порядок роботи лікарів-спеціалістів, залучених з обласних лікувально-профілактичних закладів для медичного огляду призовників;
 • порядок направлення призовників на медичний огляд в лікувальні заклади в інші райони області, якщо в цьому буде необхідність;
 • заходи по проведенню культурно-масової роботи з призовниками в період їх призову та відправки у війська;
 • порядок підготовки та обладнання приміщень для роботи призовної комісії.

* Надалі районна призовна комісія

Крім того, районні військові комісаріати перед початком роботи призовних комісій зобов'язані:

 • скласти на призовників поіменні списки прибуття їх на призовні дільниці за днями, відповідно до графіка роботи призовної комісії і установлених строків відправки призваних на обласний збірний пункт;
 • підібрати необхідний технічний та обслуговуючий персонал для роботи на призовних дільницях;
 • одержати від лікувально-профілактичних закладів медичні карти амбулаторного хворого з вкладними листами до них, виписки із історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного спостереження, що характеризують стан здоров'я призовників, а також поіменні списки осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів тощо.

50. Персональний склад районної (міської) призовної комісії та графік проведення призову громадян для проходження строкової військової служби затверджується виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів.

51. На органи місцевого самоврядування покладено:

 • на весь період призову громадян на строкову військову службу і їх відправки в військові частини - забезпечення військових комісаріатів обладнаними призовними (збірними) пунктами, спеціально пристосованими для цієї роботи, виділення необхідної кількості лікарів-спеціалістів, технічних працівників, осіб обслуговуючого складу і транспорту;
 • вжиття заходів для забезпечення організованого прибуття громадян у військовий комісаріат для призову на строкову військову службу і відправки їх у військові частини;
 • здійснення виконання законодавства з питань соціального і правового захисту сімей військовослужбовців.

52. З метою організованого і якісного проведення заходів по призову громадян на строкову військову службу, підвищення спеціальної підготовки офіцерів військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів, технічних працівників і осіб обслуговуючого складу, залучених для роботи на призовних дільницях, перед початком призову провадяться:

 • при штабах військових округів - 1-2-денні інструктивно-методичні збори обласних військових комісарів і начальників других відділів обласних військових комісаріатів;
 • при обласних військових комісаріатах - 1-2-денні інструктивно-методичні збори районних військових комісарів, начальників других відділень районних військових комісаріатів і лікарів-спеціалістів, залучених для медичного огляду призовників;
 • при районних військових комісаріатах - одноденні інструктивно-методичні збори з членами призовних комісій, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками і особами обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

На інструктивно-методичних зборах провадиться аналіз недоліків, допущених при проведенні попередніх призовів, і визначаються заходи для підвищення якості роботи призовних комісій, вивчаються вимоги Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", наказів Міністра оборони України і директив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, що визначають порядок призову громадян на строкову військову службу, вивчаються "Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", функціональні обов'язки членів призовних комісій і осіб, залучених для роботи по забезпеченню призову.

53. Районні військові комісаріати перед призовом громадян на строкову військову службу зобов'язані проводити заняття з керівниками житлово-експлуатаційних організацій, головами виконавчих комітетів сільських, селищних і міських Рад народних депутатів, начальниками відділів кадрів підприємств, а також з посадовими особами, які здійснюють облік призовників, про порядок оповіщення призовників, прибуття їх на призовні дільниці та відправку в військові частини.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці

54. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів (додаток №20) і повістками (додаток №21), врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, виконавчі комітети сільських, селищних і міських Рад народних депутатів, де немає військових комісаріатів, відділи кадрів підприємств, організацій та установ. Наказ військового комісара розсилається на підприємства, установи та організації. Населення також інформується про проведення призову через засоби масової інформації. На районну призовну комісію викликаються призовники, яким в поточному призові виповнюється 18 років.

55. Накази районних військових комісарів про призов громадян на строкову військову службу оголошуються після опублікування в пресі Указу Президента України про звільнення в запас військовослужбовців та про черговий призов громадян України на строкову військову службу.

56. Прибуття громадян на призовні дільниці повинно провадитись організовано, як правило, в супроводі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ і військових керівників навчальних закладів.

57. Призовників, які прибули на призовну дільницю, а також осіб, які їх супроводжують, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює призовникам правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки призовників за списками. Начальник другого відділення районного військового комісаріату оголошує призовникам порядок проходження ними призовної комісії, роз'яснює їх права та обов'язки і перевіряє у них наявність відповідних документів. На підставі поданих документів технічні працівники, залучені для роботи на призовній дільниці, вносять необхідні уточнення в облікову карту призовника. Після перевірки документів і записів в обліковій карті призовника начальник другого відділення районного військового комісаріату уточнює у кожного призовника його сімейний стан, стан здоров'я, освіту, спеціальність тощо. Дані, що характеризують призовників, уточнюються також у представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і військових керівників навчальних закладів, в супроводі яких призовники прибули на призовний пункт. Результати бесіди заносяться в лист вивчення особистості призовника. Всі поправки в обліковій карті призовника і в листі вивчення особистості призовника повинні робитися чорнилом і засвідчуватися підписом начальника другого відділення районного військового комісаріату.

58. Районні військові комісари зобов'язані особисто контролювати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а відносно осіб, які не прибули на призовну комісію, вжити заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку. Призовникам, які не прибули для проходження призовної комісії з поважних причин, призначається інший день для її проходження. Про всі випадки неприбуття призовників на призовну комісію без поважних причин районні військові комісаріати повідомляють, у разі необхідності, органи внутрішніх справ для їх розшуку. Матеріали на осіб, які навмисно ухиляються від призову і відправки у військові частини, а також на посадових осіб, які перешкоджають своєчасному прибуттю громадян на призовні дільниці, передаються районними військовими комісаріатами у відповідні адміністративні комісії для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Медичний огляд призовників

59. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до "Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України" лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом і стоматологом. При необхідності для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей. Кожному лікарю-спеціалісту надається повністю обладнаний, забезпечений необхідним медичним інструментом і медикаментами, кабінет (кімната). Перед початком медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти повинні уважно ознайомитися з медичними документами, одержаними з лікувально-профілактичних закладів. Отримані відомості враховуються при оцінці стану здоров'я, фізичного розвитку і визначенні ступеня придатності призовників до строкової військової служби. Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

60. Придатність призовників до строкової військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку, призначення їх до видів і родів військ Збройних Сил України та інших військових формувань кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до строкової військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову карту призовника та інші документи, передбачені "Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", і завіряються особистим підписом лікаря-спеціаліста з указанням дати медичного огляду призовника.

61. Після проходження призовником медичного огляду лікар - член призовної комісії перевіряє правильність всіх записів, занесених в облікову карту призовника лікарями-спеціалістами, для доповіді на призовній комісії по кожному призовнику про стан його здоров'я, фізичний розвиток, придатність до строкової військової служби і можливості зарахування в той чи інший вид (рід військ) Збройних Сил України та інші військові формування, а щодо осіб, які мають захворювання, - про необхідність надання їм відстрочки від призову за станом здоров'я або направлення на додаткове обстеження чи лікування.

Робота призовної комісії

62. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах утворюються призовні комісії в складі:

голова комісії - заступник голови відповідної Ради народних депутатів; члени комісії - районний військовий комісар, заступник начальника районного відділу внутрішніх справ, лікар, який організовує роботу медичного персоналу для медичного огляду призовників, фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки), секретар комісії, представники Товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ.

Персональний склад районної призовної комісії та графік проведення призову громадян на строкову військову службу затверджується головою відповідної Ради народних депутатів. На випадок хвороби або відсутності з інших поважних обставин кого-небудь із призначених членів призовної комісії визначається та затверджується рішенням відповідного органу місцевого самоврядування резервний склад членів призовної комісії. При обслуговуванні районним військовим комісаріатом декількох адміністративних районів призовні комісії утворюються у кожному районі. Районний військовий комісар, будучи членом відповідних призовних комісій, зобов'язаний особисто брати участь у засіданнях призовних комісій протягом всього строку їх роботи. В цих випадках районним військовим комісаріатом розробляється графік черговості роботи призовної комісії в кожному районі.

63. На районні призовні комісії покладається:

 • організація медичного огляду призовників;
 • прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу і призначення їх для використання на службі;
 • надання відстрочки від призову або звільнення від призову на строкову військову службу;
 • прийняття рішення про направлення призовників, які виявили бажання вступити до військово-навчальних закладів, для складання вступних іспитів або про відмову цим особам у направленні їх на екзамени за станом здоров'я, недостатнім загальноосвітнім рівнем чи моральними якостями;
 • прийняття рішення про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Ці рішення приймаються по кожному призовнику в день проходження ним медичного огляду більшістю голосів.

64. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються відповідно Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські призовні комісії. Персональний склад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій затверджується відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів. На ці призовні комісії покладається:

 • організація контрольного медичного огляду призваних на строкову військову службу до відправлення їх у військові частини, а також осіб, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних призовних комісій;
 • перевірка правильності надання відстрочки чи звільнення від призову;
 • контроль за обгрунтуванням військово-професійного призначення призовників з урахуванням їх досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;
 • розгляд скарг громадян на дії районних призовних комісій.

Призовні комісії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя мають право переглядати і скасовувати рішення районних призовних комісій. Рішення призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя може бути оскаржено лише через суд в порядку, визначеному законодавством.

65. Районний військовий комісар перед початком проведення призову зобов'язаний перевірити готовність до роботи призовної дільниці, вивчити з членами районної призовної комісії чинне законодавство, накази і директиви Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України з питань проведення чергового призову, скласти і затвердити у голови призовної комісії план роботи та розподілити обов'язки між членами комісії. Члени районної призовної комісії напередодні дня роботи призовної комісії повинні за документами особових справ призовників, які викликаються на районну призовну комісію, вивчити призовників, ознайомитись з вимогами до відбору призовників у команди, в які вони будуть призначатись. Присутність всіх членів районної призовної комісії під час її роботи є обов'язковою.

66. Голова районної призовної комісії організовує роботу призовної комісії в такому порядку:

 • лікар-член призовної комісії доповідає результати медичного огляду по кожному призовнику і вносить свої пропозиції про доцільність його призначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та іншими даними в той чи інший вид Збройних Сил України чи до інших військових формувань;
 • військовий комісар знайомить членів комісії з даними, що характеризують призовника;
 • члени районної призовної комісії уточнюють у призовника: склад сім'ї, матеріальне становище, житлові умови, його заробіток і заробіток членів сім'ї, якщо вчиться, то де і на якому курсі, місце, посаду і стаж роботи, виробничі показники, за якою спеціальністю пройшов підготовку в навчальній організації ТСОУ або в професійному навчально-виховному закладі, чи потребує допомоги сім'я, якщо він буде призваний на строкову військову службу;
 • районною призовною комісією приймається щодо призовника відповідне рішення, яке записується в книгу протоколів районної призовної комісії (додаток №22).

Це рішення головою комісії оголошується призовнику. Голова районної призовної комісії зобов'язаний наприкінці робочого дня підводити підсумки роботи комісії за день і вживати заходів для виправлення допущених в роботі помилок, оголошувати дату і порядок проведення чергового засідання та нагадувати членам комісії і лікарям-спеціалістам про необхідність вивчення особових справ призовників, які викликаються на чергове засідання призовної комісії.

67. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, даних соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження, а також матеріального і соціального становища призовника та членів його сім'ї, районна призовна комісія виносить і оголошує призовникові рішення, яке записується в облікову карту призовника та в книгу протоколів призовної комісії:

 • про придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до роду Збройних Сил України чи до інших військ, а також визначає дату відправлення його на службу у Збройні Сили України чи в інші військові формування;
 • про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я; - про надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";
 • про непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність у воєнний час і зарахування в запас;
 • про непридатність до військової служби із зняттям з військового обліку;
 • про зняття з військового обліку у зв'язку з рішенням комісії у справах альтернативної служби;
 • про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;
 • про направлення призовників, які виявили бажання вступити у військово-навчальні заклади, для складання вступних іспитів або про відмову в направленні; - про передачу призовників на облік військовозобов'язаних.

Особи, визнані районними призовними комісіями непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час і зараховані у зв'язку з цим на облік військовозобов'язаних до досягнення ними 27-річного віку, підлягають обов'язковому повторному медичному огляду медичними комісіями при військових комісаріатах через 5 років. Осіб, визнаних медичними комісіями за результатами медичного огляду придатними до строкової військової служби в мирний час, беруть на облік призовників вдруге і призивають на строкову військову службу на загальних підставах. В обліково-алфавітну книгу вказаних осіб записують знову з посиланням на номер і дату протоколу медичної комісії, яка винесла рішення про їх придатність до строкової військової служби і взяття на облік призовників вдруге.

68. При прийнятті рішення районною призовною комісією про призначення призовників у відповідний вид Збройних Сил України чи інші військові формування за основу беруться одержані ними: освіта і технічна підготовка, виробнича кваліфікація, придатність до військової служби за станом здоров'я та фізичним розвитком, морально-ділові якості, а також враховується потреба в накопиченні відповідних спеціалістів запасу для комплектування військ за мобілізаційним планом.

69. Призов на строкову військову службу громадян, які мають виробничу кваліфікацію і досвід роботи в галузях народного господарства, та їх призначення у війська повинні провадитись із виконанням таких вимог:

 • призовники, які працюють на підприємствах, пов'язаних з випуском ракетної, авіаційної, бронетанкової, автотранспортної техніки і радіотехнічної апаратури, якщо вони за станом здоров'я придатні до строкової військової служби, повинні направлятися незалежно від рівня їх загальноосвітньої підготовки, як правило, для комплектування відповідно ракетних, авіаційних, танкових та радіотехнічних частин, а також кораблів Військово-Морських Сил України;
 • призовники, які працюють на суднах морського та річкового флотів, суднобудівних та судноремонтних підприємствах, мешканці приморських районів і рибалки, а також особи, які мають звання майстрів і кандидатів у майстри з водних видів спорту, якщо вони за станом здоров'я придатні до служби у Військово-Морських Силах України, незалежно від освіти, як правило, направляються на службу у Військово-Морські Сили України;
 • призовники, які працюють на підприємствах, що випускають іншу військову продукцію, при призові повинні направлятися, як правило, незалежно від їх загальноосвітньої підготовки, на комплектування тих видів Збройних Сил України та інших військових формувань, для яких виробляється ця продукція;
 • призовники, які мають підготовку або досвід роботи на підприємствах за фахом механіків електронної автоматики, електромеханіків, електротехніків, дизелістів, телеметристів, техніків підйомно-транспортного і монтажного обладнання, сантехніків, геодезистів, техніків телефонно-телеграфного зв'язку, техніків лічильно-вимірювальних пристроїв, машиністів парових котлів, майстрів по ремонту тепловозів, машиністів і помічників машиністів тепловозів, екскаваторників, бульдозеристів, кранівників, кабельників, монтажників силових електростанцій, монтажників ліній зв'язку направляються в першу чергу для комплектування ракетних і зенітно-ракетних частин за умови, якщо вони відповідають вимогам служби в цих військах;
 • призовники, які володіють спеціальностями: верстатників (токарів, фрезерувальників, розточників), слюсарів-судноремонтників, слюсарів-монтажників суднових, котельників суднових, трубопровідників суднових, суднокорпусників-ремонтників, складальників корпусів металевих суден, електромонтажників суднових, ізолювальників суднових, електро- і газозварювальників, слюсарів по ремонту холодильних установок, слюсарів по ремонту автоматичних і контрольно-вимірювальних приладів, столярів суднових, теслярів суднових, малярів у першу чергу направляються на укомплектування плаваючих і берегових судноремонтних підрозділів Військово-Морських Сил України.

70. Особи, призвані на строкову військову службу із числа студентів вищих навчальних закладів, направляються, як правило, в учбові частини для підготовки з їх числа сержантів, старшин і спеціалістів - солдатів і матросів - за спеціальностями, спорідненими з їх освітою або профілем військової підготовки на військових кафедрах відповідних вищих навчальних закладів. Призовники з числа студентів вищих навчальних закладів, які не відповідають вимогам підготовки в учбових частинах, направляються на укомплектування військових частин і призначаються на посади, споріднені з їх освітою і профілем підготовки на військових кафедрах відповідних вищих навчальних закладів. Призовники, які закінчили коледжі, технікуми і училища, що до них прирівнюються, середні професійні навчально-виховні заклади, а також ті, котрі пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних організаціях ТСОУ, призиваються на строкову військову службу і направляються у види Збройних Сил України та інші військові формування на посади солдатів і матросів, як правило, за спеціальностями, одержаними у відповідних навчальних закладах (організаціях).

71. Призовники, які притягалися до кримінальної відповідальності, крім тих, які були засуджені до позбавлення волі, направляються на комплектування інженерно-технічних частин і розподіляються між ними. Районні військові комісаріати зобов'язані до початку призову перевірити через місцеві органи внутрішніх справ, прокуратуру і суди всіх призовників, які притягались до кримінальної відповідальності, всебічно і глибоко їх вивчити. На всіх призовників, які притягались до кримінальної та адміністративної відповідальності, котрі направляються у військові частини, в районних військових комісаріатах повинен складатися лист вивчення особистості призовника в 2-х примірниках: один примірник, підписаний районним військовим комісаром і засвідчений мастиковою гербовою печаткою військового комісаріату, підлягає врученню на обласних збірних пунктах представникам військових частин (кораблів), які прибули за молодим поповненням, для подальшого вручення командирам військових частин (кораблів), в яких будуть проходити строкову військову службу вказані призовники. Призовники, які притягались до кримінальної відповідальності та були засуджені до позбавлення волі, на строкову військову службу не направляються. Згідно з рішенням призовної комісії їх ставлять на облік військовозобов'язаних.

Надання відстрочок від призову

72. Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та іншими обставинами.

73. Відстрочка від призову за сімейними обставинами надається призовникам, які мають:

а) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька або одиноку непрацездатну матір, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з батьками чи ні. Непрацездатність батьків визначається в порядку, передбаченому чинним законодавством;

б) братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами I чи II групи, у разі відсутності інших осіб, які могли б взяти їх на утримання. Відстрочка від призову за сімейними обставинами надається також призовникам, які мають на своєму утриманні: дитину віком до трьох років або старше трьох років, яка виховується без матері; двох і більше дітей; дитину-інваліда; непрацездатних осіб, у яких призовник перебував на утриманні у зв'язку зі смертю батьків, їх тривалою хворобою або з інших поважних причин протягом п'яти років.

Відстрочка від призову надається призовникам на час здійснення опіки над інвалідами I чи II групи, які мають порушення черепно-мозкового кровообігу, травми хребта і прикуті до ліжка. У разі наявності в сім'ї тільки двох синів, відстрочка від призову за сімейними обставинами до трьох років надається тому призовникові, брат якого проходить строкову військову службу. У тому разі, коли призову підлягають два сини одночасно, відстрочка надається одному з них за бажанням і пропозицією батьків. Відстрочка від призову надається призовнику тільки в тому випадку, якщо достовірно установлено, що на його утриманні перебувають особи, вказані в пункті 2 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Якщо ці особи проживають в інших районах, то районний військовий комісаріат, в якому призовник перебуває на військовому обліку, для оформлення відстрочки зобов'язаний запитати від районних військових комісаріатів за місцем проживання цих осіб документи, які підтверджують їх сімейний стан. Військові комісаріати, одержавши запити, зобов'язані в 10-денний строк вислати підтверджуючі документи. Рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами районною призовною комісією приймається при першому проходженні призовником призовної комісії.

74. Відстрочка від призову за станом здоров'я надається на строк до одного року призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби. Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за повнотою проходження призначеного курсу лікування призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я, а також за своєчасним проведенням їм повторного медичного огляду.

75. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх та професійних навчально-виховних закладах - до одержання повної загальної середньої освіти, але не старше 21-річного віку, а студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з відривом від виробництва (крім коледжів, технікумів і училищ, що до них прирівнюються), - до їх закінчення. Відстрочка від призову надається випускникам професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладів на весь час роботи в сільській місцевості за отриманою спеціальністю. Рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження навчання приймається при першому проходженні призовником районної призовної комісії на підставі довідки (додаток №23), яка видається призовнику навчальним закладом. Призовники, які працюють у сільській місцевості після закінчення професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладів, а також ті, котрі ведуть самостійно або спільно з батьками селянське (фермерське) господарство, повинні представити в районний військовий комісаріат довідки за підписом голови виконкому сільської (селищної) Ради народних депутатів з указанням місця роботи та спеціальності. Надання відстрочок від призову для продовження навчання провадиться з обов'язковим викликом призовників на районну призовну комісію. Медичний огляд в цьому випадку можна не проводити. Дані про стан здоров'я цих призовників заносяться в книгу протоколів районної призовної комісії у відповідності з результатами медичного огляду при їх приписці до призовної дільниці. Студентам, які навчаються у вищих державних і недержавних навчальних світських та духовних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу надається один раз на весь період навчання. Особи, відраховані за неуспішність, недисциплінованість та у зв'язку з небажанням продовжувати навчання, а також залишені на другий рік для навчання на тому ж курсі з зазначених причин втрачають право на відстрочку від призову.

76. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю надається призовникам з числа народних депутатів на строк їх депутатських повноважень. Для одержання такої відстрочки призовник повинен представити в районну призовну комісію довідку з тієї Ради народних депутатів, в якій він виконує свої депутатські повноваження.

77. Відстрочка від призову також надається: - призовникам, які переселилися із районів лиха, не більше, як на два роки з моменту переселення, за рішенням Кабінету Міністрів України; - у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками селянського (фермерського) господарства, але не більш як на три роки з моменту одержання землі; - в інших випадках, не передбачених Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", - згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій - за поданням районних (міських) призовних комісій, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству. Призовники, яким надана відстрочка, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

78. Рішення районних призовних комісій про надання відстрочок від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках виносяться на підставі документів, поданих на момент призову, записуються в протоколи районної призовної комісії і в облікові карти призовників з зазначенням, до якого строку надана відстрочка, а також підстав для її надання. Надалі, щорічно у вересні, районні військові комісаріати перевіряють законність одержання призовниками відстрочок від призову згідно зі статтею 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Про результати перевірки в розділі VI облікової карти призовника робляться відповідні позначки, завірені підписом районного військового комісара.

79. Направлення призовників у відрядження за кордон можуть провадитись тільки після узгодження з військовими комісаріатами за умови, що строк відрядження цих осіб закінчується до досягнення ними 27 років, і вони до цього часу повернуться на Україну для призову на строкову військову службу. У громадян, які вибувають у закордонні відрядження, вилучається посвідчення про приписку до призовної дільниці, а видається на руки довідка (додаток №24). Другий примірник цієї довідки та посвідчення про приписку до призовної дільниці зберігається в особовій справі призовника.

80. Призовники, які втратили підстави для одержання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, мають бути призвані на службу під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправки у війська 27-річного віку.

Оформлення рішень районної призовної комісії

81. Згідно з рішенням районної призовної комісії начальник другого відділення районного військового комісаріату повинен провести оформлення документів на осіб, які пройшли призов, у такому порядку:

 • на громадян, призваних на строкову військову службу, яким при призові було встановлено конкретний строк прибуття в районний військовий комісаріат для відправки на обласний збірний пункт, заповнити повістки (додаток №25) і вручити їх цим особам за 5 діб до відправки;
 • на громадян, призваних на строкову військову службу, виписати військові квитки та обліково-послужні картки і поставити в них день прибуття цих осіб в районні військові комісаріати, дату відправки у війська; цей же день зазначені документи підписуються військовим комісаром та завіряються мастиковою гербовою печаткою;
 • у обліково-послужні картки призваних на строкову військову службу записати рішення районної призовної комісії про придатність до строкової військової служби за станом здоров'я, в який вид Збройних Сил України чи інші військові формування призначений і за якою спеціальністю необхідно підготувати;
 • призовникам, які отримали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження освіти, за станом здоров'я та з інших причин, у посвідченнях про приписку до призовних дільниць у розділі "Результати призову" робиться відповідний запис, який завіряється мастиковою гербовою печаткою;
 • на осіб, які визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час, а також непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку, заповнюються виписки із книг протоколів призовної комісії.

Виписки із книг протоколів районної призовної комісії та облікові карти вказаних призовників передаються начальнику четвертого відділення райвійськкомату для оформлення військово-облікових документів запасу. Облікові карти призовників після оформлення взяття на військовий облік із відміткою про видачу військового квитка, його серії, номера та дати видачі повертаються в друге відділення районного військового комісаріату. Призовники, які потребують додаткового обстеження, направляються в лікувально-профілактичні заклади, куди одночасно передаються їх медичні картки амбулаторного хворого і вкладні листи до них. При необхідності направлення окремих призовників на медичне обстеження в лікувальні заклади, що знаходяться в інших населених пунктах, районними військовими комісаріатами їм видаються військові перевізні документи. Посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, які не призвані на строкову військову службу, а також, які отримали відстрочку від призову з різних обставин, після внесення в них відповідних відміток повертаються власникам.

Посвідчення про приписку у осіб, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час та непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, вилучаються при видачі їм військових квитків та знищуються. Неточності, допущені при оформленні документів на призовників, особових справ призовників, протоколів призовної комісії, виправляються чорнилом; виправлення підписуються районним військовим комісаром та завіряються мастиковою гербовою печаткою. Відповідальність за точне ведення і збереження обліково-алфавітних книг, особових справ призовників, книг протоколів комісій по приписці і призовних комісій та інших документів, заведених на призовників, несе особисто начальник другого відділення військового комісаріату. Всі документи в районних військових комісаріатах повинні зберігатись на правах документів суворої звітності в надійних сховищах, які забезпечують їх збереження. Допуск до цих документів надається обмеженому колу осіб, які безпосередньо працюють з ними.

Після завершення кожного призову військовий комісар повинен призначити комісію під головуванням одного з начальників відділень (крім начальника другого відділення), яка повинна перевірити законність надання відстрочок від призову з різних обставин, правильність ведення і зберігання заведеної на призовників документації, звірити дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати цієї роботи оформляються актом, який затверджує військовий комісар. Після завершення кожного призову і відправки призваних у війська районні призовні комісії скасовують рішення про призов громадян, які не відправлені у війська, з обгрунтуванням причини відміни попереднього рішення, про що робляться записи в книзі протоколів призовної комісії. В посвідченнях про приписку і облікових картах призовників також робляться записи про скасування рішення призовної комісії про призов на строкову військову службу, які підписуються районним військовим комісаром і завіряються гербовою мастиковою печаткою. Військові квитки у призовників вилучаються і знищуються установленим порядком.

82. Після закінчення призову і відправки молодого поповнення у війська обласні призовні комісії зобов'язані: - щорічно, два рази на рік, у липні - за підсумками весняного призову і в січні - за підсумками осіннього призову заслухати голів районних призовних комісій; - перевірити законність винесених районними призовними комісіями рішень про надання відстрочок чи звільнення від призову громадян призовного віку з різних обставин. Наслідки перевірок рішень, прийнятих районними призовними комісіями, заносяться в книгу протоколів обласної призовної комісії (додаток №26).

Розділ VI
Відправка призваних у військові частини

Відправка призваних на обласний збірний пункт

83. Обласні військові комісаріати, одержавши зі штабу військового округу виписки із плану відправки молодого поповнення, дають вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і строки направлення призовників на обласні збірні пункти для наступної відправки їх у військові частини.

84. На обласні збірні пункти призовники організовано доставляються районними військовими комісаріатами в строки, які визначає обласний військовий комісаріат. Відправка призваних у військові частини провадиться тільки з обласних збірних пунктів.

85. Прибуття призваних в районні військові комісаріати для відправки в військові частини призначається з розрахунку їх прибуття на обласні збірні пункти не пізніше ніж за 1-2 доби до відправки військових ешелонів (команд).

86. Перед відправкою на обласні збірні пункти осіб, призваних на строкову військову службу, районні військові комісаріати зобов'язані:

 • скласти в 3-х примірниках іменний список на військову команду (додаток №27), що направляється на обласний збірний пункт;
 • забезпечити осіб, призваних на строкову військову службу, військовими перевізними документами на проїзд до обласного збірного пункту, а при необхідності - і продовольчо-дорожніми грішми;
 • підготувати для відправки на обласний збірний пункт особові справи на всіх призовників, які підлягають відправці у військові частини, для ознайомлення з ними представників військових частин, котрі прибувають для прийняття і супроводження молодого поповнення, а також відповідних посадових осіб обласного збірного пункту.

Після відправки призовників до військових частин їх особові справи повертаються з обласного збірного пункту в районні військові комісаріати. В день відправки районні військові комісаріати зобов'язані:

 • перевірити, чи всі громадяни, які підлягають відправці на обласний збірний пункт, прибули в районний військовий комісаріат і чи мають вони з собою паспорт, посвідчення про приписку до призовної дільниці, відповідні посвідчення про військову спеціальність, одержану в навчальних закладах ТСОУ і в середніх професійно-технічних училищах, а водії транспортних засобів - посвідчення водія; чи всі призвані мають справний одяг та взуття, чи немає серед них хворих (у випадку неприбуття кого-небудь з призваних для відправки у військові частини районний військовий комісар у графі 6 іменного списку робить відмітку за своїм підписом про причину неприбуття і вживає заходів для повного укомплектування команди);
 • видати призовникам, які відправляються на обласний збірний пункт, військові квитки і вилучити у них посвідчення про приписку до призовної дільниці та паспорти;
 • зробити у військовому квитку відмітку про здачу паспорта в розділі "Особливі відмітки" штампом (додаток №28), завірити мастиковою гербовою печаткою і підписом районного військового комісара або начальника другого відділення районного військового комісаріату.

Якщо за якихось обставин відправка призваного у військову частину не була проведена, паспорт і посвідчення про приписку до призовної дільниці повертаються власнику, про що в обліковій карті призовника робиться запис або відмітка штампом (додаток №29), а військовий квиток у призовника вилучається. Прийняті паспорти призваних на строкову військову службу після відправки команди в місячний строк передаються в органи внутрішніх справ згідно з описом (додаток №30), складеним в 2-х примірниках. Перший примірник опису, підписаний районним військовим комісаром, з паспортами направляється в органи внутрішніх справ за місцем прописки, а другий зберігається в районному військовому комісаріаті 5 років. Громадяни, які прибули в районний військовий комісаріат для відправки у військові частини без паспортів, повинні написати заяву з обгрунтуванням причини відсутності паспорта і вказати місце його знаходження. Вказані заяви одночасно з паспортами інших громадян, які вибули у військові частини, направляються в органи внутрішніх справ.

87. Громадяни, призвані на строкову військову службу, на обласний збірний пункт прибувають організовано. Для їх доставки призначаються супроводжуючі із числа працівників районного військового комісаріату. Супроводжуючим видаються три примірники іменного списку і в опечатаному вигляді особові справи, обліково-послужні картки, вкладні листи до медичних карток амбулаторного хворого, картки профвідбору. Примірники №1 і №2 іменного списку передаються начальнику обласного збірного пункту, а №3, на якому начальник обласного збірного пункту розписується в прийнятті команди, повертається в районний військовий комісаріат із супроводжуючим команди.

Примірник №2 іменного списку в день відправки команди з обласного збірного пункту у військові частини повертається в районний військовий комісаріат з позначками напроти кожного прізвища призваних: коли (число, місяць, рік) і якою військовою командою відправлений у війська або з якої причини повернутий у районний військовий комісаріат. Цей примірник списку підписується начальником обласного збірного пункту і засвідчується мастиковою гербовою печаткою. В районному військовому комісаріаті одержаний з обласного збірного пункту примірник №2 списку враховується по вхідному журналу. На підставі цього списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги напроти прізвища кожного відправленого у військові частини призовника робиться відмітка: "Відправлений ___травня 19__р. військовим ешелоном (командою) N____", після чого цей список підшивається і зберігається в районному військовому комісаріаті протягом 5 років разом із третім примірником. Примірник №1 іменного списку з позначками, коли і якою військовою командою відправлені особи, внесені до списку, або з яких причин вони повернені в районний військовий комісаріат, підшивається в обласному військовому комісаріаті і зберігається протягом 5 років. Перевезення осіб, призначених із числа працівників районного військового комісаріату для супроводження команд до обласних збірних пунктів і назад, провадиться на умовах проїзду в службове відрядження.

Робота обласного збірного пункту

88. Обласний збірний пункт створюється за наказом обласного військового комісара з метою організованої відправки призваних у військові частини, перевірки правильності їх призначення за видами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями, формування військових ешелонів (команд), передачі призваних представникам військових частин, які прибули для прийняття і супроводження молодого поповнення, а також забезпечення цього поповнення всім необхідним на час перевезення до місця призначення. Робота обласного збірного пункту здійснюється з метою виключення випадків направлення в Збройні Сили України та інші військові формування осіб, непридатних до строкової військової служби за станом здоров'я, призовників, які мають право на відстрочку від призову, а також які не відповідають встановленим вимогам служби у відповідних військових частинах. На обласних збірних пунктах дозволяється мати резерв призовників кількістю до 3% від числа призовників, котрі підлягають відправці у військовому ешелоні (команді), який використовується за потребою для поповнення ешелонів (команд) у випадку повернення окремих осіб із числа призваних за станом здоров'я або за інших обставин. Затримувати на обласних збірних пунктах призовників, які перебувають в резерві більше 2-3 діб або повертати осіб, придатних до військової служби, назад в районні військові комісаріати категорично забороняється.

89. Обласний збірний пункт повинен мати:

 • приміщення для розташування особового складу, що прибуває із районних військових комісаріатів і підлягає відправці в військові частини;
 • приміщення для санітарної обробки (лазня, душ) особового складу;
 • приміщення для проведення культурно-виховної роботи серед призваних на час їх перебування на збірному пункті;
 • кімнати для медичного огляду з розрахунку по одній кімнаті на кожного лікаря-спеціаліста; - приміщення (місце) для флюорографічної установки;
 • приміщення для відділення формування військових ешелонів (команд);
 • приміщення для розташування особового складу, що прибув з військових частин для прийняття і супроводження молодого поповнення у війська;
 • пункт харчування (їдальня, буфет);
 • ізолятор на дві інфекції, санітарні вузли;
 • місця для шикування особового складу і проведення з ними стройових і спортивних занять. Крім того, на збірному пункті повинні бути передбачені кімнати для розміщення командування збірного пункту, служби чергових та інших посадових осіб, призначених для підтримання військового порядку та дисципліни.

90. Для роботи на обласному збірному пункті наказом обласного військового комісара створюється тимчасовий штат обласного збірного пункту в такому складі:

 • командування: начальник обласного збірного пункту, два заступники (по виховній роботі і по господарській частині);
 • медичне відділення: начальник відділення - лікар обласного військового комісаріату або лікар з числа тих, які виділені обласним відділом охорони здоров'я;
 • лікарі-спеціалісти (хірурги, терапевти, невропатологи, психіатри, окулісти, оториноларингологи, стоматологи, при необхідності - лікарі інших спеціальностей, по одній медичній сестрі для кожного лікаря-спеціаліста, лікар по санітарній обробці, рентгенотехнік, санітарки);
 • відділення професійного психологічного відбору;
 • відділення формування: начальник відділення, один-два помічники начальника відділення, дві-три друкарки і посильні;
 • комендантське відділення: комендант збірного пункту, черговий офіцер, патрульні. Функціональні обов'язки посадових осіб обласного збірного пункту затверджуються обласним військовим комісаром.

91. На обласному збірному пункті проводиться:

 • прийняття призваних, які підлягають відправці у військові частини, від представників районних військових комісаріатів за іменними списками. В тих випадках, коли в списки вносяться зміни, вони в кожному примірнику засвідчуються мастиковою гербовою печаткою обласного військового комісаріату. Про осіб, які не з'явились на обласний збірний пункт з числа внесених до графи 8 списку, у всіх трьох примірниках робиться відмітка із вказанням причини неприбуття. Запис засвідчується підписом начальника обласного збірного пункту;
 • медичний огляд (хірургом, терапевтом, дермато-венерологом і, при необхідності, іншими лікарями-спеціалістами) всіх, хто відправляється у військові частини, а також проведення флюорографії органів грудної клітини та щеплення тим, хто його не пройшов. Особи, непридатні до строкової військової служби за станом здоров'я, хворі, призвані з порушенням Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", призовники, які не відповідають вимогам служби за діловими, моральними та іншими якостями, підлягають поверненню з обласного збірного пункту в районні військові комісаріати, які їх направили. Призовники, повернені в районні військові комісаріати з обласного збірного пункту, заносяться в книгу обліку повернених призовників (додаток №31). На кожного поверненого призовника головою обласної призовної комісії на ім'я районного військового комісара направляється службовий лист (додаток №32), в якому вказується, з яких причин призовник підлягає поверненню. Цей службовий лист підшивається в особову справу призовника. Всіх призовників, повернених з обласного збірного пункту, районні військові комісари вдруге викликають на призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу з урахуванням нових даних, одержаних з обласного збірного пункту;
 • контрольний огляд лікарями-спеціалістами (хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом) призваних і призначених до служби на підводних човнах, у повітряно-десантних, аеромобільних і прикордонних військах, Національній гвардії, в учбових частинах морської піхоти, що несуть бойову службу;
 • розподіл спільно з начальником військового ешелону призваних на команди, а в них - на роти і взводи та передача їх представникам з військових частин. Командирами рот призначаються офіцери, які одночасно є старшими по вагонах, а командирами взводів - сержанти з числа супровідного складу. На посади командирів відділень на час проїзду можуть призначатися особи з числа молодого поповнення.

92. Обласні військові комісари організовують на обласних збірних пунктах необхідну культурно-виховну роботу серед призваних і роз'яснювальну роботу з їх батьками, які прибули на проводи, відповідно до розроблених планів, а також організовують урочисті проводи особового складу військових ешелонів (команд) за участю представників місцевих державних органів, громадських організацій і батьків призовників. При проведенні культурно-виховної роботи з призовниками на обласних збірних пунктах, а також в дорозі звертається увага на забезпечення високої організованості і порядку серед них, виключення випадків безчинств по відношенню до місцевого населення та інших аморальних вчинків. Роз'яснюються правила поведінки та заходи безпеки в дорозі і на стоянках, необхідність суворого дотримання особовим складом військової дисципліни, збереження державної та військової таємниць.

93. Для супроводження військових ешелонів (команд, які прямують у пасажирських поїздах (повітряних, морських та річних суднах) виділяється особовий склад згідно зі списком (додаток №33) із числа найбільш дисциплінованих і вимогливих офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, які спроможні підтримувати військову дисципліну і порядок у військових ешелонах (командах). Особовий склад, який прибуває з військових частин для прийняття і супроводження молодого поповнення, підпорядковується начальнику обласного збірного пункту і зобов'язаний спільно з командуванням обласного збірного пункту формувати військові ешелони (команди), вивчати молоде поповнення шляхом бесід і за особовими справами призовників, проводити з ними стройові заняття, супроводжувати особовий склад для вживання їжі, проходження санобробки і брати участь в інших заходах відповідно розкладу роботи обласного збірного пункту. Категорично забороняється начальникам військових ешелонів (команд) та іншим посадовим особам, що прибули з військових частин для прийняття і супроводження молодого поповнення, пред'являти військовим комісаріатам будь-які вимоги до відбору призовників, не передбачені наказами Міністра оборони України, директивами начальника Генерального штабу і цим Положенням.

94. Начальникам військових ешелонів (команд), які убувають за молодим поповненням, видаються доручення на право його прийняття. Доручення начальниками військових ешелонів (команд) пред'являються начальнику обласного збірного пункту і обласному військовому комісару і зберігаються в обласному військовому комісаріаті разом з актом перевірки готовності військового ешелону (команди) до відправки.

95. На обласних збірних пунктах молоде поповнення передається начальнику військового ешелону (команди) згідно з іменним списком на молоде поповнення (додаток №34). Іменний список складається на кожний військовий ешелон (команду) в 3-х примірниках. Перший і другий примірники разом з обліково-послужними картками, вкладними листами до медичних карток амбулаторного хворого і листами вивчення (на осіб, які притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності) вручаються начальником обласного збірного пункту начальнику військового ешелону (команди), а третій з розпискою начальника військового ешелону (команди) про прийняття молодого поповнення залишається в обласному військовому комісаріаті. Крім того, начальнику військового ешелону (команди) видаються військові перевізні документи на перевезення військового ешелону (команди), а також продовольчий атестат.

96. Начальники військових ешелонів (команд) після прибуття до місця призначення здають молоде поповнення за іменними списками і обліково-послужними картками начальникам пунктів прийому молодого поповнення і одночасно доповідають відповідним начальникам про стан військової дисципліни та про всі випадки її порушення в дорозі. На пунктах прийому молодого поповнення в першому примірнику списку в графі 8 напроти кожного прізвища робляться відмітки, коли і в яку військову частину (умовний номер частини без вказання пункту дислокації) направлено призваного для проходження строкової військової служби. Цей примірник списку після закінчення прийому молодого поповнення передається в ту інстанцію, розпорядженням якої було створено цей пункт прийому. Другий примірник з позначкою про прийняття молодого поповнення, засвідчений мастиковою гербовою печаткою, надсилається в обласний військовий комісаріат, із якого прибуло поповнення. Справи із списками зберігаються 10 років. Листи вивчення на призовників, які притягались до кримінальної або адміністративної відповідальності, передаються у відповідні військові частини.

Розділ VII
Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку

97. Громадяни, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути в районні військові комісаріати для відправки у військові частини в своєму справному одязі та взутті. На обласних збірних пунктах за узгодженням з місцевими державними органами організовується продаж товарів широкого вжитку.

98. Громадяни, призвані на строкову військову службу, забезпечуються продовольством у такому порядку: призовникам на дорогу від районних військових комісаріатів до обласних збірних пунктів виплачуються продовольчо-дорожні гроші, а якщо вони прибувають на обласні збірні пункти або в військові частини в той же день, то продовольчо-дорожні гроші не виплачуються; під час перебування на обласних збірних пунктах призовники забезпечуються гарячою їжею за нормами солдатського пайка; за узгодженням з місцевими державними органами на обласних збірних пунктах організовується робота буфетів. Виплата продовольчо-дорожніх грошей або видача сухого пайка проводиться залежно від часу перебування в дорозі відповідно до діючого розкладу руху поїздів, повітряного транспорту, морських та річкових суден. У випадку прямування з пересадками додається час, необхідний для пересадки. При цьому час перебування в дорозі понад 6 годин приймається за повну добу.

99. Відповідальність за повне і якісне забезпечення призовників всім належним за нормами постачання на час проїзду покладено на начальників гарнізонів і військових комісарів.

100. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку і проходженням військової служби, провадиться за рахунок державного бюджету України.

101. Виплата середнього заробітку членам комісії по приписці допризовників до призовних дільниць, призовних комісій, лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарям і середньому медичному персоналу, технічним працівникам та особам обслуговуючого персоналу, які виділяються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах, провадиться згідно з довідкою про середню заробітну плату і табелем знаходження на роботі, підписаним військовим комісаром, за рахунок коштів Міністерства оборони України.

102. Виплата громадянам середнього заробітку за час, пов'язаний з проведенням приписки юнаків до призовних дільниць та призову громадян на строкову військову службу, здійснюється військовими комісаріатами за рахунок коштів Міністерства оборони України на підставі довідки про середню заробітну плату і фактичного часу, необхідного для виконання обов'язків.

103. Допризовникам і призовникам виплата середньої заробітної плати за фактичний час виконання своїх обов'язків при приписці та призові на строкову військову службу провадиться на підставі довідки про середню заробітну плату з відміткою начальника другого відділення районного військового комісаріату і резолюцією військового комісара про проведення виплати. Якщо призовник зі своєї вини не вклався в термін, відведений для виконання своїх обов'язків, то час понад цей термін оплаті не підлягає.

Розділ VIII
Вирішення питань, пов'язаних з проходженням альтернативної (невійськової) служби

104. Громадяни України, які мають істинні релігійні переконання і належать до діючих згідно із законодавством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та проходження військової служби, проходять альтернативну (невійськову) службу на державних підприємствах, в установах, організаціях соціального захисту населення, охорони здоров'я та навколишнього середовища, а також у сфері комунального, сільського господарства тощо. У приватному секторі проходження альтернативної служби не допускається.

105. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, але при наявності релігійних переконань бажають проходити альтернативну службу, починаючи з часу взяття на військовий облік, але не пізніше шести місяців до початку встановленого законодавством терміну призову на військову службу, особисто подають до комісії у справах альтернативної служби за місцем проживання мотивовану письмову заяву та довідку від місцевої релігійної общини, до яких вони належать. У військовому комісаріаті під час проходження приписки до призовної дільниці в обліково-алфавітній книзі олівцем робиться позначка про те, що призовник виявив бажання проходити альтернативну службу.

106. Комісія у справах альтернативної служби проводить розгляд заяв відкрито в присутності громадян у двомісячний строк. Прийняте рішення про проходження громадянами альтернативної служби видається заявникові. На підставі цього рішення, отриманого у письмовій формі, районна призовна комісія під час призову виносить рішення про зняття призовника у зв'язку з цим з військового обліку. В книзі протоколів призовної комісії робиться запис: "Рішенням комісії у справах альтернативної служби N___ від "__"_________ 19__р. направлений на альтернативну службу. Зняти з військового обліку". В обліковій карті призовника робиться запис: "Знятий з військового обліку у зв'язку з направленням на альтернативну службу. Рішення призовної комісії №___ від "__" ____________ 19__р." У військовому квитку робиться відмітка: "Рішенням комісії у справах альтернативної служби №___ від "____" ___________ 19__р. направлений на альтернативну службу. Протокол призовної комісії №___ від "__" ____________ 19__р."

В обліково-алфавітній книзі також проставляється позначка про зняття призовника з військового обліку на підставі рішення призовної комісії і робиться відмітка про місце зберігання особової справи. Особова справа разом з обліковою картою призовника та повідомленням комісії у справах альтернативної служби зберігається в архіві особових справ призовників військового комісаріату протягом 5 років. На підставі рішень комісій у справах альтернативної служби після проходження призовниками призовних комісій громадяни України зобов'язані з'явитися до призначеного місця у зазначений строк. У випадках, коли громадянам України, які проходять альтернативну службу, рішенням комісії у справах альтернативної служби буде припинено проходження цієї служби, військові комісаріати виносять на розгляд призовних комісій питання про поновлення цих громадян на військовому обліку призовників і їх призов на строкову військову службу на загальних підставах.

107. Порядок проходження альтернативної служби громадянами України встановлюється Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992 р. №360. 108. Громадяни, звільнені з альтернативної служби, протягом трьох днів повинні стати на облік у військовому комісаріаті та комісії у справах альтернативної служби, після чого у військових квитках робиться позначка про закінчення проходження альтернативної служби та зарахування їх на облік військовозобов'язаних. 109. Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни: звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу; яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Начальник головного управління мобілізації та комплектування - заступник начальника генерального штабу збройних сил України В.Венгер

Додатки до документу

Файл містить додатки 1-34 до Положення.
Завантажити (формат DOC, розмір 436 Кб)

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.