Студенту // Студентська сім'я // Право // Постанова КМУ від 29 липня 2002 р. ...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ПОСТАНОВА

Кабінету міністрів України
(від 29 липня 2002 р. №1089, м.Київ)

Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

На виконання пункту 1 розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 р. №244 "Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції щороку під час формування показників проектів Державного бюджету і Державної програми економічного та соціального розвитку України враховувати за поданням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву потребу в асигнуваннях на виконання Програми виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

3. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечувати здійснення видатків відповідно з державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти діяльності регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

вжити заходів до фінансування у повному обсязі передбачених місцевими бюджетами асигнувань на довгострокове пільгове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді у поточному році та у разі потреби під час коригування місцевих бюджетів внести відповідні пропозиції щодо їх збільшення;

щороку під час формування показників проектів місцевих бюджетів передбачати асигнування на виконання Програми;

провести роботу, спрямовану на додаткове залучення коштів місцевих бюджетів і матеріально-фінансових ресурсів підприємств та організацій, інших позабюджетних джерел для нарощування обсягів будівництва житла для молоді, передусім у трудонедостатніх та у тих, що занепадають, селах.

5. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щороку визначати завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан справ.

Прем'єр-міністр України А.Кінах

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Протягом 1998-2001 років на довготермінове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді з державного і місцевих бюджетів було спрямовано 156 млн. гривень, за рахунок яких збудовано понад 200 тис. квадратних метрів житла.

Таким чином, за цей період свої житлові умови поліпшили понад 3 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

В останні роки обсяги коштів, що виділяються з державного і місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового кредитування, збільшуються. Так, у 2001 році ці показники відповідно становили 73,8 млн. та 19,7 млн. гривень, у 2002 році - 78,6 млн. та 20 млн. гривень.

Водночас тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва та введення в експлуатацію житла, що склалася у попереднє десятиріччя, призвела до загострення житлової проблеми. Приблизно третина населення України проживає у незадовільних житлових умовах.

За даними Держкомстату, з 2,5 млн. молодих сімей станом на 1 січня 2002 р. на квартирному обліку перебували 88,5 тисячі.

Розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед повинно сприяти покращенню демографічної ситуації, створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

Основними завданнями Програми є:

вжиття заходів до розширення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших соціально незахищених категорій;

створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян у поліпшенні житлових умов;

запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення;

створення відповідних умов для придбання і спорудження житла молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській місцевості, облаштування їх домашнього господарства;

подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових позабюджетних джерел фінансування;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді.

Основні напрями Програми

Основними напрямами Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, формування організаційних засад для забезпечення ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотечного кредитування;

створення ефективних фінансово-економічних механізмів залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій, в тому числі іноземних, інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

подальша співпраця із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в будівництві житла для молоді;

розвиток виробничої, соціальної бази, наявних потужностей будівельної індустрії молодіжних житлових комплексів;

удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного кредитування житлового будівництва;

удосконалення системи обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Обсяги та джерела фінансування

Для забезпечення житлом молодих сімей, які перебували на квартирному обліку, за даними Держкомстату, станом на 1 січня 2002 р., потрібно близько 7 млрд. гривень.

Цією Програмою передбачається протягом 2002-2012 років інвестувати в будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді близько 5,8 млрд. гривень.

У період 2002-2005 років фінансування заходів Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з поетапним залученням додаткових позабюджетних джерел фінансування.

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету передбачається встановлювати законом про державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів - відповідними рішеннями місцевих рад згідно з прийнятими регіональними довгостроковими програмами забезпечення житлом молоді окремо на кожний наступний рік, з урахуванням попередніх результатів їх виконання та залученням додаткових позабюджетних джерел згідно із законодавством.

У період 2009-2012 років фінансування Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок позабюджетних джерел фінансування, а також бюджетних коштів, що передбачаються на компенсацію наданих молоді пільгових кредитів, коштів спеціальних фондів відповідних бюджетів, у тому числі акумульованих за рахунок повернених раніше наданих пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел подаються у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме розв'язанню житлових проблем молоді, поліпшенню демографічної ситуації, дасть змогу добудувати об'єкти незавершеного будівництва загальною площею понад 1,5 млн. квадратних метрів, а отже, забезпечити житлом більш як 20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян. Крім того, за умови належного фінансування планується забезпечити квартирами та індивідуальними житловими будинками ще близько 50 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні показники забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002-2012 роки подано у додатку 2 до Програми.

З метою досягнення відповідних показників передбачається здійснити такі заходи:

1. Розробити та затвердити в установленому порядку регіональні довгострокові програми забезпечення житлом молоді з урахуванням визначених Програмою завдань, з включенням до них конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування, залучення для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомсім'ямолодь.

2002 рік.

2. Вжити відповідних заходів до вдосконалення системи пільг для фінансування будівництва соціального житла для малозабезпечених категорій молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мають право на його отримання.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Мін'юст.

2003 рік.

3. Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 9 квітня 2002 р. №315 (315/2002) "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" стосовно передбачення у проектах Державного бюджету України починаючи з 2003 року істотного збільшення державних централізованих капітальних вкладень на будівництво житла для молодих учених.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Постійно.

4. Вжити заходів до якнайповнішого задоволення потреб молодих сімей, які проживають або переселилися в трудонедостатні сільські населені пункти і зайняті у сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній сфері, у житлі і господарських будівлях відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві".

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мінагрополітики.

Постійно.

5. Сприяти розвитку індивідуального молодіжного житлового будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, в тому числі на облаштування їх домашнього господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Мінагрополітики.

Постійно.

6. Розробити та подати пропозиції стосовно додаткових джерел фінансування для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та удосконалення механізму їх залучення і порядку використання.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь.

Перше півріччя 2003 р.

7. Розглянути та у разі потреби подати пропозиції щодо порядку відшкодування за рахунок коштів державного бюджету комерційним банкам, небанківським фінансовим установам та кредитним спілкам різниці відсоткової ставки за надані кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Національний банк (за згодою).

2003 рік.

8. Розробити та подати пропозиції щодо порядку залучення коштів страхових резервів страховиків і коштів підприємств, установ та організацій для молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2003 рік.

9. Підготувати та подати пропозиції щодо економічного стимулювання банків, які виділяють кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Національний банк (за згодою).

2003 рік.

10. Розробити та забезпечити реалізацію спільного із Світовим банком проекту фінансування довготермінового житлового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді.

Мінекономіки, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мін'юст.

2002-2003 роки.

11. Підготувати та подати пропозиції щодо порядку оформлення зобов'язань позичальників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у формі цінних паперів з метою залучення додаткових коштів на молодіжне житлове будівництво.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2002-2003 роки.

12. Вжити заходів до поліпшення житлових умов студентських сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпечення житлом молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Постійно.

13. Організувати проведення в установленому порядку державної грошово-речової лотереї з метою залучення додаткових ресурсів у молодіжне житлове кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін.

2003 рік.

14. Здійснити заходи для залучення згідно із законодавством іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, інших коштів, що надходять від міжнародних фінансових організацій, для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінекономіки, Мінфін, Державний комітет з будівництва та архітектури, Держкомсім'ямолодь.

Постійно.

15. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму накопичення та використання заощаджень громадян як додаткового джерела фінансування молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінекономіки, Мін'юст.

IV квартал 2003 р.

16. Вивчити питання щодо можливості та механізму залучення активів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та недержавних пенсійних фондів на цільове адресне кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян та подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Пенсійний фонд, Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002-2003 роки.

17. Подати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань державної підтримки забезпечення молоді житлом, у тому числі правовідносин у сфері довгострокового іпотечного кредитування будівництва житла, розширення функцій Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою забезпечення кредитування усіх категорій населення, з урахуванням позитивного досвіду Фонду у сфері пільгового кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомсім'ямолодь, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

I квартал 2003 р.

18. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про житлове кредитування громадян України".

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002-2003 роки.

19. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження як експерименту механізму забезпечення житлом працівників підприємств космічної галузі та вивчення за його результатами можливості забезпечення житлом працівників інших пріоритетних галузей економіки (наукових, освітніх установ, охорони здоров'я тощо).

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, НКАУ, Держкомсім'ямолодь, МОН, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст.

III квартал 2002 р.

20. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення правового статусу і пріоритетних прав на забезпечення житлом молодих учених та молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

Держкомсім'ямолодь, МОН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст.

2002-2003 роки.

21. Подати пропозиції щодо встановлення порядку кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян під заставу земельних ділянок.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держкомзем, Державний комітет з будівництва та архітектури, Мін'юст.

2002-2003 роки.

22. Здійснити заходи для вдосконалення існуючої системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою посилення гарантій прав власників і володільців нерухомості.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Державний комітет з будівництва та архітектури, Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002-2004 роки.

23. Переглянути та подати у разі потреби пропозиції щодо визначення критеріїв забезпечення житлом соціально незахищених верств населення, зокрема багатодітних молодих сімей, молодих сімей з дітьми-інвалідами, та розробити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади нову систему обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінпраці, Державний комітет з будівництва та архітектури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мін'юст.

2002-2008 роки.

24. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму кредитування потреб молодих сімей та одиноких молодих громадян в облаштуванні житла, в тому числі домашнього господарства у сільській місцевості.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінфін, Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь, Мін'юст.

2003 рік.

25. Сприяти створенню інноваційних форм територіальної інтеграції, молодіжних житлових комплексів та соціотехнополісів з метою оптимального використання і нарощення інтелектуального та творчого потенціалу молоді в Україні, її соціального становлення і самореалізації.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2003-2012 роки.

26. Вивчити питання щодо проведення наукових досліджень з метою визначення додаткових умов і шляхів забезпечення молоді житлом та розвитку молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, МОН, Мінфін, Мінекономіки.

2003 рік.

27. Створити єдину інформаційно-аналітичну систему для формування банку даних та оперативного обміну інформацією з питань забезпечення житлом молоді.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002-2003 роки.

Додатки до документу

Файл містить додатки 1-2 до Програми.
Завантажити (формат DOC, розмір 53 Кб)

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.