Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Наказ Міністерства охоро...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

НАКАЗ

Міністерства охорони здоров'я України
(від 03 жовтня 1995 р. №179, м.Київ)

Про затвердження Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року №469, та відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93, наказую:

1. Затвердити Інструкцію про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що додається.

2. Скасувати наказ від 01.12.93 №234 "Про затвердження Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів вищих медичних і фармацевтичного навчальних закладів" як такий, що не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

3. Ректорам медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації забезпечити виконання вказаної Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.начальника Головного управління учбових закладів і кадрів В.В.Романовського.

Перший заступник Міністра А.М.Сердюк

Інструкція про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року №469, та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93 (далі - Положення).

2. Виробнича практика студентів медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі - навчальних закладів) є важливою ланкою в підготовці лікаря (провізора) і невід'ємною частиною навчального процесу. Головне завдання виробничої практики - закріплення знань, одержаних у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах районних, міських, обласних лікувально-профілактичних, хіміко-фармацевтичних закладів, аптек, науково-дослідних інститутів тощо.

3. Виробнича практика проводиться згідно з навчальними планами підготовки лікаря (провізора) в медичних і фармацевтичному навчальних закладах за спеціальностями: 7.110101 - лікувальна справа; 7.110104 - педіатрія; 7.110105 - медико-профілактична справа; 7.110106 - стоматологія; 7.110201 - фармація, які затверджені Міністерством охорони здоров'я України і погоджені з Міністерством освіти України.

4. Зміст практики

4.1. Зміст і послідовність практики визначаються типовими і наскрізними програмами, які розробляються і затверджуються Міністерством охорони здоров'я України. Типові і наскрізні програми повинні мати: - переліки навичок, умінь, знань, які мають засвоїти студенти під час практики; - рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня оволодіння навичками, уміннями, знаннями; - форми звіту студентів про проходження практики.

4.2. На підставі типових і наскрізних програм навчальні заклади розробляють робочі програми з практики і додаткові методичні документи, спрямовані на поліпшення якості проведення практики студентів, які затверджуються керівником навчального закладу.

5. Бази практики

5.1. Практика студентів навчальних закладів проводиться на базах організацій, підприємств, закладів, які відповідають вимогам програм з практики. Навчальний заклад укладає договір з організаціями підприємствами, закладами терміном до 5 років (згідно з додатком №1 до Положення за винятком п.2.4.). При наявності клінік і аптек, підпорядкованих навчальним закладам, можливе проходження практики на цих базах.

6. Організація практики

6.1. Навчальні заклади створюють у своїй структурі відділ практики. Вони щорічно укладають договори з організаціями, підприємствами, закладами і за два місяці до початку практики погоджують з ними графіки її проходження. На підставі атестації баз практики видається спільний наказ Управління охорони здоров'я обласної (міської) державної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим і навчального закладу, в якому затверджуються список лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних, аптечних закладів, визначених базами практики, терміни її проведення, приблизна кількість студентів, прізвища керівників практики від бази.

6.2. З метою рівномірного розподілу студентів на місцях практики можливе її проведення (на стоматологічному і фармацевтичному факультетах) двома потоками у разі необхідності і в канікулярний період з перенесенням останнього на інший час. 6.3. Кафедра акушерства і гінекології організує проведення необхідного мінімуму досліджень (бактеріологічних, серологічних) студентів, які проходитимуть практику в пологових будинках.

7. Керівництво практикою

7.1. Керівництво практикою на базах здійснюють:

 • керівник від навчального закладу;
 • загальний керівник від бази;
 • безпосередній керівник від бази.

7.2. Керівниками виробничої практики від навчальних закладів призначають наказом ректора навчального закладу досвідчених професорів, доцентів, асистентів кафедр, які безпосередньо брали участь у навчальному процесі з дисциплін, за якими проводиться практика. Вони виконують функції, зазначені в п.3.3 Положення.

7.3. Загальний керівник від бази призначається наказом керівника організації, підприємства, закладу, яка є базою практики, він:

 • добирає досвідчених фахівців, які безпосередньо керуватимуть практикою студентів;
 • разом з керівником від навчального закладу доводить до відома студентів програму практики, організовує і контролює її відповідність програмі і затвердженим графікам проведення практики;
 • проводить інструктаж студентів з охорони праці і техніки безпеки, контролює їх дотримання;
 • спільно з керівниками практики від вищого навчального закладу у відповідності з програмою практики організовує читання провідними спеціалістами підприємства, організації, установи лекцій і доповідей студентам, проведення семінарів і консультацій з найновіших напрямів науки і техніки, організовує екскурсії в межах підприємства, установи, організації;
 • спільно з керівником практики від навчального закладу організовує переміщення студентів на робочих місцях;
 • звітує перед керівником організації, підприємства, закладу про хід і підсумки проходження практики студентами.

7.4. Безпосередні керівники практики студентів призначаються наказом керівника організації, підприємства, закладу, які є базою практики, і вони:

 • забезпечують безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях;
 • забезпечують необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у відповідності з програмою практики;
 • організовують роботу студентів на робочих місцях;
 • контролюють дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, виконання програми практики; - негайно доповідають загальному керівнику практики від бази і керівнику від навчального закладу про всі порушення студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми;
 • ведуть облік присутності студентів на робочих місцях під час практики;
 • дають письмові об'єктивні характеристики виробничої діяльності кожного студента під час практики.

8. Студенти при проходженні практики зобов'язані:

 • повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики;
 • виконувати діючі в організації, підприємстві, закладі правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести відповідальність за доручену роботу, її результати нарівні зі штатними працівниками;
 • вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою з практики;
 • подати керівнику практики письмовий звіт про виконання всіх завдань, передбачених програмою;
 • своєчасно скласти залік з практики.

9. Підведення підсумків практики

9.1. Підведення підсумків практики здійснюється при наявності всіх звітних документів, передбачених програмою з практики, і характеристики виробничої діяльності студента під час практики, підписаної безпосереднім і загальним керівником від бази практики.

9.2. Диференційований залік з практики складається студентами в останній день практики комісії, до складу якої входять керівник практики від навчального закладу і керівники (загальний і безпосередній) від бази практики. Приймання заліку здійснюється на робочих місцях в базових лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних, аптечних закладах та підприємствах.

9.3. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики.

9.4. Оцінка результатів проходження практики заноситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості її керівником від навчального закладу. Протягом трьох днів після закінчення практики керівник від навчального закладу подає відомість до відповідного деканату, звіт про проведення практики - до відділу практики навчального закладу.

9.5. Оцінка за виробничу практику враховується при розгляді питань про призначення стипендії нарівні з оцінками за іспити та інші диференційовані заліки.

9.6. Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин, отримали незадовільну оцінку на заліку і не ліквідували академічну заборгованість до початку наступного семестру, з навчального закладу відраховуються.

9.7. Підсумки практики щорічно заслуховуються і обговорюються цикловими методичними комісіями, вченими радами відповідних факультетів навчального закладу. Інформація про підсумки практики надсилається до Міністерства охорони здоров'я України до 1 жовтня за минулий навчальний рік.

10. Матеріальне забезпечення практики в цілому здійснюється згідно з розділом 5 Положення.

10.1. Витрати на оплату праці загальних і безпосередніх керівників практики від баз здійснюються за рахунок коштів баз практики.

10.2. Оплата праці безпосередніх керівників здійснюється погодинно у відповідності з п.5.3 Положення.

10.3. Загальному керівнику від бази практики виплачуються кошти на відповідну групу студентів за весь період практики за такими нормами (у відсотках до посадового окладу за основним місцем роботи):

 • до 10 осіб - 10%;
 • від 11 до 20 осіб - 15%;
 • від 21 до 30 осіб - 20%;
 • від 31 до 40 осіб - 25%;
 • від 41 до 50 осіб - 30%.

10.4. Якщо число студентів-практикантів перевищує 50 осіб, загальному керівникові від бази практики наказом по установі (органу) охорони здоров'я може зменшуватися обсяг навантаження за основними посадовими обов'язками, при цьому за ним зберігається заробітна плата за основною роботою.

10.5. Базові лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні, аптечні заклади, підприємства, забезпечують студентів гуртожитком на умовах, встановлених для постійних працівників, з оплатою у відповідності з чинним законодавством. У необхідних випадках орендують жилу площу для розміщення студентів-практикантів.

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.