Студенту // Навчання у вищій школі // Право // Наказ Міністерства аграр...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

НАКАЗ

Міністерства аграрної політики України
(від 15 червня 2005 р. №264, м.Київ)

Про затвердження Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном

З метою врегулювання практичної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" наказую:

1. Затвердити Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.), Департаменту правової та законопроектної роботи (Манешкін О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Департаменту аграрної освіти та науки, Науково-методичному центру аграрної освіти (Іщенко Т.Д.) та Навчально-методичному центру по підготовці молодших спеціалістів (Хоменко М.П.) посилити контроль за проведенням практики за кордоном та її методичним забезпеченням, відповідністю їх змісту навчальним планам і програмам.

4. Ректорам, директорам аграрних вищих навчальних закладів здійснювати організацію, проведення та підведення підсумків практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном згідно з вимогами Положення.

5. Департаменту міжнародної інтеграції, інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу (Варченко Т.І.) сприяти налагодженню зв'язків між аграрними вищими навчальними закладами України та освітніми закладами, установами, громадськими організаціями, фондами інших країн з питань організації проведення практик студентами на сучасних сільськогосподарських підприємствах провідних країн світу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.

Міністр О.П.Баранівський

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном

Практика студентів за кордоном - одна з форм проведення практичної підготовки, що є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за №35. Положенням про проведення практики за кордоном студентів аграрних вищих навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству аграрної політики України (далі - Положення), регулюються загальні питання організації, проведення і підбиття підсумків практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном, яка проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях сільськогосподарської галузі провідних країн світу.

1. Мета і зміст практики

1.1. Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи з нею.

1.2. Залежно від конкретного напряму (спеціальності) підготовки студентів та відповідно до навчального плану визначаються вид, тривалість і терміни проведення практики за кордоном та розробляються інструкції, що враховують особливості проведення практики студентів за кордоном відповідно до напряму (спеціальності) підготовки за певними програмами проведення практик.

1.3. Зміст і послідовність практики визначає програма, яка розробляється на кафедрі або предметній (цикловій) комісії згідно з освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахівця певного напряму (спеціальності, спеціалізації) та затверджується керівником вищого навчального закладу.

2. Бази практики

2.1. Практика за кордоном студентів аграрних вищих навчальних закладів проводиться на сільськогосподарських підприємствах зарубіжних країн, з якими встановлено партнерські стосунки у формі угод, контрактів, протоколів про наміри, договорів про співпрацю щодо організації та проведення практики. Зазначені документи укладаються відповідно до чинного законодавства України між організатором практики за кордоном (фірмою, компанією, фермерським господарством тощо) або його офіційним представником в Україні, якому організатор практики надав свої повноваження, та керівником аграрного вищого навчального закладу і відповідають вимогам програми практики.

2.2. Перед від'їздом студентів за кордон обов'язково укладається тристоронній договір між керівником вищого навчального закладу, організатором практики або його офіційним представником в Україні та студентом. Цим документом обумовлено умови і терміни проходження практики, обов'язки та відповідальність сторін. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами на період практики відповідно до термінів, встановлених навчальним планом.

3. Організація і керівництво практикою

3.1. Загальну організацію практики за кордоном та контроль за її проведенням в аграрних вищих навчальних закладах за рішенням керівника аграрного вищого навчального закладу здійснює відповідальна особа відповідно до чинного законодавства України. Відповідальним за організацію, проведення і контроль практики за кордоном є керівник аграрного вищого навчального закладу.

3.2. Відбір студентів для проходження практики за кордоном проводиться аграрними вищими навчальними закладами в межах визначеної кількості осіб на конкурсній основі. До участі у конкурсному відборі на міжнародні програми практичного навчання допускаються студенти II-III курсів (для окремих спеціальностей, де відсутній освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, студенти II-IV курсів) аграрного вищого навчального закладу, які відповідають таким вимогам: навчаються на денній формі навчання; середній бал успішності складає не менше 4,0; володіють іноземною мовою країни, в якій проходить практика. Перевагу під час конкурсного відбору мають діти-сироти, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, особи, що мають диплом молодшого спеціаліста або посвідчення про наявність робітничої професії, особи, які постійно проживають у сільській місцевості. Підставою для участі у конкурсному відборі є заява студента на ім'я керівника аграрного вищого навчального закладу, погоджена з деканом факультету або завідувачем відділенням.

3.3. Для проходження конкурсного відбору в аграрних вищих навчальних закладах створюється конкурсна комісія. До складу комісії входять представники аграрного вищого навчального закладу та організацій, які є відповідальними за проведення практики за кордоном, декани (завідувачі) відповідних факультетів або відділень, представники студентського самоврядування. Головою конкурсної комісії є керівник аграрного вищого навчального закладу, який щорічно затверджує персональний склад конкурсної комісії. Комісія має право: розглядати, вносити пропозиції щодо змін та доповнень до документів, які регламентують умови та порядок проходження практики за кордоном; розглядати подані заяви студентів щодо участі у практиці за кордоном та приймати відповідні рішення стосовно формування груп для проходження практики; вносити відповідні пропозиції до наказів аграрного вищого навчального закладу. Комісія зобов'язана: установлювати графіки проведення співбесід, тестувань студентів; контролювати виконання цього Положення та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок проходження практики за кордоном студентами аграрного вищого навчального закладу; розглядати та приймати відповідні рішення за скаргами та зверненнями студентів щодо організації та проведення практики за кордоном. Голова конкурсної комісії повинен не менше ніж за три місяці до початку конкурсного відбору інформувати студентів про можливість проходження практики за кордоном, надавати роз'яснення щодо порядку організації та проведення практики за кордоном. Конкурсний відбір для проходження практики за кордоном проходить на відкритому засіданні конкурсної комісії та оформлюється протоколом. Перелік осіб, які направляються за кордон для проходження практики, затверджується наказом керівника аграрного вищого навчального закладу.

3.4. На практику за кордон допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану. В окремих випадках за умови успішного навчання та виконання графіка навчального процесу студенту може встановлюватись індивідуальний графік навчання.

3.5. Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють відповідні кафедри аграрного вищого навчального закладу. Студенти аграрних вищих навчальних закладів під час проходження практики зобов'язані: до початку практики одержати від керівника практики аграрного вищого навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; своєчасно прибути до місця проходження практики; у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівника практики; вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

4. Підбиття підсумків практики

4.1. Після закінчення терміну проходження практики студенти складають звіт встановленого зразка, в якому звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

4.2. Форма та порядок звітності студента за практику визначаються аграрним вищим навчальним закладом відповідно до чинного законодавства України.

5. Матеріальне забезпечення практики

5.1. Практика за кордоном студентів здійснюється на договірних засадах. Матеріальні витрати щодо організації практики здійснюються відповідно до укладених договорів.

5.2. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

Начальник Департаменту аграрної освіти та науки М.Ф.Бойко

Попередня сторінка розділу: Право

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.