ЗНО 2014 // Завдання та відповіді ЗНО 200... // Інформація та відповіді на за...

реєстрація

Інформація про завдання тесту з біології 2009 року

Формат PDF, 884 Кб Завантажити інформацію про завдання тесту з біології 2009 року

Правильні відповіді на завдання тесту з біології 2009 року

1. Зміст завдання: Вимерлі організми досліджує наука

Правильна відповідь: палеонтологія.

2. Зміст завдання: Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

Правильна відповідь: організмовий

3. Зміст завдання: Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

Правильна відповідь: Купруму

4. Зміст завдання: Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА. Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю "Генетичний код", подану на останній сторінці Вашого зошита)

Правильна відповідь: гіс – арг –лей – глі – сер – цис

5. Зміст завдання: Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

Правильна відповідь: осморегуляції

6. Зміст завдання: Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються

Правильна відповідь: фітогормони.

7. Зміст завдання: Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю

Правильна відповідь: пластид.

8. Зміст завдання: Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

Правильна відповідь: 22 аутосоми та X-хромосому

9. Зміст завдання: Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

Правильна відповідь: ендоплазматична сітка

10. Зміст завдання: У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

Правильна відповідь: 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

11. Зміст завдання: Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в

Правильна відповідь: матриксі мітохондрій.

12. Зміст завдання: Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування

Правильна відповідь: вірусів.

13. Зміст завдання: Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

Правильна відповідь: отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.

14. Зміст завдання: Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це –

Правильна відповідь: рефлекси.

15. Зміст завдання: В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?

Правильна відповідь: дріжджі

16. Зміст завдання: Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників?

Правильна відповідь: лакмус

17. Зміст завдання: Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х.

Правильна відповідь: хлоропласт

18. Зміст завдання: У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?

Правильна відповідь: стеблі

19. Зміст завдання: У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?

Правильна відповідь: для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи

20. Зміст завдання: Характерними ознаками більшості однодольних рослин є

Правильна відповідь: мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків.

21. Зміст завдання: Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?

Правильна відповідь: твірна

22. Зміст завдання: Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки.

Правильна відповідь:

23. Зміст завдання: Видозмінами листка є:

Правильна відповідь: лусочки цибулі, вусики гороху.

24. Зміст завдання: У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення

Правильна відповідь: проявляються у вигляді таксисів.

25. Зміст завдання: Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?

Правильна відповідь: інфузорія

26. Зміст завдання: У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник?

Правильна відповідь: козулі

27. Зміст завдання: Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?
1 залозисті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі
5 травні
Укажіть правильну комбінацію.

Правильна відповідь: 2, 3, 4

28. Зміст завдання: За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

Правильна відповідь: плавального міхура

29. Зміст завдання: Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

Правильна відповідь: порожнисті кістки

30. Зміст завдання: Лише у сенсорних системах ссавців наявна

Правильна відповідь: вушна раковина.

31. Зміст завдання: Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину.

Правильна відповідь:

32. Зміст завдання: Яка кістка входить до складу передпліччя?

Правильна відповідь: ліктьова

33. Зміст завдання: Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?

Правильна відповідь: дендрит > тіло нейрона > аксон > синапс

34. Зміст завдання: Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія?

Правильна відповідь: тимчасово накласти джгут вище місця укусу

35. Зміст завдання: Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено

Правильна відповідь: підвищенням концентрації СО2 у крові.

36. Зміст завдання: Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти?

Правильна відповідь: хлоридна кислота

37. Зміст завдання: Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є

Правильна відповідь: участь у регуляції рівня глюкози у крові.

38. Зміст завдання: Утворенню вітаміну D в організмі сприяє

Правильна відповідь: ультрафіолетове випромінювання.

39. Зміст завдання: У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

Правильна відповідь: 1/4 або 25%

40. Зміст завдання: Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської – 28. Поява гігантської форми є результатом

Правильна відповідь: геномної мутації.

41. Зміст завдання: Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

Правильна відповідь: забезпечує розселення

42. Зміст завдання: Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах?

Правильна відповідь: інфрачервоних

43. Зміст завдання: Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба?

Правильна відповідь: припливно-відпливні

44. Зміст завдання: Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?

Правильна відповідь: саморегуляцію

45. Зміст завдання: Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

Правильна відповідь: освітленість

46. Зміст завдання: Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу

Правильна відповідь: фотосинтезу.

47. Зміст завдання: Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?

Правильна відповідь: кам’яного вугілля

48. Зміст завдання: Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав'янисті рослини > парнокопитні > лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2.

Правильна відповідь: 20 000

49. Зміст завдання: Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії.

Правильна відповідь: лишайники > мохи > трав’янисті рослини

50. Зміст завдання: Ароморфозом є

Правильна відповідь: поява матки у ссавців.

51. Зміст завдання: Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

Правильна відповідь:
листяний ліс біогеоценотичний
конвалія травнева організмовий
хлорофіл молекулярний
листок органний

52. Зміст завдання: Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують.

Правильна відповідь:

синтез АТФ
дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин
синтез білків
здійснення фотосинтезу

53. Зміст завдання: Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать.

Правильна відповідь:

опорно-рухова
видільна
сенсорна
ендокринна

54. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням.

Правильна відповідь:

стручок
ягода
біб
яблуко

55. Зміст завдання: У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

Правильна відповідь:
Ccdd . Ccdd 3 : 1
CcDd . ccdd 1 : 1: 1 : 1
CcDd . CcDd 9 : 3 : 3 : 1
Ccdd . ccdd 1 : 1

56. Зміст завдання: Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться.

Правильна відповідь:
вуж консумент ІІІ порядку
самець комара консумент І порядку
сокіл консумент IV порядку
жаба консумент ІІ порядку

57. Зміст завдання: До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє.

Правильна відповідь:
рудименти тазові кістки дельфіна
атавізми багатососковість у людини
аналогічні органи зябра риби та зябра рака
гомологічні органи верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

58. Зміст завдання: Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі.

Правильна відповідь:
1 колбочки
2 біполярні клітини
3 зоровий нерв
4 потилична частка кори великих півкуль

59. Зміст завдання: Визначте послідовність етапів обміну жирів.

Правильна відповідь:
1 емульгація жирів за допомогою жовчі
2 розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
3 всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
4 утворення жирової тканини сальника

60. Зміст завдання: Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука.

Правильна відповідь:
1
2
3
4

Розміщено 11 травня 2009р.,
джерело: УЦОЯО

Попередня сторінка розділу:
Завдання та відповіді ЗНО 2009. Відповіді на ЗНО 2008, результати

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.