ЗНО 2014 // Завдання та відповіді ЗНО 200... // Інформація про завдання тесту...

реєстрація

Зверніть увагу!

Інформація про завдання тесту з хімії 2009 року

Формат PDF, 364 Кб Завантажити інформацію про завдання тесту з хімії 2009 року

Правильні відповіді на завдання тесту з хімії 2009 року

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

Відповідь:

2. Визначте формулу складної речовини.

Відповідь: SO3

3. Правильний запис повного йонного рівняння - це

Відповідь: CuO + 2H+ + 2Cl = Cu2+ + 2Cl + H2O

4. Ізотопи - це

Відповідь: нукліди одного хімічного елемента

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

Відповідь: атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

Відповідь: 15 і 16

7. Сполука з йонним зв’язком

Відповідь: NaF

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це

Відповідь: Zn(OH)2

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

Відповідь: Б SO2 + H2O →

10. Формула несолетвірного оксиду

Відповідь: CO

11. Формула кислої солі

Відповідь: NaHСO3

12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить

Відповідь: 1

13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Відповідь: Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4

14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом?

Відповідь: у другій

15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 розбавлена сульфатна кислота
2 барій нітрат
3 купрум(ІІ) сульфат
4 натрій нітрат
5 аргентум(І) нітрат
6 магній хлорид

Відповідь: 1, 3, 5

16. Електронна формула катіону Феруму(3+)

Відповідь: 1s22s22p63s23p63d54s0

17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках.

Відповідь: - 4 і +4

18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

Відповідь: відновні

19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

Відповідь:

20. Визначте речовину "Х", що відповідає схемі перетворень СО→Х→Na2CO3

Відповідь: CO2

21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…

Відповідь: розчиняються в жирах, затримуючись в організмі

22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого

Відповідь: С6Н12

23. Структурна формула ізомеру н-гексану

Відповідь:

24. Назва сполуки
що відповідає міжнародній номенклатурі:

Відповідь: 2,5-диметилгексен-2

25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

Відповідь: тетрахлорметан

26. Формула багатоатомного спирту

Відповідь:

27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?

Відповідь: аміачний розчин аргентум (I) оксиду

28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

Відповідь: етанол

29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них

Відповідь: естерів

30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

Відповідь: глюкоза

31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою

Відповідь: 2-метилпропанол-2

32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків

Відповідь: α-глюкози

33. Формула ароматичного аміну

Відповідь: C6H5–NH2

34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.

Відповідь: метиламін

35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення:

Відповідь: жовте

36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що утворюються під час електролітичної дисоціації.

Відповідь:
Кисла сіль → K+ + H+ + HPO42-
Кислота → 2H+ + SeO42-
Основа → Sr2+ + 2OH-
Основна сіль→ Ca2+ + OH- + Cl-

37. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою речовини.

Відповідь:
Кислота H2SO4
Оксид SO3
Основа Ca(OH)2
Сіль CaSO4

38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки.

Відповідь:
Доломіт CaCO3.MgCO3
Гіпс CaSO4.2H2O
Кальцит CaCO3
Фосфорит Ca3(PO4)2

39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання.

Відповідь:
бензен розчинник
гліцерол (гліцерин) парфумерія і фармація
метан пальне в побуті та промисловості
фенол виробництво пластмас

40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки.

Відповідь:

41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів:

Відповідь:
1 H2S + O2 → SO2 + H2O
2 NO2 + H2O + O2 → HNO3
3 CuO + NH3 → N2 + Cu + H2O
4 NH3 + O2 → N2 + H2O

42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям:

Відповідь:
1 CO
2 NO
3 CO2
4 NO2

43. Розчин аргентум нітрату ("Адського каменю") (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого "Адського каменю". Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.

Відповідь:
1 AgNO3
2 K2CO3
3 Ag2СO3
4 Ag

44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

Відповідь:
1 H2О
2 SO42-
3 HSO4-
4 H2SO4

45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

Відповідь:
1 натрій
2 кальцій
3 алюміній
4 силіцій

46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид → кислота → сіль → основний оксид.

Відповідь:
1 NO2
2 HNO3
3 Cu(NO3)2
4 CuO

47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe→Fe3+→Fe(OH)3→Fe 2O3→Fe3+

Відповідь:
1 хлор
2 натрій гідроксид
3 нагрівання
4 хлоридна кислота

48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри:

Відповідь:
А NH3
Б NO
В NO2
Г HNO3

49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу:

Відповідь:
1 ацетилен
2 бензен
3 хлоробензен
4 фенол

50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти:

Відповідь:
1 етанол
2 етаналь
3 етанова кислота
4 хлоретанова кислота

51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль.

Відповідь: 128

52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть суму індексів.

Відповідь: 4

53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу.

Відповідь: 278

54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

Відповідь: 200

55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л (н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної реакції за схемою: FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl

Відповідь: 64

56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

Відповідь: 10

57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

Відповідь: 112

58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.) гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату.

Відповідь: 96

59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію - 47,83%; Сульфуру - 17,39%; Оксигену - 34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів.

Відповідь: 6

60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули.

Відповідь: 9

Розміщено 9 червня 2009р.,
джерело: УЦОЯО

Попередня сторінка розділу:
Завдання та відповіді ЗНО 2009. Відповіді на ЗНО 2008, результати

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.