ЗНО 2014 // Завдання та відповіді ЗНО // Відповіді на завдання тесту з...

реєстрація

Зверніть увагу!

Відповіді на завдання тесту з хімії ЗНО 2010 року

1. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони.

Відповідь: 20.

2. : Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr.

Відповідь: 45.

3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.

Відповідь: 1s22s22p2.

4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.

Відповідь: 22 .

5. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?

Відповідь: S, O, Te;

6. Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва?

Відповідь: збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

7. Хімічний зв'язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

Відповідь: 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору.

8. Визначте тип хімічного зв'язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17.

Відповідь: йонний.

9. Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

Відповідь: Алюміній;

10. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці

Відповідь: Na2CO3

11. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це

Відповідь: H2S.

12. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

Відповідь: молекулярна.

13. У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди (кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками

Відповідь: 5.

14. білкову природу мають

Відповідь: шкіра, волосся, гемоглобін.

15. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів

Відповідь: CH3COOH.

16. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

Відповідь: засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду).

17. Визначте формулу речовини "Х" у схемі перетворень СО→Х→Na2CO3

Відповідь: СO2.

18. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом - утворюється йод алкан?

Відповідь: спирти.

19. Визначте формулу речовини "Х", що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень СН4→Х→CН3СOН.

Відповідь: С2Н2.

20. Визначте напівсхему реакції, у якій сірка - відновник

Відповідь: S+O2→.

21. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

Відповідь: сульфідна кислота, летка сполука Брому з Гідрогеном, продукт гідратації сульфур(IV) оксиду.

22. Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин?

Відповідь амоніак.

23. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?

Відповідь: збільшити.

24. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану.

Відповідь: повне окиснення, заміщення.

25. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH- = Al(OH)3↓.

Відповідь: алюміній нітрат і калій гідроксид.

26. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу

Відповідь: обміну.

27. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

Відповідь: Fe + Cl2→.

28. Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є

Відповідь: карбон(IV) оксид, вода.

29. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

Відповідь: N2(г.) + 3H2(г.)↔2NH3(г.)

30. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

Відповідь: гідроген пероксид, калій перманганат, натрій нітрат.

31. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

Відповідь: тринітрат гліцеролу.

32. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

Відповідь: парниковий ефект, фотохімічний смог, кислотні дощі.

33. Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є

Відповідь: поліетилен.

34. Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії - гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?

Відповідь: олово.

35. Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву

Відповідь: гальванопластика.

36. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах , та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.

Відповідь:
Молібден (…5s14d5);
Арсен (…4s24p3);
Манган (…4s23d5);
Іод (…5s25p5).

37. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами

Відповідь:
CuO+2HCl=CuCl2+H2O (обміну)
2Na+2H2O=2NaOH+H2 (заміщення)
Li2O+SO3=Li2SO4 (сполучення)
C18H38→C9H18+ C9H20 (розкладу).

38. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням .

Відповідь:
H2N(CH2)5COOH (виготовлення капронового волокна)
C17H35COONa (виготовлення мила)
NaF (профілактика карієсу)
KCl (регуляція водно-сольового обміну).

39. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою

Відповідь: 1,5 моль магній оксиду (60)
0,5 моль кисню (16)
2 моль води (36)
5 моль кальцій карбонату (500).

40. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.

Відповідь:
KNO3 (нітрит металічного елемента, кисень)
Cu(NO3)2 (оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень)
AgNO3 (метал, нітроген(IV) оксид, кисень)
43 (нітроген(I) оксид, вода).

41. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі.

Відповідь: Сa-Сa(OH)2-СaCO3-Сa(HCO3)2.

42. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою.

Відповідь: магній оксид - кальцій оксид - стронцій оксид - барій оксид.

43. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

Відповідь: Ca+S→; С+H2→; Al+N2→; Al+O2→.

44. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.

Відповідь: N - Ca - Mn - Se.

45. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.

Відповідь: B - Mg - Cu - Ag.

46. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.

Відповідь: C2H2→C6H6→C6H5Cl→C6H5OH.

47. Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

Відповідь: m(CuO)=64; m(Сu)=64г; m(O3)=64г; m(CH4)=64.

48. Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості

Відповідь: А-76; А-92; А-95; А-98.

49. Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси.

Відповідь: пропан; бутен; пентин; гексин.

50. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень

Відповідь: C2H5OH→C2H4→C2H2→C6H6.

51. Обчисліть об'єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

Відповідь: 30л.

52. Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції: P+CuSO4+H2O=H3PO4+Cu+H2SO4. Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником

Відповідь: 5.

53. Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині , для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об'ємом 152 мл.

Відповідь: 5%.

54. У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти.

Відповідь: 18 г.

55. Біогаз - це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об'єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об'ємом 10 м3, з об'ємною часткою метану - 70% і карбон (ІV) оксиду - 30%.

Відповідь: 14м3.

56. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого

Відповідь: 80%.

57. Мідний купорос - кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі

Відповідь: 36%.

58. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

Відповідь: 698 кДж.

59. Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно. Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі

Відповідь: 31.

60. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами.

Відповідь: 9.

Розміщено 22 червня 2010р.,
джерело: УЦОЯО

Попередня сторінка розділу: Завдання та відповіді ЗНО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.