ЗНО 2014 // Завдання та відповіді ЗНО // Відповіді на завдання тесту з...

реєстрація

Зверніть увагу!

Відповіді на завдання тесту з історії України ЗНО 2010 року

Основна сесія № 1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття

1. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з'являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

палеоліту

2. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму у VІІ - VІ ст. до н. е.?

соціально-економічні

3. Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло

запровадження християнства як державної релігії Русі.

4. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

візантійська

5. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя

Ярослава Володимировича.

6. Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований у ХІ ст., зображено на фото

7. Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

боротьби литовських князів із монгольськими ханами.

8. Якою цифрою на карті позначено землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда?

3

9. "Панщина" - це

форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов'язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.

10. Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ - на початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом

виборів.

11. Географічні назви Базавлук, Микитин Ріг, Чортомлик, Олешки пов'язані з місцями

розташування Запорозьких Січей.

12. Яка подія суттєво вплинула на активізацію українського національно-культурного руху кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.?

Укладення Берестейської унії.

13. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: "Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб'ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював - тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм - по Львів, по Холм і Галич"?

Б. Хмельницький

14. Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на карті?

Від початку збройного виступу до Зборівського договору.

15. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті

національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

16. Відповідно до "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" П. Орлика

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

17. Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум'янцевим?

Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.
Уведено загальноросійські судові установи.
Упроваджено намісництва, що поділялися на повіти.

18. На карті заштриховано територію

гайдамацького руху "Коліївщина" (1768 р.).

19. Іван Григорович-Барський - це видатний архітектор XVIII ст., представник українського

бароко.

20. Наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння

поміщицьке.

21. Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

Австрійська імперія Російська імперія Османська імперія

22 "Історія Русів", що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображає погляди

автономістів.

23. Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст.?

Посилення впливу німецької мови та культури.
Домінування поляків і німців в органах влади.
Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

24. У ХІХ - на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: промисловий переворот - індустріалізація - монополізація. Реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.

25. Під час правління якого російського імператора запроваджено такі заборони: "Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…"?

Олександра ІІ

26. Викрита російською поліцією "Чигиринська змова" стала свідченням діяльності

народників.

27. Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про "дарування" населенню громадянських прав і свобод

фактично втратив свою чинність Емський указ.

28. Про кого з історичних діячів йдеться: "Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду"?

К. Левицького

29. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов'язалася

поповнити свій склад представниками національних меншин.

30. Якими цифрами на карті позначено регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р.?

2, 3, 4

31. Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була

неспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

32. Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

33. Яка подія передувала такому наказу командуючого Південним фронтом М. Фрунзе: "Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, - знищувати..."?

Розгром військ генерала П. Врангеля в Криму.

34. Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки

скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.

35. Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 - 1928 рр.?

Здійснення політики коренізації та її складової - українізації.
Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об'єднання.
Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.

36. С. Косіор, виступаючи на з'їзді КП(б)У, заявив, що "...на Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог, націоналіст - у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу". Ця теза стала підґрунтям для здійснення в республіці

масових репресій у другій половині 1930-х рр.

37. Другу п'ятирічку в СРСР було проголошено "безбожною п'ятирічкою", "п'ятирічкою знищення релігії". Який із відомих храмів часів Київської Русі зруйновано в цей період?

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

38. Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

Організація українських націоналістів (ОУН)

39. Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939 - 1940 рр.

більшість українських земель уключено до складу СРСР, Закарпаття залишилося у складі Угорщини.

40. Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни були

С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров.

41. У результаті успішного проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції

створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України.

42. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу завершилася

оволодінням столицею нацистської Німеччини - Берліном.

43. Слова Й. Сталіна: "М'якотілість! Вас обманюють, спеціально доповідають про таке, щоб вас розжалобити і примусити використати резерви", адресовані першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову з приводу повідомлень про значні жертви під час

голоду в більшості областей УРСР у 1946 - 1947 рр.

44. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944 - 1950-ті рр.) від процесу радянської модернізації України (1929 - 1938 рр.) полягала в здійсненні

відбудови народного господарства.

45. До компетенції органів влади Української РСР у період "відлиги" були передані питання

адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки. розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

46. "Раднаргоспи", створені в УРСР у 1957 р., - це

органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

47. Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 - на початку 1980-х рр. є

поява концепції "розвиненого соціалізму" внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму.

48. У листі до Президії Верховної Ради СРСР В. Стус писав: "...Репресії 1972 р. показали, що в дискусії з українськими "дисидентами" влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця". Перехід влади до застосування сили проти українських дисидентів спричинено

зміною вищого керівництва Комуністичної партії України.

49. Про яке явище йдеться в цитованому документі? "Найбільшим негативом 1990-х років було "вимивання" активної, продуктивної частини населення - людей молодого та середнього віку - за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких - кваліфіковані фахівці".

трудову міграцію

50. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність

1996 р.

51. Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.

"Повість минулих літ" "Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... - то було між них три брати: одному ім'я Кий, а другому - Щек, а третьому - Хорив, і сестра їх - Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом..."
"Києво-Печерський патерик" "Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення..."
"Повчання дітям" Володимира Мономаха "...Паче всього - убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих - як братів. Лжі бережися, і п'янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло..."
"Слово о полку Ігоревім" "Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!"

52. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

"Вотчина" Комплекс спадкової земельної власності (землі, будівлі, інвентар) та пов'язаних із ним прав на феодально залежних селян.
"Фільварок" Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж..
"Паланка" Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького
"Магістрат" Орган міського самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом.

53. Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їхньої біографії.

М. Максимович Перший ректор Київського університету Св. Володимира, автор праці "Основи ботаніки", віршованого перекладу "Слова о полку Ігоревім".
М. Костомаров Професор Київського університету, автор праць "Богдан Хмельницький", "Мазепа", "Останні роки Речі Посполитої".
Д. Яворницький Член Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць "Вольности запорожских козаков", "История запорожских козаков".
М. Грушевський Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної "Історії України-Руси", праць "Очерки истории украинского народа", "Ілюстрованої історії України".

54. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їхнього оприлюднення.

Перший Універсал Створення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.
Другий Універсал Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.
Третій Універсал Поширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень.
Четвертий Універсал Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

55. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

Велика Вітчизняна війна (1941 - 1945 рр.) Мобілізація, евакуація, Голокост, "новий порядок", рух Опору.
Післявоєнна відбудова (1945 - початок 1950-х рр.) Голод, індустріалізація, колективізація, "ждановщина", "лисенківщина".
Десталінізація (1953 - 1964 рр.) "Відлига", лібералізація, науково-технічна революція, раднаргоспи, "шістдесятники".
Загострення кризи радянської системи (середина 1960 - початок 1980-х рр.) "Розвинений соціалізм", "радянський народ", "застій", неосталінізм, Українська Гельсінська група.

56. Установіть відповідність між подіями та датами.

Прийняття Акта проголошення державної незалежності України. 24 серпня 1991 р.
Схвалення Декларації про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.
Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.
Прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р.

57. Установіть послідовність описаних подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

 1. "Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з'єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із сином коронного гетьмана Потоцького..."
 2. "Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність королівську милість зі світлою перемогою над татарами й козаками Хмельницького під Берестечком..."
 3. "Бачу зле, бо віддав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під каранням мечем до того привів, що присягли всі…"
 4. "Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення..."

58. Установіть послідовність здійснення реформ 1860 - 1870-х рр. у Російській імперії.

 1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.
 2. Створення виборних місцевих органів самоврядування - земств - у лівобережних та південних губерніях України.
 3. Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського самоврядування, створення міських дум і міських управ.
 4. Скасування рекрутських наборів та впровадження загальної військової повинності строком до 6 - 7 років.

59. Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України.

 1. Четвертий Універсал Української Центральної Ради
 2. Конституція Української Народної Республіки
 3. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку УНР та ЗУНР
 4. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки

60. Установіть послідовність набуття Україною членства в міжнародних організаціях.

 1. Співдружність Незалежних Держав
 2. Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі
 3. Рада Європи
 4. Світова організація торгівлі

Основна сесія № 2 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття

1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор'я - це

кіммерійці.

2. У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич

ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.

3. "Рядовичами" в Київській Русі називали

селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.

4. У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? "І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи воздають богові…"

XI ст.

5. Укладення збірки норм давньоруського права "Правди Ярослава" призвело до

заміни фізичних покарань штрафами.

6. Які чинники зумовили роздробленість Київської Русі?

Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення.
Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.

7. Дохристиянську давньоруську пам'ятку культури зображено на фото

8. На українських землях, включених до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345 - 1377 рр.)

збережено існуючі системи управління та судочинства.

9. Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI - першій половині XVII ст.?

"Панщина".
"Кріпацтво".
"Фільварок".

10. На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської унії 1569 р.?

11. Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському Статуті 1588 р.? "Якби якийсь вотчинний селянин пішов від котрогось боярина, не переходячи до іншого [боярина], і той, від якого піде, не шукав би того селянина десять років, - надалі йому до нього нема діла".

закріпачення

12. Хто є автором цитованого історичного джерела? "…Почалася книга, названа "Апостол", друкуватися в богом береженому місті Львові… року 1573, лютого в 25 день, і завершилася [друкуватися] року 74-го того ж місяця в 15 день".

Іван Федоров

13. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела? "Нововведенням, яке невдовзі тріумфально увійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов - грецької, латинської та церковнослов'янської. Створення школи слов'яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, уперше поєднавши на порубіжні греко-слов'янського культурного ареалу та католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом".

Острозька академія

14. Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 - 1651 рр.?

Зборівська, Берестецька

15. Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.?

Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан.

16. Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 - 1708 рр.?

1, 2

17. Яким роком датується цитований документ? "Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум'янцеву…"

1764 р.

18. Що спричинило оприлюднення цитованого документа? "…Ми, Катерина II, імператриця всеросійська…Об'являємо всім нашим людям, які живуть в… Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома, що… кріпаки, відкинувши послух владі і панам допустились убивств… внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького…"

Коліївщина

19. Програмні вимоги Південного товариства декабристів - це

установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.

20. Які форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення були характерними для першої половини XIX ст.?

Підпали поміщицьких маєтків.
Відмова відбувати панщину.
Втечі з маєтків.

21. У результаті Кримської війни (1853 - 1856 рр.) Російська імперія втратила

Південну Бессарабію.

22. Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького? "… ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові… Тим [розпорядженням] українська мова була цілком заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми "Не судилось", яка була… начорно закінчена та вичитана Косачкою й Кониським…"

Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.

23. Микола Лисенко - це видатний український

композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер "Тарас Бульба", "Різдвяна ніч", "Утоплена", "Енеїда".

24. Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа? "Від заворушень, що виникли, може з'явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов'язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів…"

Розгортання мережі осередків товариства "Просвіта".

25. Одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним, - це

зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.

26. Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: "…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного"?

Росія

27. У який період Української революції схвалено цитовані документи? 1. "Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад вільної автономної України…" 2. "…На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд…"

березень - серпень 1917 р.

28. "Народний секретаріат" - це

перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.

29. Якого договору стосується цитований документ? "Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною має бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов'язується до якнайскорішої поставки хліба…"

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

30. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення "українізації" були складовими політики

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

31. Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано

М. Хвильовим.

32. Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 - на початку 1930-их рр., увійшов в історію під назвою

Шахтинська справа

33. Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-их рр. розповсюджувало зображений плакат?

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.

34. У яких уривках із історичних джерел відображено особливості соціально-економічного життя України в 1930-х рр.?

"…У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п'ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель…" "Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)..."

35. Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ? "Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України - 30000 - 35000 родин; з Білорусії - 6000 - 7000 родин; з Середньоволзького краю - 8000 - 10000 родин; з Уралу - 10000 - 15000 родин".

Активний опір, який чинило українське селянство колективізації, спонукав радянську владу до здійснення репресивних заходів.

36. Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?

Масове знищення культових споруд.
Початок русифікації української школи.
Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок.

37. "Осадництво" - це

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

38. Наслідком підписання якого договору стали події, описані в уривку з історичного джерела? "Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під захист родинне радянському народові українське й білоруське населення Польщі, залишене напризволяще польським урядом…"

Московський договір між СРСР і Німеччиною (пакт "Молотова-Ріббентропа")

39. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939 - 1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням?

Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств.
Створення системи соціального забезпечення.
Ліквідація польського та румунського державних апаратів.

40. З іменем якого діяча пов'язані нижче події? "Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони, На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення..."

М. Кирпонос

41. У роки Великої Вітчизняної війни українськими вченими

налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків.

42. Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?

Корсунь-Шевченківська наступальна операція.
Депортація кримських татар до Середньої Азії.
Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

43. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до організації Об'єднаних Націй (1945 р.) - це факти, що свідчать про

відновлення зовнішньополітичної діяльності України.

44. Чи відображено в уривках з історичних джерел особливості економічного розвитку УРСР у період післявоєнної відбудови (1945 - початок 1950-х рр.)? 1. "…Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану обов'язкових закупівель зерна, підвищення у 1,5 - 2 рази закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію;збільшення капіталовкладень у сільське господарство". 2. "…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. У роки 4-ї п'ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств".

Тільки в другому.

45. Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до

посилення централізованості планування.

46. Одне із завдань Української Гельсінської групи - це

ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.

47. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горбачова впродовж 1985-1987 рр.?

Офіційна підтримка курсу "перебудови" та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва.

48. Якого періоду в історії України стосується зображений плакат?

"перебудова"

49. У яких уривках з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в 90-х рр. XX ст.? 1. "В Україні кількість торговельних точок, що реалізовували спиртні напої, зменшилася вдвоє. Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили унікальні виноградники. Поширилося самогоноваріння". 2. "…За експертними оцінками у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище логічно супроводжувалося зростанням масштабів нелегального вивозу капіталу".

Тільки в другому.

50. Характерними ознаками розвитку багатопартійності в Україні на сучасному етапі є

географічна зорієнтованість більшості партій.
декларативний характер партійних програмних документів.

51. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

"Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили вої з човнів, і мовив Олег: "Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. - І тут винесли Ігоря. А се - син Рюриків" IX ст.
"Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…" X ст.
"І заложив князь город - великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Гергія Побідоносця…" XI ст.
"І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності…" XIII ст.

52. Установіть відповідність між діячами культури та фактами їхньої біографії.

Мелетій Смотрицький Один із перших ректорів Київської братської школи. Автор "Граматики славенської", полемічного твору "Тренос, або плач східної церкви…".
Феофан Прокопович Ректор Києво-Могилянської академії, згодом - віце-президент Синоду. Автор філософських праць "Духовний регламент", "Правда волі монаршої".
Лазар Баранович Був висвячений на єпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського. Заснував друкарню в Чернігові. Автор трактатів "Нова міра старої віри", "Меч духовний".
Іван Щирський Освіту здобув у Чернігівському колегіумі, у якому працював викладачем. Автор ілюстрацій і гравюр до книг Д Туптала, П. Орлика та ін.

53. Установіть відповідність між назвами документів та їхнім змістом.

"Маніфест…" імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р. "Божою милістю Ми, Олександр Другий… оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів…"
Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.) "…Видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних для першопочаткового читання народу, припинити…"
Емський указ імператора Олександра II (1876 р.) "…не допустити ввезення в межі імперії… книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; …припинити видання газети "Киевский телеграф".
"Маніфест…" імператора Миколи II від 17 жовтня 1905р. "До обов'язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів".

54. Установіть відповідність між подіями 1918-1920-х років та їхніми наслідками.

Другий зимовий похід Армії УНР. Завершення збройної боротьби за незалежність України.
Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського. Відновлення права приватної власності, створення державного бюджету.
Брест-Литовський мирний договір між УНР і державами Четверного союзу. Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації.
Розгром військ П. Врангеля. Припинення широкомасштабних бойових дій на території України.

55. Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.

О. Білаш, П. Майборода пісенна та хорова музика
Н. Ужвій, А. Роговцева театр
Є. Мірошниченко, А. Coлов'яненко оперний спів
Б. Олійник, І. Драч поезія

56. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

"Плюралізм" Можливість соціальних груп висловлювати різні позиції, погляди через своїх представників у політичних і громадських організаціях.
"Радянізація" Насильницьке насаджування на певній території норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, утверджених у СРСР.
"Волюнтаризм" Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб'єктивні бажання та довільні рішення осіб.
"Космополітизм" Теорія і практика, в основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації.

57. Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст.

 1. Полтавська битва.
 2. Утворення Малоросійської колегії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим.
 3. Заснування Нової (Підпільненської) Січі.
 4. Ліквідація гетьманства.

58. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя XIX cт.

 1. Утворення просвітницького гуртка "Руська трійця".
 2. Утворення Кирило-Мефодіївського братства.
 3. Заснування в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
 4. Заснування першої української професійної трупи - Товариства українських акторів на чолі з М. Кропивницьким.

59. Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод).

 1. Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками.
 2. Договір між Українською Державою та Великим Військом Донським.
 3. Варшавська угода між Директорією УНР і Польською Республікою.
 4. Мюнхенська угода між Німеччиною та Великобританією, Францією, Італією.

60. Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.

 1. "Метою нашого [представників Ради у справах греко-католицької церкви при Раді Міністрів СРСР] відрядження було з'ясування можливостей… ліквідації уніатської церкви Закарпаття та ставлення до цього партійних органів…"
 2. "Комуністи у своїх виступах піддали нищівній критиці новий роман О. Гончара "Собор". Висловлюючи жаль, що зрілий майстер слова, як у кривому дзеркалі, показав працю, побут, духовний світ металургів і колгоспників Подніпров'я…"
 3. "У СРСР побудовано розвинене соціалістичне суспільство… зрілих соціалістичних суспільних відносин, у якому на основі… фактичної рівності всіх націй і народностей… склалася нова історична спільнота людей - радянський народ".
 4. "Ми, керівники Республіки Бєларусь, РРФСР, України… констатуючи, що недалекоглядна політика центру призвела до глибокої економічної і політичної кризи… заявляємо про утворення Співдружності Незалежних Держав…"

Розміщено 21 червня 2010р.,
джерело: УЦОЯО

Попередня сторінка розділу: Завдання та відповіді ЗНО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.